P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXVIII.18

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII.18
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 9 kwietnia 2018 r. w sali obrad rady gminy
 w hali sportowej w Boniewie w
 godzinach od 9:00 do 9:45

W obradach uczestniczyło 14 radnych radni nieobecni: Damian Biernacki osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny D. Biernacki. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Wolne wnioski i zapytania. 10. Zakończenie obrad sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 12 marca 2018 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak: Podpisaniem umowy na budowę zbiorowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo i Mikołajki. Rozpoczęciem przebudowy węzłów wodociągowych na terenie gminy i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żurawice. Prowadzeniem negocjacji w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie wniosków edukacyjnych dla sześciu gmin, gdzie nasza gmina jest liderem. Negocjacje były bardzo pomyślne, wszystkie inwestycje zostały obronione. Prowadzeniem rozmów w sprawie wniosku na budowę urządzeń fotowoltaicznych w naszej gminie. Aby dotacja mogła być zrealizowana trzeba uzyskać wskaźniki związane z mocą urządzeń zaplanowanych. Przy dziewięciu rezygnacjach mieszkańców będzie to trudne. Trwają rozmowy i poszukiwanie chętnych do tego zadania. Prowadzone były także rozmowy na temat naszego zadania związanego z termomodernizacją budynku urzędu gminy. Ze względu na brak 320 tys. zł. W Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Włocławskiego. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego wniosku i weźmiemy udział w następnym naborze w miesiącu czerwcu i do tego czasu będziemy szukać oszczędności. W tym czasie odbywa się kwalifikacja dróg w ramach programu FOGR. Zgłoszone zostały drogi w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo. W tym czasie bardzo intensywnie były prowadzone naprawy melioracji i udrażniania rowów melioracyjnych. Ponadto reprezentował gminę na różnych spotkaniach oraz na bieżąco prowadzone były sprawy naszych mieszkańców należące do naszych kompetencji. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że istniejąca uchwała się nie zmienia. Zmienia się jedynie siedziba Obwodowej komisji Wyborczej w Boniewie, która dotychczas była w gimnazjum, a teraz zostaje przeniesiona do sali obrad rady gminy przy hali sportowej. Zapoznał z uzasadnieniem do uchwały, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania i zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi? Nikt nie wniósł uwag. Projekt uchwały poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXVIII/191/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 9. Wolne wnioski i informacje Wójt Gminy poinformował, że przystępujemy do prac przebudowy węzłów wodociągowych na istniejącym wodociągu i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żurawice i będą przerwy w dopływie wody, ale tylko w ciągu dnia. Jakość wody będzie gorsza, woda będzie mętna, żółta, ale zdatna do picia. To firma, która będzie wykonywać to zadanie bierze na siebie odpowiedzialność by dostarczana woda była w miarę jakościowo dobra. Na bieżąco będą kierowane informacje do mieszkańców. Ta uciążliwa sytuacja może potrwać do dwóch miesięcy.

Głos zabrała radna Wojasińska i zapytała czy ta woda będzie zdatna do picia?

Wójt odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z problemu i z tego, że rolnicy mają bydło, trzodę i woda musi być dostarczana zdatna do picia dla mieszkańców gminy i dla zwierzą może być tylko mętna. Ad. pkt 10. Wobec wyczerpania porządku XXVIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła      Sekretarz sesji                  Przewodniczący Rady Gminy
 Grażyna Kwiatkowska    Mirosław Piasecki                           Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2018, 15:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725