P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2018 r.


0002.I.18
P R O T O K Ó Ł  Nr I/18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 12,15
 
 
 
Ad. pkt 1.
I sesję Rady Gminy Boniewo nowej kadencji 2018 – 2023 na podstawie art.20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym jako radna najstarsza wiekiem otworzyła Radna Henryka Wojasińska. Powitała wszystkich przybyłych na inauguracyjna sesję. Nowo wybranym Radnym oraz Panu Wójtowi złożyła gratulacje i życzenia pomyślności w wypełnianiu zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz lista obecności osób uczestniczących.
 
Radna prowadząca obrady stwierdziła, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.
Na podstawie listy obecności podała, że w obradach uczestniczy 15 radnych i w takim składzie, po złożeniu ślubowania przez poszczególnych radnych, Rada będzie mogła podejmować  prawomocne uchwały.
Przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad tj. ślubowanie radnych.      
 
Ad. pkt 2.
Radna Henryka Wojasińska powiedziała, że obowiązek złożenia ślubowania wynika
z art. 23 a ustawy o samorządzie gminny, a odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.  Następnie odczytała rotę ślubowania w treści:
„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Po czym poprosiła najmłodszego wiekiem radnego Grzegorza Kujawskiego o wyczytanie nazwisk i imion radnych. Niżej wymienieni radni złożyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
1. Andryańczyk Eugeniusz
2. Bocian Paweł
3. Ciesielski Adam
4. Daroszewska Agnieszka
5. Dolata Vel Dolatowska Ewa
6. Górski Ireneusz
7. Kujawski Grzegorz
8. Modrzejewski Jan
9. Mysior Karolina
10. Pawłowski Andrzej
11. Piasecki Mirosław
12. Przybysz Jerzy
13. Stawicki Marcin
14. Szadkowski Daniel
15. Wojasińska Henryka
 
Prowadząca obrady Radna Henryka Wojasińska stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Boniewo.
 
Ad. pkt 3.
Prowadząca obrady Henryka Wojasińska powiedziała, że objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. Poprosiła Pana Marka Klimkiewicza o złożenie ślubowania.
Pan Marek Klimkiewicz złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. „Tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadząca obrady stwierdziła, że od tego momentu Wójtem Gminy Boniewo jest Pan Marek Klimkiewicz.
Pan Wójt podziękował za wybór i obdarzenie zaufaniem. Liczy na dobrą współpracę.
 
Ad. pkt 4.
Prowadząca obrady radna Henryka Wojasińska powiedziała, że teraz Rada Gminy jest pełnoprawnym organem do podejmowania uchwał i decyzji. Przypomniała, że pierwsza sesję nowo wybranej rady gminy zwołał Komisarz Wyborczy we Włocławku ( zapoznała z treścią Postanowienia, który stanowi załącznik do protokołu ) i on ustalił porządek obrad, który obejmuje:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.Ślubowanie radnych.Ślubowanie wójta.Przyjęcie porządku obrad.Wybór Przewodniczącego Rady.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.Zakończenie obrad I sesji Rady.
Stwierdziła, iż porządek obrad w punktach od 1 do 3 został zrealizowany.
Do powyższego porządku radny Ciesielski złożył formalny wniosek o wprowadzenie dodatkowych podpunktów do punktu 5.
-a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo,
-b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminy tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo,
Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie  15 głosami „za”.
Prowadząca obrady po wprowadzeniu dodatkowych punktów, porządek obrad poddała głosowaniu.  Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 5.
Prowadząca obrady Radna Henryka Wojasińska otworzyła kolejny punkt porządku obrad 5.-
Wybór Przewodniczącego Rady.
 
Podając przepisy podkreśliła, iż Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.
a)      Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do jej składu
zaproponowano następujących radnych: Grzegorza Kujawskiego, Karolinę Mysior, Ireneusza Górskiego. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając na  Przewodniczącego Komisji radną Karolinę Mysior.
Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo
i poddała głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodnicząca obrad stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr I/1/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
           
b)      Przewodnicząca obrad odczytała Regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia
Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo i zapytała, czy są jasne zasady głosowania?
Nikt nie zgłosił uwag, w związku z czym przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo  i poddała głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodnicząca obrad stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr I/2/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Radna  prowadząca obrady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo, a Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i zapisywanie listy zgłoszonych kandydatów.
Radny Piasecki Mirosław na przewodniczącego zaproponował kandydaturę radnego Ciesielskiego Adama, który w ostatniej kadencji sprawował tę funkcję. Radny Ciesielski Adam wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
Ogłosiła 10 minutowa przerwę.
            Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Po przerwie wznowiła obrady.
Komisja opieczętowała karty i rozdała radnym. Radni po dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Karolina Mysior odczytała protokół stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Adam Ciesielski.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowi załącznik do protokołu.
            Radna Henryka Wojasińska powiedziała, że akt dokonania wyboru jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo, a następnie  odczytała treść uchwały, która została opatrzona  Nr I/3/18 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                
Następnie  złożyła gratulację wyboru i poprosiła wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo radnego Ciesielskiego Adama o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym oraz objęcie przewodnictwa dalszych obrad. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wybór, zapewnił, że dołoży starań, aby dobrze i sprawnie prowadzić sesje.
 
Ad. pkt 6.      
Prowadzenie dalszych obrad sesji przejął od Radnego Seniora nowo wybrany przewodniczący rady – Adam Ciesielski i zaproponował poszerzenie porządku obrad
o dokonanie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego  przeprowadził  głosowanie i stwierdził, iż w wyniku głosowania wniosek o dodanie punktu  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”
 
Ad. pkt 7.      
Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy dokonuje się wyboru dwóch wiceprzewodniczących i przypomniał, że tak jak przewodniczącego również wiceprzewodniczących rada wybiera ze swego grona bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym celu zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo. Zapytał radnych,  czy może być ten sam skład komisji, co do wyboru przewodniczącego rady?
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na przeprowadzenie wyboru wiceprzewodniczących rady. W związku z czym przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący obrad stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr I/4/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad odczytał Regulamin wyboru wiceprzewodniczących rady gminy i  zapytał, czy są jasne zasady głosowania. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to zaproponował  głosowanie nad projektem uchwały, który przedstawił.
Uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 glosami ”za”
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący obrad stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr I/5/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Zgodnie z przyjętym regulaminem na każdego z wiceprzewodniczących odbywa się odrębne głosowanie.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur.
Radny Pawłowski Andrzej zgłosił kandydaturę radnego Piaseckiego Mirosława, który wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
            Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do pracy.
Po przerwie wznowił obrady.
Komisja opieczętowała karty i rozdała radnym. Radni po dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Karolina Mysior odczytała protokół stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Piasecki Mirosław.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący obrad powiedział, że akt dokonania wyboru jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, następnie odczytał treść uchwały, której został nadany  Nr I/6/18 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Złożył gratulację wyboru.
 
            Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatur na drugiego wiceprzewodniczącego.
Radny Bocian zgłosił kandydaturę radnej Daroszewskiej Agnieszki, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i zarządził 10 minutowa przerwę.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Po wznowieniu obrad Komisja opieczętowała karty i rozdała radnym. Radni po dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Mysior Karolina przedstawiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została wybrana radna Daroszewska Agnieszka.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczącego rady gminy stanowi załącznik do protokołu.
            Przewodniczący obrad powiedział, że akt dokonania wyboru jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, następnie odczytał treść uchwały, która została opatrzona  Nr I/7/18 i stanowi załącznik do protokołu.
Następnie złożył gratulację wyboru.
 
Ad. pkt 8. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział i zamknął I sesję Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła                     Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                                                                                            
                                                      Adam Ciesielski                                                                   
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 grudnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2018, 13:30:06)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 grudnia 2018, 09:45:52)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660