P R O T O K Ó Ł Nr III.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.III.18
P R O T O K Ó Ł  Nr III.18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 21 grudnia 2018 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 11,30 do 12,50
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad III sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrany został radny Mirosław Piasecki.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecna radna Ewa Dolata vel Dolatowska. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).     
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Podjecie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo
z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad III  sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad I sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację
z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 listopada 2018 r. wójt zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami:
Pracą na budżetem gminy na 2019 rok. Negocjacjami nad projektem dla seniorów w Osieczu Małym oraz przygotowaniem projektu klubu dla seniora w  Łąkach Wielkich. W tym czasie odbywały się liczne spotkania i konsultacje między innymi ze Starostą Włocławskim
i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Ze Starostą prowadziliśmy rozmowy między innymi
o poprawie infrastruktury dróg powiatowych na obszarze Gminy Boniewo.
Z Wojewodą w ramach Prezydium Konwentu Wójtów prowadziliśmy konsultacje nowych kryteriów przyznania i podziału środków w ramach: Funduszu Dróg Samorządowych
z naborem w 2019 r. Braliśmy także udział w licznych spotkaniach świątecznych, gdzie reprezentowaliśmy Gminę między innymi wczoraj w Toruniu na spotkaniu opłatkowym
u Marszałka Województwa i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowaliśmy spotkanie opłatkowe w naszej gminie, na które zaprosiliśmy wszystkich naszych mieszkańców.
Na bieżąco prowadziliśmy wszystkie sprawy, które należą do naszych kompetencji.     
Powyższą informację w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
 
Ad. pkt 7.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że radni zostali zapoznani
z projektem tej uchwały i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nikt nie zabrał głosu.
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/13/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy pokrótce zapoznała z projektem budżetu Gminy Boniewo na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków. Powiedziała, że wykonanie planowanych zadań uzależnione jest od mieszkańców, wpływów z tytułu naliczonych podatków i opłat. Zapoznała z planowanymi do realizacji inwestycjami i ich finansowaniem.
Skarbnik Gminy zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2019 rok. ( w załączeniu).
 
Głos zabrał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy i zwrócił się z prośbą do radnych
o przyjęcie tego budżetu i później jego realizowanie. Nadmienił, że budżet na 2019 rok jest zaplanowany z nadwyżką i nie zmieni się zadłużenie gminy.
 
   Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/14/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Rady powiedział, że na każdy rok jest uchwalana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo stosownie do założeń budżetu. Zapoznał z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 – 2029.
Zapytał radnych czy mają uwagi do Wieloletniej Prognozy? Nikt nie wniósł uwag.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 – 2029 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta
Uchwała Nr III/15/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu Gminy Boniewo na 2018 r. Zmiany dotyczyły dochodów i wydatków i tak: budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1.926.289,25 zł ponieważ nastąpiła zmiana harmonogramu wykonania zadań z roku 2018 na rok 2019,
takie zadania jak:
1.  Program "Równy start - lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego"  zmniejszono o kwotę 1.481.219,25 zł te środki zwiększą budżet roku 2019.
2. Program " Działania szkoleniowe na rzecz cyfryzacji" zmniejszono o kwotę 66.000 zł również zwiększa budżet roku 2019.
3. zadanie inwestycyjne " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki" realizowana w ramach PROW również będzie realizowana w roku 2019.
Zwiększono środki z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 930 zł na wsparcie rodziny oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy klasyfikacją budżetową.
            Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, do zmian? Nikt nie wniósł uwag. W związku z czym przedstawił  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/16/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.
Przewodniczący Rady powiedział, że do każdej zmiany budżetu jest też wprowadzana zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tym temacie głos? Nikt nie zabrał głosu, następnie  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 - 2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/17/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt  12.
Przewodniczący Rady powiedział, że materiały były przekazane radnym do zapoznania się
i zgłoszenia ewentualnych zmian. Był ten Program omawiany na posiedzeniu komisji. Zapytał radnych, czy mają uwagi do tego Programu? Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/18/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni byli zapoznani z materiałami. Tym tematem zajmowali się radni na posiedzeniu Stałych Komisji Rady. Zapytał, czy ktoś
z radnych chce zabrać głos w tym temacie?. Nikt nie zabrał głosu. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/19/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło na jego ręce pismo, gdzie radny Paweł Bocian kieruje to jako interpelację. Zapoznał z treścią tego pisma i powiedział też, że wpłynęło  drugie pismo od radnego Kujawskiego Grzegorza jako rezygnację z członkowstwa
w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Na spotkaniu z radnymi temat ten był omawiany.
W związku z powyższym skierował pytanie do radnego Pawła Bociana, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr III/20/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 16.
Radny Bocian podziękował wszystkim radnym za poparcie i powiedział, że z ich strony wcześniej była wyrażana chęć współpracy i są nadal chętni do niej.
 
Przewodniczący Rady – „to nie jest chęć, ale współpraca”.
 
Wójt Gminy zaprosił wszystkich na spotkanie opłatkowe.
 
Ad. pkt 17.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął III sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła               Sekretarz sesji          Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                    Mirosław Piasecki           Adam Ciesielski                                
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 stycznia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 stycznia 2019, 14:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672