P R O T O K Ó Ł Nr XX.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Or.0002.XX.17
P R O T O K Ó Ł Nr XX.17 
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo 
w dniu 21 kwietnia 2017 r. 
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie 
w godzinach od 9:00 do 10:45 
 
W obradach uczestniczyło 13 radnych
radni nieobecni: D. Biernacki, W. Pietrucha
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XX sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2.  Pani Ewa Grochowina – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie pokrótce przedstawiła informację o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo
odbytych w dniu 9 kwietnia 2017 r.  W okręgu wyborczym nr 6 wybrany z listy nr 1 KWW Sołectwa Sieroszewo został na radnego Jarosław Gazda. Przewodnicząca Komisji wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego.
 
Ad. pkt 3.  Zgodnie z art. 23 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie i tak  Adam Ciesielski – prowadzący obrady odczytał rotę  ślubowania o treści:
„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy,
i jej mieszkańców” a następnie radny Pan Jarosław Gazda wypowiedział słowo ślubuję”.
 
Ad. pkt 4. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt 5.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Damian Biernacki, Wioletta Pietrucha. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 6. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.                  Otwarcie.
2.                  Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej oraz wręczenie zaświadczenia          nowo wybranemu radnemu w wyborach  uzupełniających do Rady Gminy w Boniewie.
3.                  Złożenie ślubowania przez radnego Pana Jarosława Gazdę.
4.                  Wybór sekretarza sesji.
5.                  Stwierdzenie prawomocności.
6.                  Przyjęcie porządku obrad.
7.                  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
8.                  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
            i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 rok.
9.                  Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania          budżetu za 2016 rok.
10.              Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy
            wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych na drogach powiatowych.
11.              Interpelacje i zapytania radnych.
12.              Wolne wnioski i zapytania.
13.              Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
 
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.
 
Ad. pkt 7. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 31 marca 2017 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak : budową drogi Boniewo, Grójec, Otmianowo, Wólka Paruszewska,  Arciszewo,  Bierzyn w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Rozpoczęte zostały prace geodezyjne, ziemne, na bieżąco są one nadzorowane. Pozostałe planowane do realizacji inwestycje są w fazie przygotowań. Inwestycja Żurawice – Osiecz Wielki, Osiecz Mały czekają na decyzję środowiskową, którą wydaje w tej chwili Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy- trwa to bardzo długo. Realizacja tego zadania jest nie zagrożona. Aby uniknąć tak długiego oczekiwania następne inwestycje drogowe staramy się projektować do 1 km i wtedy nie musimy uzgadniać środowiska – co bardzo skraca czas. W związku z tym zakupiliśmy mapy
i zleciliśmy realizację brakującej dokumentacji na 12 odcinkach w miejscowościach: Arciszewo, Jastrzębiec, Michałowo, Sułkówek, Sarnowo, Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Łąki Wielkie.
Te inwestycje będziemy realizować w roku następnym. Na bieżąco będziemy uzupełniać złożone wnioski na inwestycje takie jak Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków i termomodernizacją budynku gminy – to też inwestycje na przyszły rok.
Wójt poinformował, że został powołany przez Pana Wojewodę do zespołu rolnego jako przedstawiciel wszystkich wójtów i w sposób szczególny zajmują się poprawą stosunków wodnych. Szukaniem miejsc do retencji i podwyższania wód oraz finansowaniem takich inwestycji. Był to też jeden z tematów ostatniego konwentu wójtów, zdominowany jednak został przez sprawy oświatowe i zagrożeniem wysokości naszych subwencji oświatowych. Poza tym na bieżąco prowadzone były sprawy naszych mieszkańców.
Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 rok
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym
i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.(sprawozdanie w załączeniu ), przedstawiła Uchwałę Nr 6/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdanie ( opinia w załączeniu).
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Ireneusz Górski przedstawił wniosek
z dnia 5 kwietnia 2017 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za wykonanie budżetu Gminy za rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 1/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2016 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej jest uzasadniony i zgodny z prawem.
Przewodniczący obrad powiedział, że na posiedzeniu stałych komisji rady było szeroko omawiane sprawozdanie, ale jest zobowiązany otworzyć dyskusję nad sprawozdaniem.
Głos zabrał wójt gminy i w kwestii wyjaśnienia powiedział, że budżet w roku 2016 był na to by złapać oddech od inwestycji i to się udało, by zaoszczędzić środków na dalsze inwestycje.
W zeszłym roku sporo środków zostało przeznaczonych na podbudowy dróg i zostały te zamierzenia zrealizowane. Gro środków zaoszczędzonych zostało zainwestowanych, a nie przejedzonych. Odzyskane zostały środki z Unii Europejskiej na pobudowaną drogę ze środków własnych i mieszkańcy już z niej korzystają. Udało się bardzo dużo dróg zrobić bez drogi wojewódzkiej w sąsiedztwie, przy tak małym budżecie.
Wójt złożył podziękowanie wszystkim radnym za podejmowane decyzje, zespołowi na czele
z Panią Sekretarz z pracownikami i Pani Skarbnik z pracownikami księgowości.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za” przy obecnych 13 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/143/17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami”za” przy obecnych 13 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/144/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy
wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych na drogach powiatowych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy pomocy rzeczowo- finansowej  w robotach budowlanych związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubomin na odcinku o długości 250 mb.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami z Powiatem to dostarczają nam materiał ( kostkę ), a Gmina pokrywa wyłącznie robociznę , materiały pomocnicze i prace sprzętu niezbędnego do wykonania zadania.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do projektu. Nikt nie wniósł uwag.
W związku  z czym zapoznał z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę przyjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XX/145/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt . Interpelacje i zapytania radnych
Głos zabrał radny Bocian z zapytaniem skierowanym do pana Wójta i Pani Sekretarz Gminy czy są informacje na temat remontu drogi powiatowej w Otmianowie?
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że wspólnie były składane wielokrotnie wnioski i w tym roku
w planach powiatu znalazła się ta droga do remontu. Jest przyrzeczenie Starosty, że ten 1 km drogi będzie. Pani Sekretarz poinformowała o tym, że został też złożony wniosek klubu radnych
o obniżenie ceny za drzewo rosnące przy drodze powiatowej w przypadku ich wycinki, w związku z budową lub modernizacją drogi. Ceny są porównywalne do tego z lasu już pociętego.
 
Wójt Gminy powiedział, że te drzewa przy drogach nie żyją z drogi tylko z pól..
 
Sekretarz Gminy – może argumenty poskutkują, że te drzewa czerpią wodę, zaciemniają  uprawy,
i z tego tytułu są niższe plony.
 
Radny Bocian – „w ramach współpracy z Wicestarostą nie udało się uzyskać większej ilości kilometrów remontu drogi, ale obiecali, że w roku przyszłym będzie zaplanowany kolejny odcinek drogi aż do granicy Gminy Lubraniec”.
 
Wójt Gminy powiedział, że są jeszcze dalsze odcinki dróg powiatowych do zrobienia w stronę Lubomina, Mikołajek.
 
Radny Piasecki zapytał, czy jest coś wiadomo na temat drzew w Osieczu Wielkim?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie oczyszczanie parków. Będą zatrudnione osoby, przeszkolone na pilarzy. Program będzie realizowany przez 2 lata. Będziemy chcieli odtworzyć alejki, postawić ławki, ale i zadbać o te dobra przyrody, oznakować pomniki przyrody. Skończy się temat dzikich wycinek. Wycinane drzewa będą wystawione do sprzedaży.
 
Radny Piasecki zapytał o budowę oczyszczalni przyzagrodowych przy budynkach wielorodzinnych- bo nie było o nich mowy.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że realizacja tego zadania będzie w roku przyszłym ze względu na budżet gminy. W tym roku nie damy rady.
 
Głos zabrał radny Gazda i podziękował za przyjęcie go do  składu rady, ale chciałby wiedzieć do jakiej komisji zostanie przydzielony?
 
Przewodniczący rady wyjaśnił, że wzorem lat ubiegłych na najbliższym posiedzeniu komisji zapadnie decyzja,  a następnie na sesji zostanie podjęta stosowna uchwała.
 
Ad. pkt . Wolne wnioski i zapytania
W punkcie tym udzielono głosu Panu Skrzesińskiemu – sołtysowi z Anielina, który wyraził zdziwienie po  wysłuchaniu sprawozdania za 2016 r. , że opieka społeczna nas tak dużo kosztuje.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła temat i powiedziała, że przez GOPS są wypłacane zasiłki stałe, okresowe, zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne oraz 500 plus -  są na to dotacje.
                                                         
Ad. pkt . Wobec wyczerpania porządku XX sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła                    Sekretarz sesji                     Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska               Mirosław Piasecki               Adam Ciesielski
 
           
    
 
 
           
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (9 czerwca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 czerwca 2017, 18:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750