P R O T O K Ó Ł Nr XXV.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXV.17
P R O T O K Ó Ł Nr XXV.17
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 15 grudnia 2017 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 12:00

W obradach uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni: W. Pietrucha
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecni radni: W. Pietrucha. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad.
Wójt Gminy pokrótce przedstawił temat dofinansowania Gminy Kęsowo. Poinformował, że gmina ta jest podobna do naszej, ma 3.800 mieszkańców i chcemy udzielić im pomocy na remont dróg, a nie na remonty dachów dla mieszkańców. W tej gminie było akurat całe epicentrum nawałnicy i szkód. Temat ten był wcześniej już omawiany i teraz występujemy z propozycją dofinansowania
w wysokości 3.500 zł.
Przewodniczący obrad wprowadzenie punktu do porządku obrad w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy poddał głosowaniu. Powyższa propozycja została przyjęta 14 głosami za.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2.Wybór sekretarza sesji.
3.Stwierdzenie prawomocności.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017.
8.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na       lata 2017 -2027.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów   alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Boniewo na 2018 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego  „SALUTARIS”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2018 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2018 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęstowo pomocy finansowej w formie  dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad XXV sesji rady gminy.
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokoły z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 17 grudnia 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Rozliczeniem inwestycji gminnych i składaniem wniosków o płatność. Większość inwestycji jest już zapłaconych jedynie droga pobudowana
w Osieczu Małym jeszcze nie, zgodnie z umową termin jest do końca grudnia br. Do tej pory uzyskaliśmy zwrot za inwestycje gminne, drogowe w kwocie 2.450 tys. zł. Prowadziliśmy prace nad nowymi zadaniami prowadząc prace projektowe . Przeprowadziliśmy przetarg na największe zadanie drogowe w przyszłorocznym budżecie na odcinku Lubomin- Lubomin Leśny. Zostały złożone cztery oferty . Dwie z nich są wartościami zbliżonymi do wartości kosztorysowej tego projektu. W najbliższym czasie będzie rozstrzygnięcie tego przetargu. W dniu dzisiejszym otwarty został przetarg na zadanie I: oczyszczalnie wielorodzinne w miejscowościach Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Otmianowo i Mikołajki oraz budowę wodociągu w Żurawicach  i zadanie II: budowę wodociągu w miejscowości Żurawice i budowę węzłów wodociągowych na terenie całej gminy. Zgłosiło się trzech oferentów do pierwszego zadania i jeden do  drugiego. Przedstawione kwoty są zbliżone do kosztorysów z tym, że najniższa oferta ma niższą gwarancję ( 4 lata ) i po przeliczeniu będziemy mogli podać wstępne wyniki. Wójt powiedział, że trwają prace już nad przetargami na kolejne zadania oraz przygotowywane są wnioski na dofinansowanie zadań planowanych
w przyszłorocznym budżecie. Ponadto prowadzone były liczne spotkania. Najważniejsze z nich to spotkanie z Panem Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  i Panią Poseł Joanną Borowiak wraz
z współpracownikami.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że Budżet Gminy Boniewo zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 133.974 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 97.974 zł zgodnie z decyzjami:
Nr WFB.I.3120.I.58.2017 kwota dotacji 87.498zl z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
Nr WFB.I.3120.3.109.2017 kwota dotacji 10.476 zł z przeznaczeniem na organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 36.000 zł z odpłatności gmin za dzieci, które uczęszczają do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Boniewie.

Przewodniczący obrad zapytał radnych czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/166/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie budżetu gminy zmianie ulega też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2017 -2025. Do uchwały budżetowej zostały dostosowane dochody i wydatki.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w Wieloletniej Prognozie. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2027
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/167/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła projekt budżetu gminy na 2018 r. Wyjaśniła, że od czasu omawiania pierwszej wersji projektu zaszły pewne zmiany z uwagi na zadania inwestycyjne – drogowe, budżet zmienił się o 300 tys. zł i z uwagi na dotacje z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Zapoznała z zadaniami inwestycyjnymi jakie planuje się do realizacji w roku 2018 z wydzieleniem środków ich finansowania. Zadania te są  zapisane  w załączniku nr 3 do budżetu na 2018 r.
Skarbnik Gminy zapoznała z Uchwałą Nr 7/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2018 rok, który zaopiniował projekt pozytywnie ( uchwała w załączeniu ).
Nadmieniła, że gmina ma kłopoty z płatnościami w podatku rolnym, opłatą śmieciową , czynszami- nie pokrywają wydatków.

Głos zabrał wójt  i powiedział, że wszystkie zadania są realne do wykonania. Zrealizowane zadania w miejscowości Osiecz Wielki, Osiecz Mały i Żurawice przeniesione zostaną z płatnością na 2019 rok. Część zadań takich jak wyposażenie hali sportowej w scenę mobilną i rozbudowę placu zabaw w Boniewie – to projekty, które będą składane z LGD i innych programów. Wójt powiedział, że każde środki zewnętrzne są mile widziane, ale jak będziemy mieli tylko krajowe środki, to będziemy musieli sobie inaczej radzić. Poprosił o przyjęcie tego budżetu w wersji przedstawionej, bo zawsze będziemy do niego wracać i jak zajdzie potrzeba to go zmieniać.

Przewodniczący obrad powiedział, że w granicach 20 – 30 % tych planowanych inwestycji są już przetargi rozstrzygnięte i prace te będą wykonane.
Przewodniczący obrad zapoznał z Uchwałą Nr 7/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2018 rok, który zaopiniował pozytywnie możliwości sfinansowania planowanego deficytu ( uchwała w załączeniu).
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego projektu budżetu gminy na 2018 rok. Nikt nie wniósł uwag, następnie  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za” .
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/168/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Boniewo na lata 2018-2028
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 – 2028 i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/169/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Boniewo na 2018 rok
Przewodniczący obrad powiedział, że radni zostali zapoznani z projektem Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok i zapytał czy ktoś z radnych chce wnieść uwagi do programu. Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/170/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego  „SALUTARIS”
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „SALUTARIS” i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały. Nikt nie wniósł uwag, w związku z czym uchwałę poddał glosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/171/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 Boniewo na 2018 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Ireneusz Górski zapoznał z planem pracy komisji na 2018 rok. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2018 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/172/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2018 rok
Przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali z planami pracy na 2018 rok. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionych planów pracy. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2018 rok
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała  została podjęta.
Uchwała Nr XXV/173/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęstowo pomocy finansowej w formie  dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęstowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy, zapytał czy ktoś
z radnych ma uwagi do tego projektu? Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad projekt uchwały poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała  została podjęta.
Uchwała Nr XXV/174/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 17. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał radny Bocian i zapytał, co dalej z Marketem w Boniewie, widać, że tam nic się nie dzieje ?

Radna Wojasińska zapytała, jak będzie z pozwoleniem na sprzedaż alkoholu w tym markecie, jest zlokalizowany blisko szkoły?

Odpowiedzi udzielił wójt. Powiedział, że prawdopodobnie opóźnienie jego otwarcia wynika z tego, że firma nie wykonała półek i są kłopoty z podłączeniem energii. Inicjatywa ta jest prywatna i my nic nie wiemy, kiedy będzie oficjalne otwarcie.
Poruszany był też temat wychodzenia dzieci ze szkoły po zakupy do marketu.
Obecny na sesji Pan Zbigniew Łuczak -Wicedyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w szkole obowiązuje Statut i Regulamin. Uczniowie nie mogą sobie chodzić gdzie chcą , w wolnym czasie mogą przebywać na świetlicy. Uczniowie przebywają na terenie szkoły i nie mogą samowolnie wychodzić poza teren. Na to, co uczniowie po lekcjach robią z rodzicami, szkoła nie ma wpływu.

Radny Bocian - „ nie popadajmy w skrajność jeżeli chodzi o zakup alkoholu przez dzieci. Zmieniają się ceny i otwarcie tego marketu będzie z korzyścią”.

Radna Wojasińska zakomunikowała, że zadzwoniła do niej pewna Pani z Osiecza Wielkiego
w sprawie drogi. Pogotowie nie mogło dojechać z uwagi na nieprzejezdną drogę.

Radny Piasecki powiedział, żeby radna nie wtrącała się w tematy dotyczące jego wsi. Temat ten osobiście zgłosił do Przewodniczącego Rady i był załatwiony.

Przewodniczący obrad powiedział, że był z wójtem na tej drodze i nie widzieli tam tragicznej sytuacji.

Przewodniczący obrad poinformował, że być może będzie konieczność zwołania sesji po świętach ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie nowej numeracji dróg.

Przewodniczący zaprosił wszystkich mieszkańców na spotkanie opłatkowe.

Wójt powiedział, żeby radni i sołtysi dotarli w swoich środowiskach do ludzi samotnych i ich zaprosić na to spotkanie opłatkowe i możemy zabezpieczyć dowóz tych osób.
                                                      
Ad. pkt 18. Wobec wyczerpania porządku XXV sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.


Protokół sporządziła                Sekretarz sesji        Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska         Mirosław Piasecki        Adam Ciesielski
    

   
                    


    
     


    
                
 metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 lutego 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2018, 10:29:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773