P R O T O K Ó Ł Nr XXIII.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


 
Or.0002.XXIII.17
P R O T O K Ó Ł Nr XXIII.17
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 29 września 2017 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00
 
W obradach uczestniczyło 13 radnych
radni nieobecni: D. Biernacki i E. Nowicka
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego .
 
Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Damian Biernacki i Elżbieta Nowicka Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.                  Otwarcie.
2.                  Wybór sekretarza sesji.
3.                  Stwierdzenie prawomocności.
4.                  Przyjęcie porządku obrad.
5.                  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.                  Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.                  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16             grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017.
8.                  Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na      lata 2017 -2025.
9.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego             kredytu bankowego.
10.              Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017     -2023.
11.              Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.             złożonych przez radnych.
12.              Informacja Wójta Gminy Boniewo z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych      przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i      osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
13.              Interpelacje i zapytania radnych.
14.              Wolne wnioski i informacje.
15.       Zakończenie obrad XXIII sesji rady gminy.
 
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.
 
Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Protokoły z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 1 września 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak :
budowa drogi Boniewo – Grójec – Otmianowo - Wólka Paruszewska – Arciszewo – Bierzyn. Przeprowadzeniem przetargów i podpisaniem umowy na przebudowę drogi gminnej  w Osieczu Małym. Złożyła ofertę tylko jedna  firma z Włocławka „DROGTOM” i wygrała za kwotę 326.228,60 zł za 930 metrów bieżących,  na przebudowę drogi gminnej Żurawice – Osiecz Wielki. Złożyła ofertę jedna firma i wygrała „DROGTOM” z Włocławka za kwotę 683.939,41 zł za 2233 metry bieżące. Wójt nadmienił, że uczestniczył w Konwencie Wójtów i wszędzie jest tak, że w przetargach są bardzo wysokie ceny i brak wykonawców. Kosztorysy są nieadekwatne do obowiązujących cen. Mówi się o tym, że brak jest rąk do pracy, nawet fachowców i nie tylko. Urząd Marszałkowski w Toruniu jest też przerażony, bo wykonawcy grożą, że zejdą z budów.
Kolejny przetarg jaki się odbył, to też na modernizację drogi gminnej w miejscowości Otmianowo
i Bierzyn. Zadanie to, też wyszło drogo, ale nie mamy czasu na drugi przetarg, a jest promesa i do wykorzystania środki. Złożone zostały trzy oferty, najkorzystniejszą złożyła firma z Włocławka „DROGTOM” na kwotę 918.375,32 zł. Planowany termin podpisania umowy 9 października br. Będziemy mieli zaangażowane ogromne środki w drogach i potencjał 22,5 km na około 7 mln 200 tys. zł. Na pewno odbije się to na dalszej kondycji gminy.
Wójt poinformował, że odbył się też przetarg na budowę oczyszczalni wielorodzinnych i wodociąg z przebudową węzła. Złożyła ofertę tylko jedna firma, ale przetarg został unieważniony z uwagi na wysoką kwotę wykonania ( brak środków w budżecie), został ogłoszony kolejny przetarg. Złożony został wniosek na przebudowę dróg lokalnych w miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny o łącznej  długości 28 km. Składamy wniosek na termomodernizację budynku Urzędu Gminy na 2019 r. oraz w imieniu 6 gmin wniosek edukacyjny na ponad 3 mln zł dla naszej gminy ponad 300 tys. zł.
Złożyliśmy wniosek na wyposażenie gabinetu pielęgniarki i higienistki szkolnej na kwotę 6.700 zł. Złożyliśmy wniosek na dwie tablice interaktywne za 14 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Boniewie. Wójt złożył podziękowanie radnym za zrozumienie, aktywny udział i zaangażowanie
w dynamicznych zmianach jaki zachodziły w ostatnim czasie jeżeli chodzi o modernizację dróg i przekazanie środków z funduszu sołeckiego na realizacje zadań.
Wójt podziękował za zaangażowanie przy organizacji obchodów „Bitwy pod Szczytnem”. Wszystkich zaprosił na odsłonięcie figurki „Św. Huberta”przez leśników, które odbędzie się w dniu 1 października br. w lesie w Osieczu Wielkim z uroczystą mszą święta w Kaplicy w Osieczu Małym. Ponadto na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy naszej gminy i naszych mieszkańców należące do kompetencji.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 12.012,88 zł natomiast po stronie wydatków o kwotę 988.683,86 zł i z tego tytułu zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 976.670,98 zł, który planuje się pokryć kredytem w kwocie 830.042 zł i wolnymi środkami w kwocie 146.628,98 zł. Wzrost deficytu związany jest
z wykonaniem zaplanowanych inwestycji w infrastrukturze drogowej i wynika z uzyskanych cen
w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotację od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadania zlecone.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/155/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie budżetu gminy zmianie ulega też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2017 -2025.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że zostaje Prognoza Wieloletnia przedłużona o kolejne dwa lata, by na tych wielkościach możliwe było zaciąganie kredytu.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w Wieloletniej Prognozie. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2027
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/156/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy  i poinformowała, że planuje się kredyt do wysokości nie przekraczającej kwoty 1.585.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Boniewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt ten jest niezbędny, by sfinansować prowadzone inwestycje i budżet zamknął się na koniec roku. Pani Skarbnik poinformowała, że zadłużenie gminy będzie na poziomie 43 %. Nie będziemy w tym roku zaciągać planowanej wcześniej pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska . Obecnie mamy bardzo dobre wskaźniki i wydłużamy Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo o dwa lata do roku 2027 licząc się z tym, że może być mniejsza subwencja oświatowa. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 – 2027 z dochodów własnych Gminy Boniewo.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych „czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie”? Nikt nie zabrał głosu, w związku z czym przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/157/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017 -2023
Przewodniczący obrad powiedział, że rok temu przystąpiliśmy do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo. Odbyło się mnóstwo spotkań na tej sali oraz w terenie. Opracowanie programu zostało zlecone firmie, było wiele skierowanych ankiet do mieszkańców w celu ich wypełnienia ( zapisania tzw. „koncertu życzeń”). Ostatecznie został ten program opracowany, jego treść jest w wersji elektronicznej zamieszczona na stronie BiP-u Gminy Boniewo do zapoznania się. Program ten dla gminy przyniesie wiele korzyści, otrzymamy środki z LGD na realizację zadań inwestycyjnych z 80 % dofinansowaniem między innymi na świetlice wiejskie, a może na niektóre odcinki dróg.
 
Wójt Gminy – nie wszystko wyszło w tym programie tak jak by się chciało. Ze względu na wskaźniki bezrobocia i inne do rewitalizacji weszły miejscowości Otmianowo, Osiecz Wielki, na liście rezerwowej jest Osiecz Mały. Żeby tylko udało się nam dołożyć do tych planowanych zadań środków własnych i wynikały z tego miejsca pracy.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 – 2023 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący obrad  stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/158/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.  złożonych przez radnych
Przewodniczący Rady złożył informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2016 r. jak w załączniku do protokołu.
 
Ad. pkt 12. Informacja Wójta Gminy Boniewo z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta
Wójt Gminy złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez w/w pracowników za 2016 r. jak w załączniku do protokołu.
 
Ad. pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 14. Wolne wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu.
                                                        
Ad. pkt 15. Wobec wyczerpania porządku XXIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła                    Sekretarz sesji                   Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                Mirosław Piasecki             Adam Ciesielski
  

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 listopada 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2017, 20:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686