P R O T O K Ó Ł Nr XXVII.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXVII.18

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII.18
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 12 marca 2018 r. w sali obrad rady gminy
w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00

W obradach uczestniczyło 14 radnych radni nieobecni: Damian Biernacki osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXVII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radna Wiolettę Pietrucha.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecni radni: D. Biernacki. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Wybór sekretarza sesji. 3. Stwierdzenie prawomocności. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 6. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018. 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo za 2017 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok”. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Boniewo 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Boniewo. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 15. Wolne wnioski i informacje. 16. Zakończenie obrad XXVII sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 9 lutego 2018 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Przeprowadzeniem kolejnego przetargu na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mikołajki, Otmianowo, Osiecz Wielki i Osiecz Mały. Złożone zostały dwie oferty, które mieszczą się w limicie środków zabezpieczonych w budżecie gminy na to zadanie ( około 800 tys. zł ). Podpisana została umowa na zadania drogowe z firmą W.P.R.D. Nowa Wieś na „Przebudowę dróg gminnych Lubomin Rządowy, Jastrzębiec, Sarnowo, Arciszewo” na kwotę 566.305 tys. zł oraz z firmą DROGTOM Włocławek na „Przebudowę dróg Łąki Wielkie, Sarnowo” na kwotę 449.708 tys. zł. Na ukończeniu jest już dokumentacja na zadania drogowe Osiecz Mały, Osiecz Wielki i obecnie przystępujemy do składania wniosku w ramach PROW. Trwają prace nad złożeniem wniosku w ramach PROW na „wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w scenę mobilną z wyposażeniem”. Gmina przystąpiła do zbierania wniosków od mieszkańców na wymianę pieców z dofinansowaniem w terminie do końca kwietnia br. Program przewiduje wymianę 10 pieców z dofinansowaniem w wysokości: 2 tys. zł z budżetu gminy i 2 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prowadzone były prace związane z udrażnianiem melioracji i niektórych rowów. Koordynowane są szkolenia dla rolników w związku z elektronicznym składaniem wniosków do Agencji o dopłaty. Jedno szkolenie już się odbyło, ale następne będzie w dniu 26 marca br. o godz. 10:30, następne w tym samy dniu o godz. 12:30 będzie szkolenie w sprawie przestrzegania zasad przed wirusem „afrykańskiego pomoru świń”. Zorganizowane były gminne obchody dnia kobiet, ponadto reprezentował gminę na różnych spotkaniach oraz na bieżąco prowadzone były sprawy naszych mieszkańców mieszczące się w kompetencji. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 176.009,00 zł z tytułu subwencji- Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2018 zwiększył dla naszej Gminy subwencję oświatową o 140.509 zł, którą przeznacza się między innymi : a) na wydatki Zespołu Szkół w Boniewie - 29.109 zł, b) na wydatki Urzędu Gminy -10.000 zł, c) na energie Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków -20.000 zł d) na dożywianie dzieci i młodzieży -10.000 zł e) zabezpieczono środki własne na Program prior5ytetowy EKOpiec 2018  w wysokości 20.000 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł, f) zabezpieczono środki na program " Upamiętnienie miejsc pamięci to nasz obowiązek i dziedzictwo" środki własne 12.000 zł oraz z budżetu państwa 50.000 zł. Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 r. i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXVII/185/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo za 2017 rok Pan Grzegorz Safianowski – Kierownik Posterunku Policji poinformował, że stan bezpieczeństwa w stosunku do roku poprzedniego bez miasta Włocławka w gminach znacznie się poprawia. Na terenie naszej gminy jest spadek przestępstw. Wykrywalność spadła do 50 %, wynika to z tego z charakteru przestępstw. Jest dużo włamań na terenie działek letniskowych. Działają grupy bardzo zorganizowane i po czasie trudno jest cokolwiek ustalić. Kolejna bolączka , z jaką jest trudno poradzić, są włamania do domów. Zdarzają się sytuacje, że osoby narodowości romskiej i pod pozorem handlu trafiają do osób starszych i ich okradają. W roku minionym udało się uniknąć poważniejszych nieszczęść – było jedno zabójstwo podczas imprezy zakrapianej. Na terenie Gminy Boniewo nie odnotowano wypadku śmiertelnego, ale były odnotowane stłuczki- 41 kolizji ( jest bardzo dużo szybkich samochodów). Poinformował o ruchach kadrowych na Posterunku Policji w Choceniu. Kierownik Posterunku podziękował za współpracę z gminą , ze strażą podczas organizowanych imprez, pikników.

Głos zabrał Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina i powiedział, że pewna firma jeździła i proponowała wymianę rynien, słyszał że zostali zatrzymani.

Kierownik Posterunku Policji powiedział, że do naszych domów trafiają różni aktywizatorzy, ale należy mieć umiar we wszystkim i rozsądek. Po fakcie policja niewiele może zrobić z uwagi na żmudną pracę w takich przypadkach.

Głos zabrała również radna Wojasińska i powiedział, że policja ma za mało płatne. Chodzi o włamania rodzinne „duszkowe”. Z uwagi na trudności w wykryciu sprawcy pozostaje konflikt w rodzinie, jej zdaniem policja powinna w takich sytuacjach pobierać odciski palców od domowników, by członkowie rodziny nie byli posądzani o takie sprawy.

Kierownik Posterunku odpowiedział, że każdorazowo policja w sowich czynnościach pobiera odciski palców, ”technik kryminalistyki” to określa Jednak jeśli chodzi o domowników jest trudno cokolwiek ustalić, bo odciski domowników są praktycznie wszędzie. Te tematy reguluje Kodeks karny. Raport roczny za 2017 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Policji we Włocławku w wersji papierowej został przekazany radnym. Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w Gminie Boniewo za 2017 rok radni przyjęli 14 głosami „za”.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok” Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że radni sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymali w wersji papierowej w celu zapoznania się. Zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do sprawozdania? Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok” i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa chwała została podjęta. Uchwała Nr XXVII/186/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023 Przewodniczący obrad powiedział, że ze zmianami Programu rewitalizacji radni zostali zapoznani. Wcześniej była już podjęta uchwała, ale Urząd Marszałkowski sugerował zmiany i musieliśmy po konsultacjach społecznych dokonać zmiany tej uchwały. Zaznaczył, że nie jest to uchybienie pracownika, czy też niedopatrzenie, są to wymogi Urzędu Marszałkowskiego. Inne gminy też dokonują zmian, nawet 6-krotnie. Myśli, że u nas nie będziemy już więcej dokonywać zmian. Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do proponowanych zmian? Nikt nie wniósł uwag, w związku z czym przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa chwała została podjęta. Uchwała Nr XXVII/187/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych Przewodniczący obrad powiedział, że temat ten był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady gminy. Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania , funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rada zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Jak dotychczas nikt z mieszkańców ani radnych nie wnosił żadnych zmian, stąd projekt uchwały pozostał w istniejącej strukturze. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych z uzasadnieniem i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXVII/188/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Boniewo Przewodniczący obrad przedstawił temat. Poinformował, że są dwie małe działki, które są wydzierżawiane i obecnie wygasła już umowa dzierżawy i wójt nie ma możliwości prawnych do ich przedłużenia i muszą być podjęte uchwały rady zezwalające na zawarcie umowy dzierżawy na 5 lat. Na jednej działce jest garaż, a druga jest uprawowa. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXVII/189/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Boniewo Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położnej w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXVII/190/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 15. Wolne wnioski i informacje Na wstępie przewodniczący obrad złożył życzenia sołtysom z okazji „Dnia sołtysa”. Do życzeń dołączył się Wójt Gminy i poinformował zebranych o szkoleniach w temacie elektronicznego wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez rolników i producentów trzody chlewnej. Wójt Gminy poinformował o klęsce wymarznięć upraw zimowych. Jeszcze nie jest ten temat zgłoszony, mamy termin do końca kwietnia br. Bezpośredni kontakt w tym temacie Ad. pkt 16. Wobec wyczerpania porządku XXVII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła           Sekretarz sesji                       Przewodniczący Rady Gminy
 Grażyna Kwiatkowska        Wioletta Pietrucha                             Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2018, 13:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702