P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXXIV.18

 P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV.18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 19 października 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:30

W obradach uczestniczyło 14 radnych radni nieobecni: Damian Biernacki osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXXIV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny Damian Biernacki. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji Wójta z działalności w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym2017/2018. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i informacje. 15. Zakończenie obrad XXXIV sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 01 października 2018 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i ich odbiorami. W szczególności budową dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo. Droga ta została już pobudowana i odebrana, podobnie droga w Lubominie Leśnym została już pobudowana i odebrana. Pozostałe drogi w miejscowości Sarnowo, Arciszewo, Lubomin Rządowy, Michałowo, Jastrzębiec, Sułkówek jeszcze nie zostały odebrane – termin do końca października br. W dniu dzisiejszym był odbiór inwestycji „Budowy zbiorowych oczyszczalni przyzagrodowych w Osieczu Małym, Osieczu Wielkim, Otmianowie i Mikołajkach”. Rozpoczęte zostały prace związane z budową chodników i parkingu w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki i Anielin. Wójt powiedział, że na bieżąco koordynujemy zgłaszane przez rolników protokoły strat w związku z klęską suszy. Jesteśmy na 32 miejscu w ramach PROW z dofinansowaniem drogi w Osieczu Małym i Osieczu Wielkim w kwocie 650 tys. zł. Powiedział, że otworzyliśmy przetarg na te drogę i złożone zostały 3 oferty, rozstrzygnięcie będzie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Otrzymaliśmy także dofinansowanie Z Ministerstwa Obrony Narodowej na zrealizowanie „Ławeczki Niepodległościowej”. Na bieżąco rozwiązywaliśmy i prowadziliśmy sprawy mieszkańców leżące w naszej kompetencji . Reprezentowaliśmy gminę na zewnątrz na różnych spotkaniach i szkoleniach Powyższą informację przyjęto jednogłośnie.

Wójt Gminy w związku z kończącą się kadencją złożył krótkie podsumowanie swojej działalności szczególnie pozyskanych środków zewnętrznych i pobudowanych inwestycji. Powiedział, że były to cztery lata ciężkiej pracy, gdzie w szczególności były robione inwestycje drogowe. Złożył podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesów tej pracy.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków. Powiedziała między innymi, że budżet zwiększa się o kwotę 541.823 zł z tytułu: a) dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na: - zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 15.700 zł, - wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 89.334 zł, - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 267.629 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 82.000 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 23.850 zł, - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 30.000 zł. b) dotacji od Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego, zgodnie z zawartą umową, c) dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na Ławkę Niepodległości dla samorządów Gmina Boniewo uczestniczyła w konkursie i nasza oferta została zakwalifikowana do dofinansowania. Natomiast po stronie wydatków dodatkowo dokonano przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zwiększając środki dla Zespołu Szkół w Boniewie w kwocie 30.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w tym wydatki związane z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Boniewie, zgodnie z prośbą Dyrektora pełniącego obowiązki. Zwiększono środki na funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, ponieważ nie zostały wykorzystane w roku 2017. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków PROW 2014 -2020 na rok 2019, przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne w rozdziale „Drogi publiczne gminne” realizowane w 2018 roku. Również zwiększono środki na utrzymanie bieżące dróg gminnych.Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Zapoznał z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIV/211/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 -2028 Przewodniczący obrad – zawsze przy zmianach do budżetu gminy wprowadzane są zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028. Zapytał radnych czy są pytania? Nikt nie zabrał głosu. Zapoznał z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 – 2028 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIV/212/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że na posiedzeniu stałych komisji rady podjęta została decyzja o obniżeniu ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 43,00 zł za 1 dt.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z obniżeniem ceny skupu żyta w roku obecnym gmina straciła dochody świadomie w wysokości 118.715 zł i obniżając cenę na rok przyszły gmina świadomie rezygnuje z dochodów w wysokości 138.375 zł.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. Nikt nie wniósł uwag. Przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIV/213/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i zapoznała z proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości na rok 2019 ustalonymi przez członków komisji rady. Wyjaśniła też, że w związku z obniżeniem stawek podatku od nieruchomości gmina świadomie rezygnuje z dochodów w wysokości 303.279 zł.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi do przedstawionych stawek? Nikt nie wniósł uwag. Przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIV/214/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości Przewodniczący obrad wyjaśnił, że w obowiązujących formularzach deklaracji i informacji podatkowych w rubryce oświadczenie nie powinien znaleźć się pewien zapis, o którym wiedzą radni. Zapytał, czy ktoś ma pytania .Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIV/215/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym2017/2018 Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym 2017/2018 zostało przekazane radnym w celu zapoznania się, zapytał czy są uwagi do tego sprawozdania. Nikt nie wniósł uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie w wersji przedłożonej. ( sprawozdanie w załączeniu). Ad. pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 14. Wolne wnioski i zapytania Głos zabrał przewodniczący obrad i krótko podsumował tę kadencję. Powiedział, że była to kadencja rozwojowa wielu inwestycji i zgody. Na to wszystko pracowaliśmy razem. W związku z powyższym złożył podziękowanie wszystkim radnym za bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie, wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji. W imieniu szanownych radnych i własnym złożył podziękowanie Panu Wójtowi, Pani Skarbnik Gminy i Pani Sekretarz Gminy za wieloletnią, owocną współpracę. Podziękował Pani Zdzisławie Bywalskiej- Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych, Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy i Pani Annie Grunt – Kierownikowi Referatu Techniczno- Inwestycyjnego Rolnictwa i Gospodarki Gruntami za współpracę w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Podziękował Pani Grażynie Kwiatkowskiej za współpracę z Radą jak również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, których praca w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniła się do rozwoju naszej gminy. W imieniu własnym i rady złożył podziękowanie za współpracę dyrektorom Zespołu Szkół w Boniewie Pani Ewie Grochowinie i Panu Zbigniewowi Łuczakowi. Złożył też podziękowanie Pani Stanisławie Rybowskiej - Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Podziękowanie złożył również Paniom i Panom sołtysom za zaangażowanie i współpracę.

Ad. pkt 15. Zakończenie Wobec wyczerpania porządku XXXIV sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła                     Sekretarz sesji                    Przewodniczący Rady Gminy Grażyna Kwiatkowska                     Mirosław Piasecki                         Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 listopada 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2018, 13:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673