P R O T O K Ó Ł Nr VIII.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.VIII.19
P R O T O K Ó Ł  Nr VIII.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 30 września 2019 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 10:45
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad VIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrana została radna Agnieszka Daroszewska.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radny Marcin Stawicki i radna Ewa Dolata vel Dolatowska. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 -2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo. 
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad VII sesji rady gminy
 
Porządek obrad przyjęty został 13 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad VII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 29 lipca 2019 r. zajmował się wraz  
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak: Remontem Świetlicy wiejskiej w Łąkach Wielkich pod potrzeby Klubu Seniora. Inwestycja została już zakończona i jest w trakcie rozliczania.
Rozliczaniem inwestycji drogowych w miejscowości Osiecz Wielki i Osiecz Mały, oraz drogi
w miejscowości Lubomin Rządowy, Lubomin Wieś i Bierzyn.
Wójt poinformował, że otrzymaliśmy promesę na dwie drogi,  na drogę w miejscowości Łąki Wielkie ponad 600 tys. zł i na drogę w miejscowości Czuple ponad 300 tys. zł. Przeprowadzony został przetarg na te drogi, zgłosiło się pięć firm, część z nich zaproponowało kwotę poniżej wartości kosztorysowej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi
w najbliższym czasie i także podpisanie umów z Wojewodą na dofinansowanie z wyłonionym w przetargu wykonawcą na realizację tych zadań, które zaczną się w tym roku, a zakończą
w terminie do końca sierpnia przyszłego roku. Trzecia z dróg w miejscowości Jerzmanowo jest na liście rezerwowej i czeka na oszczędności w przetargach w całym województwie na 12 pozycji.
Zorganizowaliśmy w tym czasie dwie  duże uroczystości. Pierwsza to dożynki gminno-parafialne, za które serdecznie wszystkim podziękował. Druga uroczystość jaka została zorganizowana to upamiętnienie 80 rocznicy bitwy pod Szczytnem z biegami dla dzieci
i dla dorosłych na 10 km oraz mszą, apelem poległych z wojskową orkiestrą i kompanią reprezentacyjną, nadaniem sztandaru naszym harcerzom im. Bohaterów Bitwy pod Szczytnem i promocją książki św. pamięci księdza Jarosława Włodarza „Bitwa pod Szczytnem”, którą rozdaliśmy uczestnikom uroczystości i cały czas rozdajemy wszystkim zainteresowanym, których jest już ponad 500 osób.
W tym czasie odbyły się zebrania wiejskie na których były dzielone środki w ramach funduszy sołeckich na większości z nich uczestniczył sam, gdzie nie był, serdecznie, przeprosił, ale wynikało to z innych aktywności w tym czasie. Na zebraniach przeważały tematy związane z modernizacją dróg i to łącznie z przeznaczaniem części środków na opracowanie dokumentacji, inwestycje i utwardzanie dróg. Coraz częściej pojawiają się tematy związane z oświetleniem dróg, ulic, także doposażeniem i remontem świetlic wiejskich. W kilku sołectwach pojawiły się także środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Boniewie. Za te inicjatywy serdecznie podziękował, gdyż często są one zbieżne
z planami całej gminy, a sołectwa są jej nierozerwalną częścią.
Wójt powiedział, że koordynowane były prace komisji klęskowej, są przygotowywane protokoły klęskowe do Wojewody. Czekaliśmy na pojawienie się klęski suszy w burakach cukrowych, ale Instytut w Puławach do dnia dzisiejszego tej uprawy nie uwzględnił w swoich raportach.
Ponadto wójt brał udział w licznych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach oraz na bieżąco realizował wszystkie zadania powierzone.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2019 rok. Powiedziała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 134.541,00 zł. z tytułu:
Subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli kwota 74.008,00 zł,Dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „dobry start” kwota 32.340,00 zł,Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na usuwanie azbestu kwota 29.750,00 zł.
Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Zwiększono o 3.000,00 zł dotację podmiotową dla Publicznej Biblioteki w Boniewie.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/50/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że przy każdej zmianie uchwały budżetowej jest dokonywana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zapytał radnych, czy są pytania? Nie było pytań,  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/51/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten jest radnym znany, projekt Regulaminu był dwukrotnie  przyjmowany przez radę. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Wód Polskich i stąd uchwała o jego przyjęcie.
Zapytał, czy są uwagi do Regulaminu. Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo i poddał  głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/52/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 10.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat dotyczy obowiązującej uchwały, która reguluje dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i proponuje się objąć dofinansowaniem budowę zbiorników bezodpływowych.
 
Głos zabrał Wójt Gminy i zaproponował jeszcze objęcie dofinansowaniem przyłączy kanalizacyjnych, chodzi mu tutaj o dofinansowanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej oczyszczalni przydomowej w Osieczu Małym. Wyjaśnił, że jest taki przypadek, gdzie jedna mieszkanka nie została przyłączona do sieci w trakcie budowy przydomowej oczyszczalni, a chce się obecnie przyłączyć. Koszt takiego przyłącza określony został na 4.000,00 zł. Jeżeli wprowadzimy proponowany zapis mogłaby skorzystać z tej dopłaty w wysokości
2.000 ,00 zł.
 
Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę.
 
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady głos zabrał radny Piasecki i proponował jeszcze zapis obejmujący dofinansowanie do przyłącza wodociągowego.
 
Wójt Gminy powiedział, że na ten temat możemy porozmawiać w terminie późniejszym.
 
Przewodniczący Rady  wyjaśnił, że w trakcie przerwy zapisy zmian w załącznikach uchwały zostały doprecyzowane, które przestawił, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie   zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/53/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 12.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 13.
W  punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt  14.   
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął VIII sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                         Przewodniczący  Rady
Grażyna Kwiatkowska          Mirosław Piasecki                           Adam Ciesielski        
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 września 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 października 2019, 12:16:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619