P R O T O K Ó Ł Nr XXI.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 12 czerwca 2017 r.

Or.0002.XXI.17
P R O T O K Ó Ł Nr XXI.17
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 12 czerwca 2017 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00

W obradach uczestniczyło 12 radnych
radni nieobecni: D. Biernacki, W. Pietrucha, E. Nowicka
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XXI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 12 radnych. Nieobecni radni: Damian Biernacki, Wioletta Pietrucha i Elżbieta Nowicka. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Osiecz Małym na własność Gminy Boniewo.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad XXI sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Protokoły z poprzedniej sesji Nr XIX.17 i Nr XX.17 przyjęto 12 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 21 kwietnia 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak : budową drogi Boniewo, Grójec, Otmianowo, Wólka Paruszewska,  Arciszewo, Bierzyn w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na bieżąco to inwestycja jest monitorowana- spotkania z dyrektorami odbywają się co daw tygodnie. Na tą inwestycję podpisaliśmy umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie – jest to jeden z najdłuższych odcinków dróg realizowanych w tym roku w Polsce blisko 13,5 km.
Przeprowadzony został przetarg na odbiór nieczystości stałych, w tej chwili trwa weryfikacja. Zgłosiły się dwie firmy z oferowanymi kwotami nieco wyższymi jak ostatnio.
Ogłoszone zostały przetargi na dowożenie dzieci do szkół  i dożywianie uczniów. Odbył się przetarg na sprzedaż jednej działki budowlanej. Sprzedana została za kwotę 17 tys. zł. Następne
8 działek  będzie sprzedawana w przetargu 29 czerwca br., jest spore zainteresowanie tymi działkami. Trwa proces nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki zabudowanej w Osieczu Małym.
Poza tym na bieżąco prowadzone były sprawy naszych mieszkańców. Ogłoszona została klęska wymarznięć w naszej gminie. Powołana została komisja ds. szacowania strat, są zbierane wnioski od rolników – dotyczy szczególnie sadowników.
Realizowany będzie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy  Program odnowy Parków w Gminie Boniewo. Będzie przeszkolonych 18 osób bezrobotnych i będą oni pracować, oczyszczać i pielęgnować park w Boniewie, Osieczu Wielkim i Otmianowie.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 375.353 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę 794.532 zł. Zwiększony zostaje deficyt o kwotę 419.179 zł, który planuje się pokryć pożyczką w kwocie 375.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wolnymi środkami wypracowanymi za rok 2016 w wysokości 44.179 zł. Również rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł.
Zmian w budżecie dokonano na podstawie :
- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017 na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- pisma Dyrektora Zespołu Szkół o przesunięciu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Boniewie,
- zabezpieczono środki na remont wjazdu do garażu OSP Boniewo,
- zabezpieczono środki na utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Lubomin,
- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 takie jak:
     1. zadanie pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jerzmanowo – Kaniewo."
     2. zadanie pn. " Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
         towarzysząca w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały,
         budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa
         sieci wodociągowej, budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach
         w gminie Boniewo".

Przewodniczący obrad zapytał radnych czy ktoś ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 r. i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/146/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie budżetu gminy zmianie ulega też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2017 -2025. Zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w Wieloletniej Prognozie. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/147/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu
Skarbnik Gminy wyjaśniła temat. Powiedziała, że planowana pożyczka w kwocie 729.000 zł będzie stanowić udział własny w zadaniu inwestycyjnym „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach
w Gminie Boniewo”. Pożyczka będzie w dwóch ratach w roku 2017 kwota 375.000 zł, a w roku 2018 kwota 354.000 zł, zgodnie z finansowaniem zadania inwestycyjnego. Na to zadanie jest przyznana pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego tematu? Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Toruniu i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za” przy obecnych 12 radnych.
Uchwała Nr XXI/148/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że temat ten był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady i dotyczy uzupełnienia składu komisji rewizyjnej w związku
z wcześniejszą rezygnacją z mandatu radnej Ewy Szatkowskiej, która była członkiem tej komisji i wyborem nowego radnego Jarosława Gazdy. Następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/149/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Osiecz Małym na własność Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad wyjaśnił temat. Powiedział, że wyrażenie zgody na na nieodpłatne nabycie nieruchomości  częściowo zabudowanej od  Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa dotyczy działki  zlokalizowanej w Osieczu Małym. Następnie przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Osiecz Mały na własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/150/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.        

Ad. pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 13. Wolne wnioski i zapytania
Przewodniczący obrad zapoznał z treścią pisma wystosowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących rad w sprawie wyeliminowania nazewnictwa komunizmu. Dotyczy to w szczególności nazw ulic, budynków, mostów, pomników. Na terenie naszej gminy nie występują takie nazwy ulic, budynków, pomników itp.

Pan Skrzesiński – sołtys z Anielina zapytał Panią Skarbnik o to, kto płaci 500 plus?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że budżet państwa. Najpierw wpływa do budżetu dotacja, a następnie są te środki wypłacane rodzinom. Podobnie jest wypłacana akcyza dla rolników, po przekazaniu środków przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Sołtys  Skrzesiński poprosił o wyjaśnienie „budynku wielorodzinnego?, bo była mowa o budowie oczyszczalni przyzagrodowych, czy to dotyczy
                                                          
Ad. pkt 14. Wobec wyczerpania porządku XXI sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.


Protokół sporządziła                Sekretarz sesji          Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska         Mirosław Piasecki         Adam Ciesielski

    
     


    

                 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 lipca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 lipca 2017, 10:55:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811