P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 1 października 2018 r.Or.0002.XXXIII.18 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII.18
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo 
w dniu 1 października 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie 
w godzinach od 9:00 do 10:00 

W obradach uczestniczyło 13 radnych radni nieobecni: Damian Biernacki i Wioletta Pietrucha osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXXIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radny Damian Biernacki i Wioletta Pietrucha. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji Wójta z działalności w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki płatniczej długoterminowej z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Wolne wnioski i informacje. 12. Zakończenie obrad XXXIII sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 14 września 2018 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak budową oczyszczalni ścieków przyzagrodowych przy budynkach komunalnych, ich budowa jest już zakończona . Przystępujemy do odbioru tych inwestycji. Budową dróg w Lubominach oraz w Łąkach Wielkich i jednej w Sarnowie, także jest już na ukończeniu. Budową pozostałych dróg gminnych w miejscowości Sarnowo, Arciszewo, Jastrzębiec, Lubomin Rządowy oraz podbudową w Sułkówku, są przewidziane do realizacji do końca października br. W dniu dzisiejszym będzie otwarty przetarg na budowę dróg w miejscowości Osiecz Wielki i Osiecz Mały. Cały czas koordynowane są sprawy związane z klęską suszu w rolnictwie. W tej chwili w przedostatnim 13 raportowaniach IUNG Puławy zostały zaliczone do klęski suszy uprawy buraków cukrowych i ziemniaków. Obecnie przystępujemy do szacowania strat z uwzględnieniem ostatniego 14 raportowania IUNG-u. Odbyły się zebrania sołeckie, na których był dzielony fundusz sołecki. Niemal we wszystkich braliśmy udział z Panią Anną Kozłowską – Sekretarzem Gminy, zapisaliśmy i odnotowaliśmy różne uwagi często techniczne, głównie dotyczące dróg i ich oznakowaniem. Wójt podziękował sołtysom, radom sołeckich, radnym i mieszkańcom za merytoryczne, rzeczowe i często w bardzo dobrej atmosferze odbywające się zebrania. Na bieżąco prowadzili wszystkie sprawy i reprezentowali gminę na zewnątrz. Powyższą informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 403.480 zł  jest to II transza środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej - budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w Gminie Boniewo"   i z tego tytułu zwiększa się deficyt budżetu który zostanie pokryty pożyczką płatniczą z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jak tylko zostaną nam przekazane środki z dotacji to będą one przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Zapoznał z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIII/208/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 -2028 Przewodniczący obrad – zawsze przy zmianach do budżetu gminy wprowadzane są zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028. Zapytał radnych czy są pytania? Nikt nie zabrał głosu. Zapoznał z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 – 2028 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIII/209/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej długoterminowej z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad i poinformował, że na posiedzeniu stałych komisji rady gminy Pani Aleksandra Woźniak -Skarbnik Gminy wyjaśniła szczegółowo ten temat radnym. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za” przy obecnych 13 radnych. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIII/210/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 11. Wolne wnioski i zapytania Pan Sołtys z Anielina – Skrzesiński zapytał czy prawdą jest to, że w dniu dzisiejszym organizowane jest spotkanie w sprawie możliwości uzyskania dopłaty na wymianę pieca i termomodernizację domu?

Wójt Gminy potwierdził tę informację i wyjaśnił, że to firma zewnętrzna organizuje to spotkanie, które dotyczy Programu Rządowego dociepleń mieszkań i wymiany pieców, Można uzyskać dotację do 90 % kosztów w zależności od dochodów rodziny. Wspomniany program dotyczy domów jednorodzinnych, nie dotyczy domów komunalnych. Poinformował też o apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lekarza Weterynarii skierowanym do rolników ( hodowców drobiu ) w sprawie zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków ( HPAI), oraz do hodowców świń w celu realizacji programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń w Polsce.

Radna Wojasińska – zapytała o dofinansowanie klęski suszy.

Wójt Gminy wyjaśnił ten temat szczegółowo. Wyjaśnił, że termin naboru wniosków wydłużony został do 31 października br. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych, wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 % dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych, co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym. Do klęski suszy zaliczone zostały też uprawy buraka cukrowego i ziemniaków.

Pani sołtys z Otmianowa – Ułanowska Krystyna zapytała o to kto ma zaliczyć sobie straty dzierżawca, czy właściciel gruntów?

Wójt Gminy wyjaśnił, że ten kto sieje i zbiera na gruntach, ten ma straty?

Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 12 października br. odbędzie się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Boniewie i przekazanie ufundowanego sztandaru, rozdał zaproszenia na tę uroczystość.

Ad. pkt 12. Zakończenie Wobec wyczerpania porządku XXXIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła                Sekretarz sesji                        Przewodniczący Rady Gminy                   Grażyna Kwiatkowska          Mirosław Piasecki                               Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 października 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 października 2018, 12:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834