P R O T O K Ó Ł Nr XXII.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XXII.17
P R O T O K Ó Ł Nr XXII.17
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 01 września 2017 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:10

W obradach uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni: D. Biernacki
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietrucha .

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecni radni: Damian Biernacki. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.  Otwarcie.
2.  Wybór sekretarza sesji.
3.  Stwierdzenie prawomocności.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.  Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017.
8.  Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony  Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2016-2020” z perspektywą do 2025 roku.
11.  Interpelacje i zapytania radnych.
12.  Wolne wnioski i informacje.
13.  Zakończenie obrad XXII sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Protokoły z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 12 czerwca 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak :
Przebudową części ciągu dróg Boniewo-Grójec Otmianowo-Wólka Paruszewska-Arciszewo-Bierzyn. Inwestycja ta jest niemal codziennie nadzorowana i na bieżąco są rozwiązywane, różne problemy i kolizje, które pojawiają się w czasie budowy. Przypomniał, że jest to największa inwestycja w gminie -13,5 km dróg i wartość zadania to niemal 4 mln zł. Wójt powiedział, że prowadziliśmy także prace przy budowie chodnika w Lubominie i w miejscowości Boniewo przy stadionie sportowym – prowadzi to Zakład Komunalny w Fabiankach. Rozstrzygnęliśmy przetargi na dowóz uczniów do szkół i dożywianie- wygrały firmy te same, co dotychczas świadczyły nam te usługi i na budowę dróg w miejscowości Jerzmanowo – Kaniewo. Wybrana została firma „DROGTOM”z Włocławka. Otrzymaliśmy promesę od Wojewody w kwocie 450 tys. zł na przebudowę dróg w miejscowości Bierzyn i Otmianowo w ramach środków na przeciwdziałanie klęską. Przygotowujemy dokumentację na te zadania. Przeprowadziliśmy przetarg na budowę dróg w miejscowości Żurawice – Osiecz Wielki i Osiecz Mały. Ze względu na duże kwoty wykonawstwa tych zadań zdecydowaliśmy przetarg unieważnić, dokonać zmian w dokumentacjach i kosztorysie, a następnie ogłosić nowy przetarg. Ogłoszony został przetarg na budowę oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w miejscowości Żurawice i modernizacji sieci na terenie gminy. Wójt powiedział, że obserwuje się bardzo wysokie ceny w przetargach, nawet ponad kwoty wykazane
w dokumentacjach. Jednym z celów tak wysokich cen jest bezrobocie, brak ludzi do pracy i koniunktura. Ceny są coraz wyższe i nie bardzo możemy sobie z tym poradzić. Łącznie będzie
w tym roku około 34 km dróg. Są to drogi 3,5 m. szerokości, ale z dwóch warstw asfaltu.
Przeprowadziliśmy przetarg ustny na  sprzedaż naszej nieruchomości w miejscowości Boniewo za kwotę 102 tys. zł. Przeprowadzony został konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie – została nadal Pani Ewa Grochowina. Przeprowadziliśmy i współorganizowaliśmy 100-lecie Straży w Boniewie, II Powiatowy Festiwal Kapel Weselnych i Dożynki Gminne. Współorganizujemy „Bieg Pamięci” 16 września br. , będzie msza i apel poległych ku czci naszych poległych żołnierzy i mieszkańców w czasie II wojny światowej z racji obchodów „Bitwy pod Szczytnem”.
Na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy naszej gminy i naszych mieszkańców należące do naszych kompetencji.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 468.622,77 zł , po stronie wydatków o kwotę 833.605,79 zł deficyt zwiększa się o kwotę 364.983,02 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami wypracowanymi w latach poprzednich.
Zmiany dotyczą :
- otrzymania dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na odbudowę drogi gminnej po ulewnych deszczach - 450.000 zł,
- otrzymania dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - kwota 62.635,77 zł,
- otrzymania dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 1.187 zł,
- zmniejszono dla naszej Gminy środki o kwotę 61.500 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice - Osiecz Wielki",
- zwiększono również dochody z tytułu sprzedaży drewna i darowizn przekazanych na dożynki i sport w Gminie.
Natomiast zabezpieczono środki na :
 - wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i odpisem na ZFŚS od pracowników publicznych,
- na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu PROW  zwiększono środki o kwotę 95.000 zł ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta była o 95.000 zł większa niż środki zabezpieczone budżecie,
- na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo i Bierzyn zniszczonej przez nawalne deszcze - kwota 562.500 zł,
- na wykonanie parkingu przy remizie OSP w Lubominie - 26.000 zł,
- na remont mieszkań komunalnych, oświetlenie uliczne, zakup karmy dla zwierząt , na ochronę środowiska i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu.
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący obrad zapytał radnych czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XXII/151/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie budżetu gminy zmianie ulega też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2017 -2025. Zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w Wieloletniej Prognozie. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXII/152/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i powiedział, że jak się inwestuje to muszą być środki finansowe. Jak swoich środków brakuje, to trzeba posiłkować się kredytem.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dalsze procedowanie uchwały budżetowej. Jest to nic innego jak zabezpieczenie środków na pokrycie deficytu budżetowego i pokrycie rat kredytów wcześniej zaciągniętych. Tak jak wcześniej było już praktykowane. Uchwała musi być podjęta, ale nie koniecznie wykonana. W przypadku nie wykonania zaplanowanej inwestycji i gdy kondycja finansowa gminy będzie dobra, to nie będzie potrzeby zaciągania kredytu.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma pytania do przedstawionego tematu?
Nikt z radnych nie zabrał głosu, w związku  z czym przewodniczący przedstawił projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/153/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony  Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2016-2020” z perspektywą do 2025 roku  
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił zebranym, że program ten był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady, jest to wymóg ustawowy i należy go przyjąć
w wersji opracowanej i zaopiniowanej przez Zarząd Powiatu we Włocławku i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Cała treść będzie opublikowana do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Boniewo na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2025 roku i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXII/154/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych
Głos zabrał radny Bocian, który zapytał o oznakowanie dróg od strony Otmianowa i Boniewa, jest skrzyżowanie.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że wielu uczestniczących w sesji jest kierowcami i powinni wiedzieć jak się zachować na skrzyżowaniu równorzędnym- będzie oznakowanie.

Ad. pkt 12. Wolne wnioski i zapytania
Radna Wojasińska wnioskowała o wsparcie finansowe dla chorej Marleny Wojnowskiej.

Pani Skarbnik i Sekretarz Gminy wyjaśniły, że wymieniona Pani jest objęta pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie  i ma zapewniany przewóz samochodem gminnym do Szpitala w Warszawie na badania i zabiegi.

Radny Kubiak poruszył temat zakrzaczonej działki przy Aptece w Boniewie.

Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina prosił o wyjaśnienie sprzedanej przez gminę działki
w miejscowości Boniewo, jakiej działki to dotyczy zabudowanej, czy innej.

Wyjaśnień udzielił przewodniczący obrad, który powiedział, że sprzedana działka, to ta na górce pomiędzy sklepami, a wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

Przewodniczący obrad  zakomunikował temat pomocy finansowej dla gmin poszkodowanych przez nawałnice. Powiedział, że temat ten będzie rozpatrywany szerzej w terminie późniejszym
i w dniu dzisiejszym nie będzie planowanej zbiórki. Zaznaczył, że ze środków gminnych też będzie wyasygnowana pewna kwota na ten cel.
Zaprosił radnych do obejrzenia remontu korytarzy w szkole podstawowej.
                                                         
Ad. pkt 13. Wobec wyczerpania porządku XXII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.


Protokół sporządziła                Sekretarz sesji        Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska         Wioletta Pietrucha              Adam Ciesielski                     


    
     


    

                 
 
metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (28 września 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 października 2017, 09:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655