P R O T O K Ó Ł Nr IV.19 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo


Or.0002.IV.19
P R O T O K Ó Ł  Nr IV.19
z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 28 stycznia 2019 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,50 do 11,00
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad IV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrana została radna Agnieszka Daroszewska.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).    
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad IV sesji rady gminy
 
Porządek obrad przyjęty został 15 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad III sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6. Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że radni zostali zapoznani z projektem tej uchwały na posiedzeniu stałych komisji rady i zapytał, czy ktoś
z radnych chce zabrać głos? Nikt nie zabrał głosu. Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IV/21/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 7. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 8. Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 9.      
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął IV sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji         Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska             Agnieszka Daroszewska        Adam Ciesielski                                
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 lutego 2019, 12:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641