P R O T O K Ó Ł Nr XXX.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XXX.18
P R O T O K Ó Ł Nr XXX.18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 29 czerwca 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:10
 
W obradach uczestniczyło 13 radnych
radni nieobecni: Damian Biernacki i Wioletta Pietrucha
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXX sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radny Damian Biernacki i radna Wioletta Pietrucha. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.                  Otwarcie.
2.                  Wybór sekretarza sesji.
3.                  Stwierdzenie prawomocności.
4.                  Przyjęcie porządku obrad.
5.                  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.                  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.       Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15                         grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018.
8.                  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
                     Boniewo na lata 2018 -2028.
9.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/18 z dnia 14 maja 2018 r.
10.              Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.
11.              Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykony         waniu  utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
12.              Interpelacje i zapytania radnych.
13.              Wolne wnioski i zapytania.
14.              Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
 
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.
 
Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia  9 kwietnia 2018 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych. Wójt powiedział, że głównie skupialiśmy się na inwestycji przebudowa zasuw wodociągowych na wodociągu gminnym i budowie wodociągu w miejscowości Żurawice. Na tym zadaniu jest jeszcze kilka poprawek do wykonania między innymi płyty zabezpieczające zasuwy i przepusty na drodze w Żurawicach. Dodatkowe zasuwy zostaną wykonane na początku lipca br. Zadanie to nie jest jeszcze zapłacone, a płatność nastąpi dopiero po usunięciu usterek. Podpisana została umowa
z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na dofinansowanie przebudowy dróg
w Łąkach Wielkich i Sarnowie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 144 tys. zł. Podpisana została także umowa na projekt edukacyjny,”Równy start – lepsze jutro” z Urzędem Marszałkowskim na zajęcia pozalekcyjne i pomoce naukowe dla szkół na kwotę 3 mln. zł., nasza gmina jest liderem, a bierze w nim udział 6 gmin.
Wójt poinformował, że wczoraj podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł. na zakup sprzętu pneumatycznego do ratownictwa drogowego dla OSP Boniewo w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Podpisaliśmy również umowę
z Ministerstwem Sportu na zadanie w ramach OSA – Otwarte Strefy Aktywności na kwotę 49.600 zł na budowę „Placu zabaw” wraz ze strefą aktywności dla dorosłych w Boniewie. Łączna kwota zadania 104 tys. zł. Wczoraj złożyliśmy dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach polityki senioralnej. Jeden w partnerstwie z kilkoma gminami i Urzędem Marszałkowskim na dzienny dom pobytu dla seniorów w Boniewie. Drugi wraz z naszym Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Boniewo  na klub seniora w miejscowości Osiecz Mały.
Wójt powołał w ostatnim czasie komisję do spraw szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą z przedstawiciela gminy, przedstawicieli Izb Rolniczych  i przedstawiciela ODR Zarzeczewo. Wnioski z podaniem strat rolnicy już składają i będziemy je przyjmować
w najbliższym czasie. Podczas nawałnicy, która przeszła przez naszą gminę i gminy sąsiedzkie zostało uszkodzonych 5 dachów na budynkach mieszkalnych. Uszkodzone także zostały dachy na naszych budynkach komunalnych w miejscowości Kaniewo, Mikołajki i Osiecz Mały oraz 4 budynki gospodarcze indywidualne. Te straty zgłoszone zostały do służb Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i teraz czekamy na decyzję w sprawie pomocy dla poszkodowanych.
Wójt powiedział, że w czasie od ostatniej sesji brał udział na licznych spotkaniach i szkoleniach. Między innymi był u Prezydenta RP z okazji „Dnia samorządowca” w dniu 25 maja 2018 r. oraz ostatnio z Panem Przewodniczącym Rady Gminy był na VIII Kongresie Gmin Wiejskich i 25 leciu reaktywacji Związku Gmin Wiejskich RP,  którego jesteśmy członkiem i na którym to spotkaniu poruszane były najważniejsze sprawy związane z samorządnością.
Powyższą informację przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.366.809,32 z tytułu:
a) podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt. "Równy start - lepsze jutro”- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego, w tym projekcie bierze udział 6 gmin a nasza gmina jest liderem  - kwota 1.295.124,93 zł,
b) zwiększenia środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na projekt realizowany wspólnie z gminami ,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - kwota 19.470 zł,
c) otrzymania Promesy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zadanie " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Boniewo kwota 40.112,80 zł
d) otrzymania decyzji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na:
   - zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kwota 23.357,59 zł,
   - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania kwota 12.670,00 zł,
   - zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" kwota 4.850,00 zł,
e) zmniejszono środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 29.000 zł ponieważ planowaliśmy dofinansowanie na 1 km drogi, a otrzymaliśmy dofinansowanie na krótszy odcinek.
Rozdysponowano rezerwę ogólną celem zabezpieczenia środków na pokrycie odprawy rentowej dla pracownika, odpłatności dla gmin za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz dokonano przeniesień środków  miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia wykonania zadań.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Zapoznał z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXX/196/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Boniewo na lata 2018 -2028
Przewodniczący obrad – zawsze przy zmianach do budżetu gminy wprowadzane są zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028. Zapytał radnych czy są pytania? Nikt nie zabrał głosu. Zapoznał z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 – 2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXX/197/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/18 z dnia 14 maja 2018 r.
Przewodniczący obrad- projekt tej uchwały dotyczy Programu Operacyjnego „:Równy start – lepsze jutro”. W uchwale z poprzedniej sesji wkradł się błąd w zapisach siedzib gmin. Zapoznał
z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/18 z dnia 14 maja 2018 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXX/198/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta
Przewodniczący obrad -  temat ten był omawiany na posiedzeniu komisji. Obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Rada jest zobowiązana do ustalenia wynagrodzenia dla wójta. Zapytał radnych, czy są jakieś pytania? Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXX/199/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu             utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że co roku staramy się by budować chodniki na terenie naszej gminy według wskazań mieszkańców i tak staramy się o dalsze odcinki, ale potrzebna jest na to uchwała.
 
Wójt Gminy powiedział, że ta sprawa jest znana już jakiś czas temu i stąd , że mamy ograniczone środki realizowane są odcinki sukcesywnie. Rozmawialiśmy ze Starostą na temat współfinansowania tych zadań. Podziękował radnej powiatowej – Pani A. Kozłowskiej za starania i radnemu Piaseckiemu, który osobiście był u Starosty w sprawie chodnika w Osieczu Wielkim. Namawiał do wzięcia spraw w swoje ręce. Umowa na dofinansowanie budowy chodników
z Powiatem  jest na 70 tys. zł.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są pytania? Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXX/200/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.  Interpelacje i zapytania radnych
Głos zabrał radny Bocian i zapytał, kiedy będzie ustalony termin rozpoczęcia budowy oczyszczalni przy Pałacu w Otmianowie?
 
Wójt odpowiedział, że ustalonym terminem jest połowa lipca br.
 
Radny Bocian zgłosił też licznik w Pałacu.
 
Ad. pkt 13. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał Pan Pszczółkowski – sołtys z Sarnowa i powiedział, że jest niedoinformowany, chciałby wiedzieć, czy gmina jest objęta suszą i na co rolnik może liczyć?
 
Wójt – nastąpiła zmiana Ministra Rolnictwa i wstępnie nie mam jeszcze informacji, mówi się
o kredytach, ale jak będzie coś więcej wiedział, to poinformuje. Druki wniosków są już do pobrania i należy je składać w pokoju nr 9 u p. Iwony Witczak.
Wójt pokrótce powiedział o pomiarach opadów jakie są wykazywane przez Puławy, które zadecydowały o tym, że przy zgłaszaniu strat trzeba brać pod uwagę tylko rośliny jare i ozime przy uwzględnianiu kategorii gleb o różnej podatności na suszę.
Wójt ma nadzieję, że susza będzie refundowana nie tylko w formie kredytów, ale coś więcej.
Na zapytanie do kiedy składać wnioski wójt odpowiedział, że jak najszybciej.
 
Radny Waliszewski zapytał o kategorie glebowe.
 
Wójt szczegółowo wyjaśnił ten temat.
 
Pan Józef Koralewski – sołtys z Kaniewa powiedział by dla straży zakupić plandeki, po ostatniej wichurze okazało się, że są bardzo potrzebne.
 
Przewodniczący obrad złożył podziękowanie sołtysom za zaangażowanie w turnieju piłki nożnej. Poinformował o zmianie terminu festynu „Przeglądu kapel weselnych”, który odbędzie się w dniu 8 lipca br.
Wójt wyjaśnił zasady uczestnictwa zespołów w konkursie. Nie chcą już za darmo uczestniczyć
 i dlatego każdy z nich otrzyma 400 zł.
                                                
Ad. pkt 13. Zakończenie
Wobec wyczerpania porządku XXX sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła                    Sekretarz sesji                   Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                Mirosław Piasecki             Adam Ciesielski
                       
 
           
 
  
                          
 
 
           
    
 
 
           
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lipca 2018, 10:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714