P R O T O K Ó Ł Nr XXXII.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 14 września 2018 r.

Or.0002.XXXII.18

 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII.18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 14 września 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00

W obradach uczestniczyło 13 radnych radni nieobecni: Damian Biernacki i Elżbieta Nowicka osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXXII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radny Damian Biernacki i radna Elżbieta Nowicka. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Wybór sekretarza sesji.3. Stwierdzenie prawomocności.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Boniewo. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo. 11. Interpelacje i zapytania radnych.12 .Wolne wnioski i zapytania. 13. Zakończenie obrad  sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 9 kwietnia 2018 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych. Wszystkie inwestycje gminne są już kontynuowane i prace są zaawansowane. Szczególne przyspieszenie nastąpiło w inwestycjach drogowych. Terminy ich wykonania są niezagrożone. W ostatnim czasie zaangażowaliśmy się także w koordynowanie działań związanych z pomocą dla rolników dotkniętych klęską suszy. W sumie w naszej gminie zebraliśmy 264 protokoły, w większości z nich są straty ponad 70 % i między 30 % a 70 %, co daje szanse na środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na tą klęskę przeznaczone są środki w wysokości 1.000 zł i 500 zł do 1 ha pomniejszone o 50 % w przypadku braku 50 % ubezpieczonych upraw. Wójt powiedział, że był na komisji senackiej razem z Wojewodą. Będzie gruntowe odejście od szacowania klęsk przez komisję i Instytut w Puławach na rzecz systemu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem najnowszej techniki, także zdjęć satelitarnych. Na bieżąco zajmował się wszystkimi sprawami należącymi do kompetencji. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie. Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Boniewo Przewodniczący obrad zasygnalizował temat, że był ten temat omawiany już wcześniej na posiedzeniu komisji, stąd propozycja nadania nazwy rondu w Boniewie z racji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości planowane są na dzień 4 listopada br. połączone z koncertem orkiestry myśliwych. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXII/204/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że cztery lata temu było nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Boniewie, a wiadomo, że gimnazjum już nie ma. Sztandar przechodzi już do historii. Komitet organizacyjny przedstawił propozycję na podstawie przeprowadzonych konsultacji, że szkoła podstawowa będzie miała nadane imię i ufundowany sztandar, który jest już w opracowaniu. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXII/205/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Przewodniczący obrad powiedział, że problem ten był już omawiany na posiedzeniu stałych komisji, chodzi o internet szerokopasmowy dla naszej gminy. Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXII/206/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska-Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że uchwałę odnośnie punktów sprzedaży napojów alkoholowych podejmowaliśmy w miesiącu lutym tego roku, ale a miesiącu marcu w tym czasie zostały zmienione przepisy. W ustawie został nałożony obowiązek podjęcia nowej uchwały. Nazewnictwo się zmieniło były punkty, a teraz maksymalna liczba zezwoleń. Jest też wymóg uzyskania opinii sołectw. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXII/207/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 12. Wolne wnioski i zapytania Głos zabrał Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina i zapytał o to, czy razem z rondem będzie też wzgórze w Grójcu i ile kosztuje pobyt jednego chorego mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy w Redczu Wielkim?

Odpowiedzi udzielił wójt.

Radny Gazda – mieszkańcy Pałacu w Mikołajkach pytają, kto ich podłączy do oczyszczalni?

Wójt Gminy wyjaśnił, że podłączenie do budynku będzie zrobione przez gminę, a w środku mieszkańcy muszą sobie zrobić sami. Dotychczas było tak, że jeden fachowiec robił podłączenie wszystkim i mieszkańcy płacili za robociznę fachowcowi.

Radna Wojasińska zabrała głos i poruszyła temat parkingu przy cmentarzu w Lubominie. Powiedziała, że wyznaczony teren został przez właściciela gruntów zaorany.

Wójt Gminy powiedział, że nie jesteśmy stroną. Należy zorganizować spotkanie z księdzem i właścicielem gruntów, doprowadzić do formalnego przekazania w formie aktu notarialnego.

Pani Śniegulska – sołtys z Arciszewa zabrała głos w sprawie pracownika urzędu gminy Pani Iwony Witczak. Wnioskowała o dodatkowe wynagrodzenie za jej pracę. Nocami robi protokoły rolnikom w sprawie klęski suszy.

Wójt Gminy odpowiedział, że myśli o tym.

Wójt Gminy powiedział, że trwają zebrania sołeckie i chcemy też uczestniczyć w tych zebraniach, bo dużo problemów wychodzi i możemy na bieżąco te sprawy rozwiązać. Ad. pkt 13. Zakończenie Wobec wyczerpania porządku XXXII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła               Sekretarz sesji              Przewodniczący Rady Gminy
 Grażyna Kwiatkowska             Mirosław Piasecki                 Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2018, 09:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658