P R O T O K Ó Ł Nr V.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.V.19
P R O T O K Ó Ł  Nr V.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 11 marca 2019 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 11,45
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad V sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrany został radny Mirosław Piasecki.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecna radna Ewa Dolata vel Dolatowska. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu). 
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Przyjęcie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Boniewo.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 -2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Boniewie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
17. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na rok 2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2019 rok.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad V sesji rady gminy
 
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad IV sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 28 stycznia 2019 r. zajmował się wraz z współpracownikami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych tj. ogłoszeniem przetargu na budowę drogi Lubomin Rządowy, Lubomin, Bierzyn. Przetarg został otwarty, zgłosiły się trzy firmy najtańsza oferta opiewa na 771 tys. zł. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosiła 1.200 tys. zł. Przetarg ten zostanie rozstrzygnięty w najbliższym czasie po ogłoszeniu, zatwierdzeniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i właściwego ministra listy rankingowej na której ten projekt się znajduje. Rusza budowa placu zabaw i strefy aktywności dla młodzieży przy Zespole Szkół
w Boniewie. Projekt ten jest realizowany z dofinansowaniem rządowego programu OSA
 i przeniesiony z zeszłego roku, gdyż nie zgłosili się wykonawcy aby go wtedy wykonać. Zadanie zaczęto już realizować, natomiast w umowie wykonawca ma czas realizacji do połowy maja br.
Zgłoszony został projekt utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Łąki Wielkie i już otrzymaliśmy od Wojewody kujawsko-Pomorskiego i właściwego ministra promesę
w wysokości 148 tys. zł na adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu.
Prowadzone są negocjacje w sprawie zatwierdzenia kolejnego projektu senioralnego
w ramach środków Unii Europejskiej. Wszystko odbyło się pomyślnie w Urzędzie Marszałkowskim i teraz czekamy na podpisanie umowy. Projekt dotyczy utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Osiecz Mały dla 30 beneficjentów i prowadzenia zajęć oraz utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt opiewa na ponad 600 tys. zł.
Koordynowane są prace projektowe przy obiektach do rewitalizacji w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo. Trwają prace projektowe przy drogach w miejscowości Czuple, Jerzmanowo i Łąki Wielkie. Przygotowujemy się do przeprowadzenia szkolenia dla 280 mieszkańców z obsługi Internetu. Zakupiony został sprzęt komputerowy, który później zostanie przekazany do szkoły. Zorganizowany został dla wszystkich mieszkańców naszej gminy koncert z okazji „Dnia Kobiet” włoskiego piosenkarza Andrea Lattari. Przygotowujemy się do współorganizowania wraz z powiatem wystawy stołów wielkanocnych w dniu 14 kwietnia 2019 r. wraz z koncertem Kazimierza Kowalskiego.
Na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy, które należą do kompetencji.
Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
W punkcie tym asp. sztab. Waldemar Błaszczyk Kierownik Posterunku Policji
w Choceniu pokrótce przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boniewo za 2018 roku stanowiące załącznik do protokołu. Podziękował za wsparcie finansowe na zakup pojazdu policyjnego. Stwierdził, że Gmina Boniewo jest jedną
z bezpieczniejszych gmin.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
 
Ad. pkt 8.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2019 rok. Powiedziała między innymi, że:
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 316.965,42 zł z tytułu:
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 25.523 zł,
- otrzymania środków w wysokości 100.809 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Sułkówek,
- pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt SENIOR +  koszt projektu to  kwota 665.000 zł, będzie realizowany przez 3 lata w świetlicy Osiecz Mały. Środki z UE w roku 2019 kwota 274.623,75 zł, w roku 2020 kwota 196.467,50 oraz w roku 2021 kwota 126.908,75 zł. Finansowy udział Gminy wynosi w roku 2019 kwota 24.500 zł i w roku 2020 kwota 42.500 zł,
- pozyskaliśmy środki z Budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego SENIOR + który będzie realizowany w Świetlicy Łąki Wielkie kwota to 148.433,67 zł udział Gminy to kwota 37.123,11 zł, koszt projektu wynosi 185.556,78 zł.
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 8.371 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- na budowę sieci wodociągowej przeznacza się 50.000 zł,
- na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 20.000 zł.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/22/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że przy każdej zmianie uchwały budżetowej jest dokonywana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zapytał radnych, czy są pytania? Nie było pytań,  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/23/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady. Na terenie gminy przybyły dwa przystanki autobusowe
w miejscowości Boniewo i Arciszewo, stąd zmiana uchwały o przystankach. Zapytał czy ktoś z radnych ma pytania ? Nikt nie zabrał głosu w tym temacie. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/24/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem i zapytał czy są pytania? Nie było pytań. Przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok”
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/25/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
 
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że radni zostali zapoznani
z projektem tej uchwały na posiedzeniu stałych komisji rady i zapytał, czy ktoś
z radnych chce zabrać głos? Nikt nie zabrał głosu. Przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/26/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
 
Ad. pkt 13.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że na ostatnim posiedzeniu stałych komisji rady program był omawiany, radni zostali zapoznani z jego zapisami, zapytał radnych, czy są pytania? Nie było pytań. Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/27/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady przypomniał, że nieruchomość, o której mowa jest położona w Boniewie przy ul. Kolejowej. Szczegółowo był ten temat omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady. Zapytał radnych, czy mają pytania? Pytań nie było, następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/28/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska-Sekretarz Gminy i powiedziała, że jest to nowy temat . Wprowadzone zostały nowe przepisy i Zarząd Gospodarki Wodnej narzucił nam pewne zasady, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Zanim przystąpimy do ustalenia taryf za wodę to musimy w pierwszej kolejności opracować projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo, a następnie przekazać go do Wód Polskich w celu wydania opinii. Ustalona cena wody będzie obowiązywać przez okres 3 lat. Tę właściwą uchwałę wraz z opinią będziemy musieli przesłać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/29/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 16.
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady, powiedział, że musimy podjąć uchwałę o zarządzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalić harmonogram zebrań.
 
Głos zabrał radny Piasecki i zapytał czy można przesunąć godzinę zebrania wiejskiego?
 
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy odpowiedział, że jak robimy zebrania w godzinach późniejszych to nie koniecznie jest frekwencja, ale jeżeli jest wola to możemy ten termin przesunąć.
 
Radny Piasecki poprosił o przesunięcie zebrania z 12,00 na godzinę 17,00.
 
Radny Stawicki też poprosił o zmianę godziny zebrania na 17,00.
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, a następnie poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/30/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 17.  Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, powiedział, że radni zostali zapoznani z projektem statutu gminy, zapytał, czy są uwagi? Nikt nie wniósł żadnych uwag. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/31/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 18.
Przewodniczący Rady powiedział, że radni zostali zapoznani z planem pracy komisji rewizyjnej zapytał, czy ktoś chce coś jeszcze zmienić? Nikt nie zabrał głosu. Następnie przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2019 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/32/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 19
Przewodniczący Rady powiedział, że radni zostali zapoznani z planami pracy stałych komisji i zapytał, czy są uwag? Nikt nie zgłosił uwag. Następnie przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2019 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr V/33/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 20.
Głos zabrał radny Paweł Bocian i złożył dwie interpelacje na piśmie. Jedna z nich dotyczyła wyeliminowania dzikiego wysypiska śmieci w lasku w Otmianowie i uporządkowania zgromadzonych śmieci przy Pałacu w Otmianowie, druga podjęcia stosownych działań związanych z naprawą drogi gminnej i zabezpieczenia kabla telefonicznego w miejscowości Otmianowo.
 
Głos zabrał radny Marcin Stawicki i złożył interpelację na piśmie w sprawie zorganizowania zawodów wędkarskich o „Puchar Wójta Gminy Boniewo” na Jeziorze Grójec.
 
Głos zabrała radna Karolina Mysior i złożyła interpelację na piśmie z prośbą o informację dotyczącą możliwości zorganizowania przez Wójta Gminy Boniewo wspólnie z Księdzem Prałatem Parafii Boniewo i Księdzem Seniorem dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo pielgrzymki do Częstochowy.
 
Głos zabrała radna Agnieszka Daroszewska i zakomunikowała problem oczyszczalni przydomowej w Osieczu Małym. Powiedziała, że został jej temat zgłoszony, że trzy tygodnie temu była oczyszczona i znowu coś się dzieje, nie działa tak jak powinna. Zwróciła się
z prośbą o działania w kierunku jej prawidłowego funkcjonowania.
 
Ad. pkt 21.
Głos zabrała radna Henryka Wojasińska i zapytała o kurs komputerowy, gdzie będzie?
 
Pan Tomasz Nieznański – pracownik urzędu gminy odpowiedział, że taki kurs będzie organizowany w tej salce w grupach 12 osobowych. Jeżeli jest wola, to może być zorganizowany w sali w Lubominie.
 
Przewodniczący Rady zapoznał z pismem o nadaniu sztandaru dla harcerzy, a następnie złożył życzenia sołtysom z okazji „Dnia Sołtysa”.
 
Wójt Gminy –zapoznał z treścią pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z życzeniami dla sołtysów, złożył też życzenia sołtysom od siebie i od  pracowników urzędu gminy.
 
Ad. pkt  22.   
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął V sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła                     
                       
Grażyna Kwiatkowska                                 
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 kwietnia 2019, 15:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682