P R O T O K Ó Ł Nr XXXI.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


 
Or.0002.XXXI.18
P R O T O K Ó Ł Nr XXXI.18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 31 sierpnia 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00
 
W obradach uczestniczyło 13 radnych
radni nieobecni: Damian Biernacki i Bronisław Grajbich
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXXI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną .
 
Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radny Damian Biernacki i Bronisław Grajbich. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.                  Otwarcie.
2.                  Wybór sekretarza sesji.
3.                  Stwierdzenie prawomocności.
4.                  Przyjęcie porządku obrad.
5.                  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.                  Przyjęcie informacji Wójta z działalności w okresie między sesjami.
7.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15                grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy      Boniewo na      lata 2018-2028.
9.                  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
10.       Interpelacje i zapytania radnych.
11.       Wolne wnioski i informacje.
12.       Zakończenie obrad XXXI sesji rady gminy.
 
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.
 
Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia  29 czerwca 2018 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych tj. budową zbiorczych oczyszczalni przyzagrodowych w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo i Mikołajki. Na bieżąco rozwiązujemy różne problemy związane z tą inwestycją, termin  realizacji jest niezagrożony. Oczyszczalnię są już zamontowane i trwają dalsze prace instalacyjne
i przyłączeniowe. Termin zakończenia inwestycji to koniec września br. Rozpoczęte zostały prace na inwestycjach drogowych i tak modernizacja drogi Lubomin – Lubomin Leśny jest wykonana
i uzupełniona podbudowa. Termin zakończenia tego zadania to 1 października br.  Wykonawca jest
W.P.R.D. Nowa Wieś, długość drogi 2826 mb. Rozpoczęła się też przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Łąki Wielkie, Sarnowo o długości 1438 mb. Wykonawcą jest firma DROGTOM Włocławek i termin zakończenia tych prac to 1 października 2018 r. Pozostałe odcinki dróg czekają do przebudowy w terminie do 30 października br., są to: Jastrzębiec, Sarnowo, Lubomin Rządowy, Arciszewo, Sułkówek – podbudowy. Złożony został wniosek na budowę drogi w miejscowości Osiecz Mały i Osiecz Wielki w ramach PROW z dofinansowaniem 634.400 zł.
Wójt Gminy powiedział, że prowadziliśmy klęskę suszy. Protokoły zbiorcze złożone zostały w tym tygodniu. Obecnie czekamy na opinię Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W czasie wakacji zorganizowane zostały dwie duże imprezy „ Przegląd kapel weselnych” i „Dożynki parafialno-gminne”. Podziękował wszystkich za pomoc i udział w imprezach.  Wójt brał udział w licznych spotkaniach i na bieżąco prowadził wszystkie sprawy należące do kompetencji.
Powyższą informację przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę  85.658,56 zł z tytułu :
- sprzedaży drewna,
- dzierżawy obwodów łowieckich,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na budowę drogi zgodnie z zawartym porozumieniem
- ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Grantu na Program "Działania szkoleniowe na rzecz cyfryzacji",
- darowizn na rzecz Dożynek Gminnych,
- z tytułu zwiększenia dotacji przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski na Projekt    " Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0",
- zwrotu przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki części funduszu sołeckiego
Zrezygnowano z realizacji projektów, ponieważ nie zakwalifikowały się do współfinansowania:
1. Projekt " Upamiętnienie miejsc pamięci to nasz obowiązek i dziedzictwo",
2. Projekt "Wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w scenę mobilną z wyposażeniem, celem prowadzenia zajęć taneczno - teatralnych.
Również zabezpieczono środki na wydatki  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Zapoznał z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/201/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Boniewo na lata 2018 -2028
Przewodniczący obrad – zawsze przy zmianach do budżetu gminy wprowadzane są zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028. Zapytał radnych czy są pytania? Nikt nie zabrał głosu. Zapoznał z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 – 2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/202/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że jest to dalsze procedowanie uchwały budżetowej na 2018 r. Jest to dalsza czynność by budżet zrealizować. Zadłużenie będzie 6,5 mln. zł. W związku z tym, że u nas jest mała liczba mieszkańców to w przeliczeniu na jednego mieszkańca to zadłużenie jest wyższe, w stosunku do ilości realizowanych inwestycji.
 
Wójt Gminy – w przestrzeni medialnej są informacje o zadłużeniu gminy. Gmina nasza jest gospodarna, staramy się realizować zaplanowane zadania. Na dożynkach mieliśmy tanie zespoły,
w przeciwieństwie do ościennych gmin. U nas jest trudniej robić drogi, bo mamy rozproszone zabudowy.  Kolejny krok do zadłużenia, to zaplanowane inwestycje, które będziemy realizować.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych czy mają uwagi?
 
Nikt nie zabrał głosu w powyższym temacie.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za” przy obecnych 13 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/203/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.  Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 11. Wolne wnioski i zapytania
Wójt Gminy poinformował, że z dniem 31 sierpnia 2018 r. Pani Ewa Grochowina  pełniąca obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie odeszła na emeryturę. Powierzone zostały obowiązki pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Panu Zbigniewowi Łuczakowi do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu.
            Przewodniczący obrad przedstawił zebranym temat nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie i zakupu sztandaru. Jest w tej sprawie wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej, konsultacje zostały już zakończone. Planowany termin nadania imienia szkole jest na dzień  12 października 2018 r., nadanie imienia będzie takie samo jak Gimnazjum. Kolejną kwestię jaką przedstawił to nadanie nazwy rondu w Boniewie z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości.
 
Wójt Gminy poinformował, że pojawił się inwestor, by inwestować w internet na terenie naszej gminy i naszym zadaniem będzie ustalić odpłatność za zajęcie pasa drogowego. Jest to też prośba
Ministerstwa Cyfryzacji by obniżyć stawkę, by prywatni odbiorcy internetu skorzystali, nie tylko szkoła. Wspólnie z ościennymi gminami ustalona została odpłatność na kwotę 1 zł. Dodatkowo Wójt wyjaśnił, że będzie to szerokopasmowy internet i otwarty. Mieszkańcy będą mogli zawierać umowy z różnymi operatorami.
 
Głos zabrał Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina i poruszył temat uwiecznienia poległego żołnierza 
w formie „kamienia pamięci” w miejscowości Grójec.
 
Radna Nowicka zapytała, czy możemy zorganizować zbiórkę  wielogabarytów?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że mamy wspólny z Gminą Choceń Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
w miejscowości Niemojewo i tam należy wywozić, po konsultacji z zawiadującym.
Wójt powiedział, że planujemy budowę takiego PSZOKA w Boniewie przy oczyszczalni ścieków razem z garażami na sprzęt gminny.
Wójt poinformował, że jest wydzielone konto na dobrowolne wpłaty na zakup sztandaru dla szkoły. Na zakup sztandaru jest potrzeba około 5 tys. zł. Zachęcił do uiszczania wpłat.
 
Radna Nowicka  zwróciła się z prośba do sołtysów i radnych by przekazali w środowiskach prośbę pani doktor o  zamykanie psów na czas wizyt domowych.
 
 Radny Górski zaprosił wszystkich do uczestnictwa w obchodach dożynkowych parafialnych
w Lubominie w najbliższą niedzielę.
                     
Ad. pkt 12. Zakończenie
Wobec wyczerpania porządku XXXI sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła                    Sekretarz sesji                   Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                Mirosław Piasecki             Adam Ciesielski
                       
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 września 2018, 19:53:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759