P R O T O K Ó Ł Nr VI.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r.


Or.0002.VI.19


P R O T O K Ó Ł  Nr VI.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 14 czerwca 2019 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 12,45
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad VI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrany został radną Agnieszkę Daroszewską.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).        
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Boniewo za rok 2018.
8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Boniewo.
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo,
b) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo,.
d) dyskusja nad sprawozdaniem
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boniewo na lata 2019 -2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr/27/19 rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
19. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad VI sesji rady gminy
 
Porządek obrad przyjęty został 15 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad V sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 11 marca 2019 r. zajmował się wraz  
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak:
- budową drogi w Osieczu Małym i Osieczu Wielkim. Inwestycja jest już praktycznie zakończona, jesteśmy przed odbiorem, przypomniał, że ta inwestycja jest z dofinansowaniem środków unijnych PROW w wysokości do 600 tys. zł. Kolejna inwestycja drogowa, która jest także już na ukończeniu to droga Lubomin Rządowy – Lubomin- Bierzyn. Podobnie jak poprzednia jest z dofinansowaniem, tym razem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie ponad 600 tys. zł. Jest jeszcze jedna inwestycja drogowa, położenie asfaltu na drodze Sułkówek,  także z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ponad 100 tys. zł. – wkrótce odbiór tej drogi.
Złożone zostały trzy wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg gminnych i powiatowych. Dotyczy to dróg w Łąkach Wielkich, Czuplach i Jerzmanowie.
Złożone zostały wnioski na dwa granty po 30 tys. zł, na które otrzymaliśmy dofinansowanie  z LGD Dorzecze Zgłowiączki na warsztaty kulinarne i warsztaty aktywizacyjne.
Przeprowadzone zostały dwa przetargi na wykonawcę remontu świetlicy w Łąkach Wielkich
i przystosowanie jej na Klub Seniora. Niestety do planowanej kwoty na blisko 170 tys. zł Gmina jest zmuszona dołożyć  dodatkowo 20 tys. zł środków własnych. Taką decyzję podjęli radni na ostatnim posiedzeniu stałych komisji rady.
Przeprowadzone zostało zapytanie o cenę na zakup kosiarki gminnej, wpłynęła jedna oferta na kwotę 49 tys. zł. Kosiarka będzie zakupiona i dostarczona w terminie do końca czerwca br.
Od 18 marca  br. w naszej gminie odbywały się wybory na sołtysów. Wybory przeprowadzone zostały przez Wójta Gminy i Panią Sekretarz Gminy. Pan Wójt pogratulował wyboru wszystkim sołtysom i powitał szczególnie nowo wybranych na tę kadencję. Zakomunikował, że na organizowanych zebraniach wiejskich poruszane były różne sprawy dotyczące życia mieszkańców poszczególnych sołectw i gminy.
Gmina wspólnie z Powiatem Włocławskim zorganizowała wystawę „stołów wielkanocnych”.
Na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy, które należą do kompetencji.
Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił „Raport o stanie Gminy Boniewo za 2018 rok” w treści jak w załączniku do protokołu.
 
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady otworzył debatę na temat strategii.
Nikt z radnych, ani z mieszkańców nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt  9.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/34/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak przedstawiła Uchwałę Nr 9/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdanie ( opinia w załączeniu).
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Ireneusz Górski przedstawił wniosek z dnia 22 maja 2019 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za wykonanie budżetu Gminy za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 16/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej jest zasadny
i zgodny z prawem.
Przewodniczący obrad powiedział, że na posiedzeniu stałych komisji rady było szeroko omawiane sprawozdanie, ale jest zobowiązany otworzyć dyskusję nad sprawozdaniem. Wypowiedział słowa otwieram dyskusję nad sprawozdaniem.
Nikt nie zabrał głosu.
W zawiązku z czym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za” przy obecnych 15 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/35/19  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po przyjęciu w/w uchwały głos zabrał Wójt – Marek Klimiewicz i złożył podziękowanie radnym, sołtysom, Pani Skarbnik Gminy z zespołem, Pani Sekretarz Gminy
z zespołem i Kierownikowi Zamówień Publicznych, Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy Pani Zdzisławie Bywalskiej.
 
Ad. pkt  11.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za” przy obecnych 15 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/36/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2019 rok. Powiedziała między innymi, że:
Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 60.000 zł a po stronie wydatków o kwotę 241.623 zł. Wydatki w kwocie 181.623 zł  planuje się sfinansować z wolnych środków.
Do budżetu wprowadza sie dwa granty na które zostały podpisane umowy z LGD Dorzecze Zgłowiączki, z których będą realizowane programy:
1. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych kwota 32.357 zł,
2. Warsztaty aktywizacyjne - kierunek w przyszłość kwota 31.865 zł.
Również wprowadza sie zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo - Czuple,
2. Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo - Kłobia,
3. Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie - Łączewna,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bierzyn - Lubomin,
5. Zakup sprężarki na hale sportową,
6. Dofinansowanie projektu SENIOR+ Łąki Wielkie.
Zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego i odszkodowanie końcowe uczennicy po wypadku przy Gimnazjum.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/37/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że przy każdej zmianie uchwały budżetowej jest dokonywana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zapytał radnych, czy są pytania? Nie było pytań,  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/38/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten był omawiany już wcześniej, podjęta była uchwała, ale bez pozytywnej akceptacji Wód Polskich. Wprowadzone zostały kolejne wymagane zmiany do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zaznaczył, że nadal nie rozmawiamy jeszcze o wysokości taryf.
Zapytał, czy są uwagi do tego projektu. Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo i poddał  głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/39/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 15.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku ze zmianą wprowadzoną do ustawy rada jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Zmiana ta weszła w życie z dniem 4 maja 2019 r. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/40/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 16.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i powiedział, że projekt tej uchwały dotyczy poszerzenia drogi gminnej i w tym celu nabycie nieodpłatne gruntów na rzecz gminy od osób fizycznych. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną i poddał pod głosowanie.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/41/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 17.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt tej uchwały dotyczy tej samej drogi, ale grunty nabywamy odpłatnie. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/42/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 18.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że programem opieki nad zwierzętami zajmowaliśmy się 11 marca br, ale w związku ze zmianą przepisów musimy dokonać zmiany paragrafu 3 uchwały o przyjęciu tego programu. Istniejący zapis jest, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a winien być, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/43/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 19.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i wyjaśnił, że nie mieliśmy tej komisji ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Boniewo, obecnie już mamy Statut i stąd konieczność powołania komisji Skargi Wniosków i Petycji.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji.
Zgłoszone zostały następujące kandydatury:
Radna Karolina Mysior, radny Grzegorz Kujawski, radny Andrzej Pawłowski. Radni wyrazili zgodę na prace w komisji.
Przewodniczący Rady ogłosił krótka przerwę w obradach. W tym czasie kandydaci do komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego komisji w osobie radnego Andrzeja Pawłowskiego.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji, a następnie poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VI/44/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 20.
Głos zabrał radny Paweł Bocian i podziękował za realizacje dwóch wcześniejszych interpelacji i złożył kolejne. Jedną w sprawie podwyżki diet dla sołtysów, a drugą w sprawie ławki na przystanku w miejscowości Otmianowo.
 
Ad. pkt 21.
Głos zabrała radna Henryka Wojasińska i zapytała o wypłatę dodatku energetycznego, kto go otrzymuje?
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Sekretarz Gminy.
 
Pani Skarbnik Gminy odniosła się do interpelacji w sprawie podwyżek dla sołtysów. Powiedziała między innymi to, że jeżeli wnioskuje się o wydatek budżetowy w ciągu roku to trzeba też wskazać skąd wziąć na to środki. Mają być środki zwrotu funduszu sołeckiego, na zakup gruntów pod drogę – trzeba wskazać skąd wziąć pieniądze na realizację proponowanych podwyżek.
 
Radny Paweł Bocian – „ma Pani taki zawód, że na pewno się zmierzy z tym i znajdzie te pieniądze w budżecie”.
 
Wójt Gminy – „nie mamy nic, co do podniesienia diet dla sołtysów, ale każda interpelacja nosi się z wydatkami budżetowymi”.
 
Radny Paweł Bocian powiedział, że temat ten podnosiliśmy już wcześniej, w zeszłym roku, teraz wróciliśmy do tego tematu. Jeżeli sobie tak wytykamy, to zdarza się często, że nie mamy materiałów na sesję, nadmienił, że mówi się tak pięknie odnośnie dożynek, ale jest tak, że trzeba czasem za uszy wyciągać mieszkańców do udziału.
 
Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina zapytał, co wchodzi w zakres pomocy socjalnej?
 
Wyjaśnień udzielił Wójt.
 
Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina zapytał, co dalej z nauczycielami w związku
z likwidacją gimnazjum, czy wszyscy zostają?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wszyscy mają pełne etaty.
 
Wójt poinformował, że zorganizowaliśmy zbiórkę folii po kiszonkach i  w dwóch rejonach już zostały zebrane, prosił o cierpliwość w pozostałych też będzie taka zbiórka zorganizowana..Zaapelował do wszystkich mieszkańców o ograniczenie podlewania ogródków, bo jest problem z wodą.
Zaprosił na Święto Samorządowe do Kruszyna i na Przegląd Zespołów Weselnych do Boniewa.
 
Ad. pkt  22.   
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął VI sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła               Sekretarz sesji                         Przewodniczący  Rady
Grażyna Kwiatkowska           Agnieszka Daroszewska                  Adam Ciesielski        
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 lipca 2019, 18:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595