P R O T O K Ó Ł Nr II/18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.II.18
P R O T O K Ó Ł  Nr II/18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 30 listopada 2018 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,30 do 12,15
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad II sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrana została radna Agnieszka Daroszewska.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).          
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, wójta i przewodniczącego rady gminy, Skarbnika i Sekretarza Gminy oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Informacja o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo, w których w 2019 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla wójta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo
i wyboru przewodniczącego komisji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania radnych.
17. Zakończenie obrad sesji rady gminy.
 Porządek obrad przyjęty został 15 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad I sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pani Anna Kozłowska - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta przedstawiła informację
z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 23 listopada 2018 r. wójt zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami:
Przygotowaniem przyszłych inwestycji, z Programu Rewitalizacji Miejscowości Otmianowo poprzez remont świetlicy ( remont dachu i elewacji budynku Domu Ludowego ) ten projekt częściowo będzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego, a częściowo w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo.
Rozpoczęte zostały także prace koncepcyjno-dokumentacyjne dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Boniewo ( tzw.PSZOK )
w ramach, którego  chcemy wybudować garaż na sprzęt, utwardzić plac i zrobić boksy na odpady, wyburzyć dawny garaż oraz zakupić sprzęt do zbiórki odpadów ( ciągnik z przyczepą wraz z ładowaczem ).
 Jesteśmy zakwalifikowani do Programu Wojewódzkiego jako gmina, która nie posiada PSZOK z dofinansowaniem do 2 mln zł, 80 % dotacji. Obiekt chcemy zlokalizować przy oczyszczalni ścieków w Boniewie. Wójt brał udział w spotkaniu Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki wraz z nowo wybranymi Wójtami i Burmistrzami, gdzie były omawiane konkursy, jakie będą ogłaszane przez to Stowarzyszenie. Będą konkursy dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie działalności gospodarczej w kwotach do 100 tys. zł, a także dla samorządów na kluby młodzieżowe i usługi wzajemnościowe, które
w głównej mierze będą realizowane na obszarze rewitalizacji.
Wspólnie z Panią Sekretarz i Skarbnik Gminy i Panem Przewodniczącym Rady Gminy braliśmy udział w spotkaniu z nowo wybranym Starostą Włocławskim Panem Romanem Gołębiewskim, na którym to przedstawiliśmy nasze prośby i oczekiwania, szczególnie związane z poprawą infrastruktury drogowej. Mamy jeszcze na naszym terenie około 10 km dróg powiatowych, które w naszym odczuciu wymagają remontu łącznie z niezbędnymi chodnikami i to bez naszego udziału finansowego. Rozmawialiśmy także o innych możliwościach współpracy chociażby o godnym uczczeniu w roku przyszłym 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Szczytnem. Na te uroczystości chcemy zorganizować rekonstrukcję bitwy i wydać ponownie dzieło św. pamięci ks. Jarosława Włodarza „Bitwa pod Szczytnem”.
Ostatnio dowiedzieliśmy się, że przeszły nasze projekty:
W ramach poprawy infrastruktury drogowej i powiatowej, na miejscu 14 jest nasz projekt „Przebudowa drogi gminnej Bierzyn-Lubomin- Lubomin Rządowy” z dofinansowaniem blisko 600 tys. zł, oraz projekt związany z utworzeniem Klubu Seniora w Osieczu Małym oraz projekt związany z Dziennym Ośrodkiem Pobytu dla Seniorów w miejscowości Boniewo. Oba te projekty będą podlegały negocjacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Na bieżąco prowadzone były sprawy należące do kompetencji.
Powyższą informację w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
 
Ad. pkt 7.
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy wyjaśniała, że w ustawie o samorządzie gminnym zostały wprowadzone pewne zapisy, które musimy również wpisać do Statutu Gminy. Zmiany dotyczą transmitowania obrad rady gminy, utrwalania za pomocą urządzeń  rejestrujących obrad i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. W celu rozpatrywania skarg na działania wójta i gminy musimy powołać Komisję skarg, wniosków i petycji i określić zasady i tryb działania komisji.
 
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr II/8/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.
Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Powiedział, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2017 rok w terminie i bez zastrzeżeń ( informacja w załączeniu ).
 
Z kolei w imieniu Wójta Gminy Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Panią Sekretarz, Skarbnik Gminy , Kierownika GOPS w Boniewie, Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie i powiedziała, że wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe za 2017 rok w terminie i bez uchybień
( informacja w załączeniu ).
 
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku
w sprawie wyznaczenia podmiotów na terenie Gminy Boniewo, do których w roku 2019 będą kierowani skazani ( ukarani) celem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.
Następnie poinformował, że podmiotem wyznaczonym przez Wójta Gminy Boniewo na rok 2019  jest Urząd Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
 
Ad. pkt 10.
Przewodniczący Rady powiedział, że na początku każdej  kadencji jest podejmowana uchwała w sprawie wynagrodzenia dla wójta, przedstawił stosowny projekt uchwały i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr II/9/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr II/10/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową  przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad głos zabrała Pani Sekretarz Gminy i powiedziała, że w porządku obrad mamy pkt. „Podjęcie chwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji”, ale wcześniej była podejmowana uchwała w sprawie Statutu Gminy Boniewo i ten Statut wejdzie w życie dopiero 14 dni od dnia jego ogłoszenia
w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stąd prośba o zmianę porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady złożył formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
i wyboru przewodniczącego komisji.
Wniosek powyższy został przyjęty 15 głosami „za”.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż w wyniku głosowania punkt 13 został zdjęty z obrad sesji.
 
Ad. pkt  12.
Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji.
Radny Kujawski Grzegorz zgłosił radnego Górskiego Ireneusza,
Radna Daroszewska Agnieszka zgłosiła radnego Bociana Pawła,
Radny Górski Ireneusz zgłosił radnego Kujawskiego Grzegorza i radnego Przybysza Jerzego.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z tym, że w Statucie Gminy skład komisji rewizyjnej jest 3-oosbowy zarządził głosowanie imienne na każdego ze zgłoszonych kandydatów  i tak;
Za kandydaturą  radnego Górskiego Ireneusza zagłosowało 15 radnych „za”.
Przed głosowaniem  na kandydata Bociana Pawła zabrał głos radny Bocian i powiedział, że chciałby się zwrócić bezpośrednio do Pana Wójta, ale jest nieobecny – Wójt zachęca do współpracy i wyciąga rękę, powiedział, że chciałby osobiście żeby tę współpracę odwzajemniać, by to działało z dwóch stron, a nie tylko z jednej strony.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie na kandydata Bociana Pawła.
Za kandydaturą radnego Bociana Pawła zagłosowało 6 radnych ’za” przy „wstrzymujących się”  9 głosach.
Za kandydaturą radnego Kujawskiego Grzegorza opowiedziało się 15 radnych „za”.
Za kandydaturą radnego Przybysza Jerzego opowiedziało się 9 radnych „za” , przy 6 głosach „wstrzymująch się”.
W wyniku powyższego głosowania w skład Komisji Rewizyjnej wszedł radny Górski Ireneusz, radny Kujawski Grzegorz i radny Przybysz Jerzy. Radni spośród sienie wybrali przewodniczącego komisji w osobie radnego Górskiego Ireneusza.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr II/11/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Głos zabrał radny Bocian Paweł i powiedział, że niestety są, to puste słowa i zachęcanie do współpracy. My ze swej strony wyciągnęliśmy rękę wybierając Przewodniczącego Rady jednogłośnie, ale nadal rejestrujemy tylko swoja obecność. Szkoda, że musimy rejestrować klub, by mieć swój udział w tej radzie i członka w Komisji Rewizyjnej.
Radny Bocian złożył na ręce Przewodniczącego Rady pismo o rejestracji klubu i na ręce Wójta Gminy interpelację.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że prawdą jest, że w skład komisji rewizyjnej wchodzi członek klubu, wybór został już dokonany.
 
Radny Bocian Paweł powiedział, że jeżeli nas nie wpuściliście drzwiami, to teraz to składamy na piśmie.
 
Sekretarz Gminy – „jeżeli chodzi o współpracę to była i będzie i nie będziemy się jędryczyć”.
 
Przewodniczący Rady zwrócił się radnego Bociana, że był Pan w poprzedniej radzie radnym i wie, że zawsze razem współpracowaliśmy.
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
 
Ad. pkt 13.
Zgodnie z punktem obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków poszczególnych stałych komisji rady.
Po zamknięciu listy  kandydatów Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr II/12/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 15.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął II sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła         Sekretarz sesji           Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska            Agnieszka Daroszewska        Adam Ciesielski                                
 
                                                                                              
 
 
       Wyniki przeprowadzonych głosowań dalej (72kB) zip                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 grudnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2018, 19:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728