P R O T O K Ó Ł Nr XXVI.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXVI.18
P R O T O K Ó Ł Nr XXVI.18
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 9 lutego 2018 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:30

W obradach uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni: W. Pietrucha
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXVI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecni radni: W. Pietrucha. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie.
2.Wybór sekretarza sesji.
3.Stwierdzenie prawomocności.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15     grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018.
8.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na     lata 2018 -2028.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim
   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż
    niezabudowanej nieruchomości położonej w Osieczu Małym.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż
    nieruchomości położonej w Osieczu Małym.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej
   położonej w miejscowości Osiecz Mały stanowiącej własność Gminy Boniewo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
     Społecznej w Boniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
    publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo z dnia     22 lipca 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia     przebiegu istniejących dróg gminnych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych     oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie          Gminy Boniewo.
17.       Interpelacje i zapytania radnych.
18.       Wolne wnioski i informacje.
19.       Zakończenie obrad XXVI sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 15 grudnia 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na zadania drogowe Lubomin-Lubomin Leśny z firmą W.P.R.D. Włocławek- Nowa Wieś za kwotę 987.828,22 zł, wpłynęły 4 oferty – jest to zadanie z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019.
Zajmował się rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę dróg gminnych ( Jastrzębiec, Lubomin Rządowy, Sarnowo, Arciszewo ), wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza to firmy W.P.R.D. Włocławek – Nowa Wieś za kwotę 566.303,02 zł.
Rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielki
i Sarnowo . Wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejsza z nich to firmy DROGTOM Włocławek za kwotę 449.708,36 zł.  Zadanie to w części z dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
w Żurawicach i przebudową węzłów wodociągowych  na istniejącej sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Wpłynęła jedna oferta z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Baruchowo za kwotę 519.000 zł. z dofinansowaniem z Programu P.R.O.W. Unieważniony został
w części ten przetarg dotyczący budowy dużych oczyszczalni przyzagrodowych. Ogłoszony został następny przetarg i jego otwarcie będzie 20 lutego 2018 r. Unieważniony został także przetarg na budowę drogi w Sułkówku, ze względu na wysoką cenę. W niedługim czasie będzie ogłoszony kolejny przetarg w opcji z realizacją w okresie dwuletnim.
Złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości na odnowę „Miejsc Pamięci” na 62 tys. zł z dofinansowaniem do 80 % wartości zadania. Chcemy wyremontować ogrodzenie wokół mogił i naprawić miejsca zieleni na pomniku poległych żołnierzy w miejscowości Boniewo i wydać 1000 egzemplarzy publikacji książki  śp. ks. Jarosława Włodarza.
W terminie do 15 lutego br. będzie składany wniosek do Ministerstwa Sportu na place zabaw
i siłownie zewnętrzną w miejscowości Boniewo na kwotę 100 tys. z dofinansowaniem do 50 %.
Na bieżąco prowadziliśmy rozliczanie zadań jeszcze z poprzedniego roku, uzupełnianiem wniosków wcześniej złożonych o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na bieżąco prowadziliśmy wspólnie z Zarządem Spółki Wodnej naprawy i usprawnienia naszych rowów. Wspólnie z właścicielami i innymi użytkownikami dróg prowadziliśmy naprawy na drogach.
Wójt złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” za tzw. „granie”. Powiedział też kilka słów o pomocy dla rolników w przypadku rozpowszechnienia się wirusa ASF.

Radna Wojasińska zabrała głos w sprawie działania tego wirusa na ludzi, myśli, że to nie wpływa dobrze na organizmy ludzkie.

Wójt powiedział, że to jest choroba ekonomiczna, która nie ma wpływu na człowieka.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że Budżet Gminy Boniewo zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 255.458 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 321.235 zł. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 65.777 zł, ponieważ była planowana pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 354.000 zł na rok 2018, a Gmina otrzymała promesę na kwotę 419.776,13 zł.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył nam dotację decyzją Nr WFB.II.3212.3.16.2018 na świadczenia wychowawcze w wysokości 50.000 zł i na świadczenia rodzinne 45.000 zł.
Wprowadzono do budżetu środki z zadania inwestycyjnego „Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych 0+000-658,92 km, 0+000-503,32 km,0+000-706,65 km, 0+000-335,85 km
w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo”, które zostały w roku ubiegłym wykonane i wniosek
o płatność został przyjęty przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.
Zabezpieczono środki na zadanie „ Rozbudowa placu zabaw w Boniewie”. Zwiększono również środki na zadania inwestycyjne drogowe, ponieważ po przetargu koszt zadania był większy niż planowany.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/175/18  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 -2028
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie budżetu gminy zmianie ulega też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2018 -2028. Do uchwały budżetowej zostały dostosowane dochody i wydatki.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w Wieloletniej Prognozie. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/176/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że taka uchwała była już podjęta
w roku 2017, ale inwestycja ta nie została jeszcze rozpoczęta i nie była wykonana. W związku
z czym poprzednią uchwałę uchylamy i wywołujemy nową. Pożyczka w kwocie 419.777 zł będzie stanowić udział własny w zadaniu inwestycyjnym „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowę sieci wodociągowej, budowę węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach
w Gminie Boniewo”. Na to zadanie jest przyznana pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do tematu pożyczki? Nikt nie wniósł uwag. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/177/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż
 niezabudowanej nieruchomości położonej w Osieczu Małym
Wprowadzenia dokonał Przewodniczący obrad, powiedział, że będą przedstawione trzy uchwały, dwie w sprawie sprzedaży nieruchomości i jedna w sprawie dzierżawy gruntów w miejscowości Osiecz Mały. Tematy te były szczegółowo omawiane na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Osieczu Małym – dotyczy to
gruntów ornych przylegających do terenu byłej Szkoły Podstawowej i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/178/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej w Osieczu Małym
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Osieczu Małym i poddał
głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/179/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej
          
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osiecz Mały stanowiącej własność Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej w miejscowości Osiecz Mały stanowiącej własność Gminy Boniewo
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/180/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że zadania te są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i jedynie trzeba formalnie przekazać je uchwałą.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/181/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że taki program przyjmowany jest corocznie na dany rok. Założenia programu były omawiane na wcześniejszym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy.
Następnie przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/182/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo
z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  
przebiegu istniejących dróg gminnych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że nie wszystkie nasze drogi  mają swoje numery, ale staramy się sukcesywnie je nadawać. Jest to nam potrzebne do
składanych wniosków o dofinansowanie budowy dróg lub modernizację. Zapytał, czy ktoś
z radnych ma uwagi. Nikt nie wniósł uwag, wobec powyższego przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/183/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad poinformował, że rada jest władna ustalić zasady, gdzie można sprzedawać alkohol i w jakich odległościach od różnych instytucji. Mamy taką uchwałę z 2001 r. i jest ona
nieaktualna, stąd projekt nowej uchwały.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/184/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 17.  Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 18.  Wolne wnioski i informacje
Głos zabrał Pan Henryk Pszczółkowski – sołtys z Sarnowa i poruszył temat czyszczenia rowów
melioracyjnych przez Spółkę Wodną, wskazał na potrzebę nowych przepustów, bo woda stoi na polach – jest problem.

Głos zabrał Pan Stanisław Skrzesiński – sołtys z Anielina i zwrócił się z prośbą utwardzenia drogi łączącej Anielin z Łąkami Wielkimi około 750 m.

Wójt Gminy – zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkańcy mieliby dogodniejsze połączenie, ale jak na razie nie jest to możliwe. Droga ta jest zgłoszona do klęski, może się uda ją trochę poprawić- nie obiecuję, że ją zrobimy, kiedyś tam w późniejszym czasie tak.
Wójt wyjaśnił, że na bieżąco  poprawimy te przepusty. Spółka Wodna będzie wnioskować o środki na rowy do Wojewody. W funduszach sołeckich nie ma zabezpieczonych środków  na ten cel. Już pracujemy na bezdechu- nie mamy wolnych dodatkowych środków w budżecie.
Wójt powiedział, że w najbliższym czasie będą prace na węzłach wodnych i będą utrudnienia
w dostawie wody i jej jakości. Mieszkańcy będą informowani na bieżąco o zagrożeniach – prosił
o cierpliwość i wyrozumiałość.

Radna Wojasińska poinformowała, że w Lubominie, na pograniczu naszej gminy z Izbicą
Kujawską wałęsa się bezdomny pies. Poprosiła o to, by został zorganizowany kurs dla seniorów
z obsługi komputera.

Wójt powiedział, że rozważymy ten temat i spróbujemy na komputerach w szkole coś zorganizować.
                                                     
Ad. pkt 19. Wobec wyczerpania porządku XXVI sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.


Protokół sporządziła                Sekretarz sesji        Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska         Mirosław Piasecki              Adam Ciesielski
        

    

   
                    


    
     


    
                
 


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 lutego 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2018, 12:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719