P R O T O K Ó Ł Nr XXIX.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 14 maja 2018 r.Or.0002.XXIX.18
P R O T O K Ó Ł Nr XXIX.18
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 14 maja 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:40

W obradach uczestniczyło 12 radnych radni nieobecni: Damian Biernacki. Ireneusz Górski i Wioletta Pietrucha osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXIX sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 12 radnych. Nieobecny radny D. Biernacki, Ireneusz Górski, Wioletta Pietrucha. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Wybór sekretarza sesji. 3. Stwierdzenie prawomocności. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/158/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 -2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start-lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 12. Wolne wnioski i zapytania. 13. Zakończenie. Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 12 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 9 kwietnia 2018 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Realizacją inwestycji gminnych i tak. W głównej mierze koordynacją i nadzorem zadania „budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w Gminie Boniewo. Na bieżąco były rozwiązywane problemy wynikające z realizacji tego zadania. Przeprowadzony został przetarg na realizację zadania przebudowa drogi w miejscowości Sułkówek o długości 850 m. Zadanie to będzie realizowane dwuetapowo, w roku bieżącym będzie podbudowa, zgłosiły się już cztery firmy. Najtańsza oferta nieco przekracza nasz budżet, dlatego w sprawach różnych będzie prosił radę o podniesienie w budżecie gminy kwoty na to zadanie aby można było przyjąć najtańszą ofertę. Złożony został kolejny wniosek na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych tych już po przetargach w miejscowości Jastrzębiec, Sarnowo, Lubomin Rządowy, Arciszewo oraz nowych w miejscowości Osiecz Wielki, Sułkówek – jest ponad 100 wniosków i czekamy na rozstrzygnięcie. Przygotowujemy się również do złożenia wniosku na drogi w ramach P.R.O.W. w miejscowości Osiecz Mały i jak nie będzie wcześniejszego dofinansowania w miejscowości Osiecz Wielki. Podpisana została uroczyście umowa z Panem Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania drogowego Lubomin Wieś -Lubomin Leśny o długości 2826 m. na kwotę dofinansowania 498 tys. zł. Koordynowane jest i wprowadzane do realizacji zadanie „Równy start- lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego. Jest to projekt partnerski Gminy: Boniewo, Baruchowo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec. Gmina nasza jest liderem tego największego w naszym województwie projektu na ponad 3 mln. zł. W ramach projektu w wakacje będzie kupowany sprzęt i wyposażenie szkół między innymi laptopy, pracownie językowe itd. a od września przez okres dwóch lat będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się losowanie osób na dofinansowanie do wymiany 10 pieców, jest zgłoszonych 45 chętnych w naszej gminie. Poza tym na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy, które są w kompetencji i uczestniczył w różnych szkoleniach i konferencjach. Powyższą informację radni przyjęli 12 głosami „za”.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/158/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 -2023 Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad i powiedział, że temat ten wraca od kilku sesji. Musimy sprostać wytycznym Urzędu Marszałkowskiego, został ten program uszczegółowiony i dziś ponownie przestawiamy projekt uchwały do przyjęcia zmian. Przewodniczący zapytał radnych, czy mają pytania do zmian? Nikt nie zgłosił uwag. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 – 2023 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXIX/192/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start-lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego Przewodniczący obrad powiedział, że zagadnienie to było szczegółowo omawiane na posiedzeniu komisji. Zapoznał z podziałem środków na poszczególne gminy. Nasza gmina jest zmuszona podjąć uchwałę na całość zadania. W kwestii dodatkowych wyjaśnień dotyczących tego zadania zabrał głos wójt i powiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami tych sześciu gmin po komisjach i podpisane zostały umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Na konto naszej gminy będą wpływały zaliczki, a gminy będą miały rekompensowane środki na realizację tego zadania. Firma będzie nam pomagać przy realizacji zadania i to ona będzie koordynować zadanie by było sprawnie realizowane.

Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych ma pytania do przedstawionego zagadnienia, nikt nie miał uwag, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start-lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXIX/193/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2017 rok Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.(sprawozdanie w załączeniu ), przedstawiła Uchwałę Nr 11/S/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdanie ( opinia w załączeniu). W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jej członek – Pan Jarosław Gazda przedstawił wniosek z dnia 18 kwietnia 2018 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za wykonanie budżetu Gminy za rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 3/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2017 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej jest uzasadniony i zgodny z prawem. Przewodniczący obrad powiedział, że na posiedzeniu stałych komisji rady było szeroko omawiane sprawozdanie, ale jest zobowiązany otworzyć dyskusję nad sprawozdaniem. Wypowiedział słowa otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu. W zawiązku z czym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2017 rok i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za” przy obecnych 12 radnych. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa chwała została podjęta. Uchwała Nr XXIX/194/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przyjęciu w/w uchwały głos zabrał Wójt – Marek Klimiewicz i złożył podziękowanie radnym obecnym i nieobecnym, sołtysom, Pani Skarbnik Gminy z zespołem, Pani Sekretarz Gminy z zespołem i w szczególności Pani Zdzisławie Bywalskiej i Pani Annie Grunt od inwestycji za współpracę. Stwierdził, że jaka współpraca takie efekty. Jak widać są widoczne. Rada podejmuje decyzje o inwestycjach ale i o kredytach na ich realizację. Wszystko to dla społeczności lokalnej, naszych mieszkańców. Często podejmowane są decyzje z ryzykiem ale i z zaufaniem. Stwierdził, że udało się nam wprowadzać zmiany do budżetu, bo jest zrozumienie do nowych działań. Podziękował wszystkim za to, że udało się zrobić tak wiele i myśli, że uda się zrobić jeszcze więcej.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami”za” przy obecnych 12 radnych. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXIX/195/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 12. Wolne wnioski i zapytania Przewodniczący obrad poinformował, że odbył się przetarg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek”. Odbyło się otwarcie ofert, złożone były cztery oferty i tak: 1. na kwotę 375.007,80 zł, 2. na kwotę 295.775,30 zł, 3. na kwotę 339.214,50 zł, 4. na kwotę 455.407,50 zł. Zakres prac to w roku bieżącym podbudowa, a w roku 2019 położenie asfaltu. W budżecie gminy na rok bieżący jest zaplanowana kwota w wysokości 285.000,00 zł. Różnica wynikająca z najkorzystniejszej złożonej oferty do zaplanowanych środków jest 10.775,30 zł. Z uwagi na zaistniałą sytuacje przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych w treści „ czy rada wyraża zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty?”

Rada Gminy 12 głosami „za” wyraziła zgodę na zwiększenie środków w budżecie celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie w/w zadania.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że stosowny projekt uchwały zabezpieczający środki zostanie przedłożony radzie do przyjęcia na najbliższej sesji.

Radna Wójcińska zapytała, czy można coś więcej wiedzieć o firmie, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę ?

Wójt odpowiedział tylko, że firma jest z Mogilna.

Głos zabrał sołtys z Anielina – Pan Skrzesiński, który zapytał, czy firma, która wymienia zasuwy jest jeszcze na terenie gminy, bo w Anielinie przy przystanku są niedokończone prace.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że będzie tam jeszcze zakładany hydrant.

Radna Wojasińska zapytała, czy jest już zgłoszony temat oświetlenia w Lubominie?

Pani Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest zgłoszony.

Sołtys z Sarnowa – Pan Pszczółkowski zapytał, czy wymiana zasuw będzie w każdej miejscowości?

Wójt odpowiedział, że tak.

Przewodniczący obrad wyjaśnił dodatkowo, że zasuwy będą wymieniane tylko na początku miejscowości i na końcu.

Wójt Gminy poinformował, że są miejsca pracy w nowo powstałym zakładzie w Pikutkowie i bardzo zachęcał do brania udziału w szkoleniach dla bezrobotnych. Będzie wspólnie z ościennymi gminami uruchomiony transport publiczny przewozu osób do tej strefy gospodarczej. Prosił sołtysów, radnych o rozpropagowanie tematu w swoich środowiskach. W ramach funduszy sołeckich prosił o zapisywanie się sołtysów na kamień i gruz na drogi – tam gdzie jest taka potrzeba. W sprawie obcinania poboczy dróg zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, czekamy na zgłoszenia. Ad. pkt 13. Zakończenie Wobec wyczerpania porządku XXIX sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła          Sekretarz sesji                        Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Kwiatkowska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 maja 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 maja 2018, 13:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776