P R O T O K Ó Ł Nr VII.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.VII.19
P R O T O K Ó Ł  Nr VII.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 29 lipca 2019 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 11:00
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad VII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrany został radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny Marcin Stawicki. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).         
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 -2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad VII sesji rady gminy
 
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad VI sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 11 marca 2019 r. zajmował się wraz  
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak:  Remontem świetlicy w Łąkach Wielkich – prace są w toku. Budowa drogi w Osieczu Wielkim i Osieczu Małym została już zakończona i odebrana. Zakończona i odebrana została droga Lubomin Rządowy-Lubomin-Bierzyn. Podpisana została umowa na termomodernizację Urzędu Gminy w kwocie 838 tys. Zł. Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Zakupiona została kosiarka do obcinania poboczy na drogach za kwotę 49.800 zł. Powołana została komisja klęskowa do oszacowania skutków suszy. Komisja podjęła szacowanie strat jeszcze przed żniwami. W tej chwili Instytut w Puławach uwzględnia u nas suszę w I i II kategorii we wszystkich uprawach bez ziemniaków i buraków cukrowych. W Urzędzie Gminy w Boniewie trwają kontrole kompleksowe prowadzone przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy od dwóch miesięcy, niedługo będzie koniec prac kontrolnych oraz kontrola gospodarki odpadami prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oddział we Włocławku.
Ponadto na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy należące do kompetencji. Wójt reprezentował gminę na zewnątrz na różnych szkoleniach i spotkaniach.
 
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2019 rok. Powiedziała, że wprowadza się do budżetu zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Lubominie na kwotę 6.800 zł, zmniejszone zostały środki o tę kwotę na energię w straży.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VII/45/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że przy każdej zmianie uchwały budżetowej jest dokonywana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zapytał radnych, czy są pytania? Nie było pytań,  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VII/46/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten był omawiany już wcześniej, podjęta była uchwała, ale bez pozytywnej akceptacji Wód Polskich. Wprowadzone zostały kolejne wymagane zmiany do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Nie może być zapisu „Gmina” tylko „Przedsiębiorstwo Komunalne”.
Zapytał, czy są uwagi do tego projektu. Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo i poddał  głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VII/47/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 10.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat ten był już omawiany na wcześniejszym posiedzeniu komisji, Projekt uchwały został zaakceptowany przez Kuratorium i została też wydana pozytywna opinia. W tej uchwale nie ma już zapisu klas gimnazjalnych. Granice obwodu pozostały bez zmian.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r. i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VII/48/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 11.
Radny Andrzej Pawłowski - Przewodniczący Komisji zapoznał z planem pracy komisji, a następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2019 rok i poddał pod głosowanie.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
 
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VII/49/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 13.
Głos zabrał Wójt Gminy i powiedział, że mamy sprawę ceny za wodę i ścieki, która jest już prawie zatwierdzona przez Polskie Wody i w tej chwili jesteśmy zmuszeni do jej zatwierdzenia i przyjęcia. Nie ma już wymogu prawnego, by rada przyjmowała taryfy. Cena wody i ścieków została wyliczona i zatwierdzona przez Polskie Wody i zostanie wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy. Dotychczasowa cena za 1m3 wody wynosiła 1,85 zł plus podatek Vat, będzie 2,07zł za 1 m3 plus podatek Vat.
Wysokość opłaty za 1m3 ścieków dotychczas wynosiła 3,00 zł plus podatek Vat, a będzie 4,08 zł plus podatek Vat za 1 m3.
Nowe stawki opłat za wodę i ścieki obowiązywać będą od 1 sierpnia 2019 r.
Wójt Gminy poinformował, że w związku z tym, że złożony został wniosek na zamrożenie cen energii do końca roku będziemy jako przedsiębiorca mieli nie zmienioną, ale od stycznia przyszłego roku będzie bardzo wysoka.
 
Głos zabrał Pan Marcin Wypijewski (Prezes OSP  Lubomin ) i podziękował radzie za przychylność w zakupie samochodu, bo ten stary jest już zużyty. Poinformował, że ten zakupiony samochód jest wyposażony w wymagany sprzęt i gotowy do akcji. Pozyskali
z różnych instytucji 10.000 zł na doposażenie samochodu w sprzęt medyczny, strój do wyłapywania szerszeni.
 
Wójt Gminy podziękował strażakom z Lubomina za zaangażowanie w ten temat.
 
Pan Henryk Pszczółkowski – sołtys z Sarnowa zapytał, czy jest coś wiadomo na temat akcji z Cukrowni, co dalej z nimi? Jeżeli maja jakąś wartość, to powinniśmy otrzymywać dywidendę, a tak nie jest.
 
Wójt Gminy powiedział, że rozezna się w tym  temacie.
 
Pan Rosiński – sołtys z Bierzyna zapytał, kiedy będzie zbierana folia po kiszonkach?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że  przypomnimy się firmie.
 
Ad. pkt  14.   
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął VII sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła               Sekretarz sesji                         Przewodniczący  Rady
Grażyna Kwiatkowska           Mirosław Piasecki                  Adam Ciesielski        
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (2 sierpnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 sierpnia 2019, 16:16:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681