P R O T O K Ó Ł Nr XXIV.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXIV.17
P R O T O K Ó Ł Nr XXIV.17
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 17 listopada 2017 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00

W obradach uczestniczyło 12 radnych
radni nieobecni: D. Biernacki, W. Pietrucha i J. Gazda
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXIV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 12 radnych. Nieobecni radni: Damian Biernacki, W. Pietrucha i J. Gazda Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Wybór sekretarza sesji.
Stwierdzenie prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16     grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017.
Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na     lata 2017 -2025.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018     rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  w Boniewie.
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu  własnego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku o przewidywanej liczbie skazanych w roku 2018 i kierowanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej  pracy na cele     społecznie użyteczne i informacja Wójta Gminy Boniewo o wyznaczonym podmiocie,  w którym będzie ta praca wykonywana w zamian grzywny, której egzekucja okazała się  bezskuteczna.
16.       Interpelacje i zapytania radnych.
17.       Wolne wnioski i informacje.
18.       Zakończenie obrad XXIV sesji rady gminy.
Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokoły z poprzedniej sesji przyjęto 12 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 29 września 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak :
Zakończona  i odebrana została budowa dróg w miejscowości Jerzmanowo  - Kaniewo, Żurawice – Osiecz Wielki, Osiecz Mały. Zakończone zostało zadanie w miejscowości Bierzyn i Otmianowo. Odebrane zostało zadanie z drobnymi poprawkami budowa drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019  w Boniewie - Grojcu-Otmainowie, w Wolce Paruszewskiej - Arciszewie-Bierzynie. Poprawki dotyczyły poszerzenia azyli o 0.5 metra w miejscowości Boniewo i założenia korytek ściekowych do spływu wody w parowach w Wólce Paruszewskiej. Wspólnie z pracownikami prowadzone były prace nad projektem budżetu na 2018 rok, który został już przedłożony w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział we Włocławku i Panu Przewodniczącemu Rady Gminy.
W tym okresie prowadzone były prace końcowe nad projektami dokumentacji drogowych dotyczących miejscowości Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Jastrzębiec, Sułkówek, Michałowo, Sarnowo i Łąki Wielkie. Zadania drogowe Lubomin – Lubomin Leśny, które zostały zgłoszone
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 znalazło się na 12 pozycji, a dofinansowanie może być około 24 zadań. W związku z tym ogłoszony zostanie przetarg, który zostanie otworzony na początku grudnia br.
Poza tym na bieżąco prowadzone były wszystkie zadania należące do kompetencji i Wójt reprezentował gminę na licznych spotkaniach i szkoleniach.

Głos zabrał radny Waliszewski i zapytał, jaka jest szerokość między azylami a latarnią?

Wójt Gminy odpowiedział, że 4 metry. Kombajn zmieści się na styk. Tiry będą miały problem i będzie to dla nich naturalne spowolnienie.

Przewodniczący obrad – te azyle, są wysoko punktowane przy uzyskaniu dofinansowania do dróg.

Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 3.250 zł z Powiatu Włocławskiego zgodnie
z zawartą umową nr ES/5540/2/2017 na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dokonano przeniesień środków celem zabezpieczenia na sfinansowanie zobowiązań oraz dla Zespołu Szkół na wynagrodzenia i pochodne i na opłacenie w GOPS za rodziny zastępcze.
Na prośbę kierowników jednostek budżetowych zwiększono środki dla jednostek oraz dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej :
1) Zespołu Szkół o kwotę 36.870 zł,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 19.619 zł.

Przewodniczący obrad zapytał radnych czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/159/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie budżetu gminy zmianie ulega też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2017 -2025.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w Wieloletniej Prognozie. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2027
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/160/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt  9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Przewodniczący obrad powiedział, że temat ten był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady gminy. Radni wnioskowali, by na rok 2018 wszystkie stawki podatków i opłat obowiązywały
z roku obecnego.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt i powiedział, że wspólnie z radą podjęta została decyzja na posiedzeniu stałych komisji rady gminy o nie podnoszeniu podatków, jedynie niewielka podwyżka będzie dla podmiotów zewnętrznych oraz właścicieli działek rekreacyjnych.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/161/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Jak już wcześniej przewodniczący obrad powiedział, że temat ten był omawiany na komisjach, zapytał radnych, czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie? Nikt nie zabrał głosu, w związku z czym przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/162/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018     rok”.
Przewodniczący obrad powiedział, że radni otrzymali materiały do zapoznania się z programem
i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do programu? Nikt nie wniósł uwag. Następnie przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/163/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Boniewie
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że ten projekt uchwały, to są dalsze działania obligujące nas do wprowadzania zmian w związku z Prawem
oświatowym. Temat ten był już wcześniej szeroko omawiany. Zespół szkół w Boniewie funkcjonuje nadal, ale bez gimnazjum. Stąd proponowana zmiana uchwały.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/164/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu  własnego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/165/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań
edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
Przewodniczący obrad poinformował, że materiały radnym były przekazane do zapoznania się.
W sprawozdaniu zawarte są informacje o wynikach nauczania uczniów, współpracy z rodzicami, organizowanych uroczystościach, o osiągnięciach uczniów.
Przewodniczący zapytał radnych, czy ma ktoś uwagi do sprawozdania? Nikt nie miał  uwag. Omawiane sprawozdanie poddał głosowaniu.
Radni sprawozdanie przyjęli 12 głosami „za”.

Ad. pkt 15. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku o przewidywanej liczbie skazanych w roku 2018 i kierowanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej  pracy na cele społecznie użyteczne i informacja Wójta Gminy Boniewo o wyznaczonym podmiocie, w którym będzie ta praca wykonywana w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna
Przewodniczący obrad poinformował, że tak jak co roku wpłynęło pismo do Wójta Gminy od Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku o przewidywanej liczbie skazanych ( ukaranych) w roku 2018  w ilości 20 i o wyznaczeniu dla tych ludzi podmiotu na terenie gminy celem wykonania przez nich nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach orzeczonej kary wolności
i pracy społecznie użytecznej.
Przewodniczący wyjaśnił, że podmiotem wyznaczonym przez Wójta Gminy Boniewo na rok 2018, w którym będzie wykonywana prace na cele społeczne w zamian nieściągalnej grzywny jest Urząd Gminy Boniewo.

Ad. pkt 16. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 17. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał Pan Skrzesiński Stanisław – sołtys  Anielina i pogratulował Pani Skarbnik za rzetelne
i skrupulatne wyliczenie złotówek w budżecie i oby tak było w przyszłym roku. Następnie zwrócił uwagę na to, że w miejscowości Grójec przy kościółku są polegli śp. pułkownik Sokołowski
z żoną i córką i jak się wyraził czekają na upamiętnienie. Proponował uczcić ich pamięć w formie postawienia obelisku z kamienia.

Wójt powiedział, że jak już wiemy o tym, to pomyślimy.
                                                      
Ad. pkt 18. Wobec wyczerpania porządku XXIV sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.


Protokół sporządziła                Sekretarz sesji        Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska         Mirosław Piasecki        Adam Ciesielski
   
                    


    
     


    
                
 
                                              
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 grudnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2017, 15:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879