P R O T O K Ó Ł Nr XIX.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 31 marca 2017 r.

Or.0002.XIX.17
P R O T O K Ó Ł Nr XIX.17
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 w dniu 31 marca 2017 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
 w godzinach od 9:00 do 11:15

W obradach uczestniczyło 11 radnych radni nieobecni: A. Waliszewski, D. Biernacki, U. Wójcińska osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XIX sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietruchę.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 11 radnych. Nieobecni radni: Adam Waliszewski, Damian Biernacki, Urszula Wójcińska. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. Partycypacja społeczna – rewitalizacja Gminy Boniewo. Przyjęcie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Boniewo na 2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boniewo na lata 2017 -2019. 15. Interpelacje i zapytania radnych. 16. Wolne wnioski i zapytania. 17. Zakończenie obrad sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 11 głosami „za”.
Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 11 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 13 lutego 2017 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Przeprowadzeniem przetargu na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatowych 2014-2019 w miejscowościach: Boniewo, Grójec, Otmianowo, Wólka Paruszewska, Arciszewo, Bierzyn. Do przetargu wystartowały cztery firmy. Najtańszą okazała się oferta Konsorcjum: Lider Inwest Developmet sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, Partner Molewski sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek na kwotę 3.952.010,97 zł z 6 letnią gwarancją. Opracowaniem wniosków i projektów pod przyszłe inwestycje, między innymi budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków, modernizację sieci wodociągowej gdzie nasza gmina znalazła się na 8 pozycji w Województwie na blisko 100 gmin z dofinansowaniem około 700 tys. zł. W chwili obecnej trwają uzupełnienia, wniosek na budowę dróg w miejscowości Kaniewo przeszedł do dalszej kontroli. Droga w miejscowości Żurawice została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Rozpoczęte zostały prace projektowe na brakujących odcinkach dróg do modernizacji w miejscowości Sarnowo, Osiecz Mały, Łąki Wielkie, Arciszewo, Sułkówek, Michałowo, Jastrzębiec. Prowadzone są intensywne prace nad różnymi programami: w tym w szczególności nad Programem Rewitalizacji Gminy Boniewo. Wójt powiedział, że brał udział w wielu spotkaniach i konferencjach na temat zmian w oświacie i zagrożeniach do rozwoju samorządności w Polsce i zagrożeniach bytów finansowych gmin. Często w tych tematach zabierał głos broniąc podstawowych interesów naszej gminy. Ponadto na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy należące do kompetencji i związane bezpośrednio z naszą gminą i naszych mieszkańców. Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Partycypacja społeczna – rewitalizacja Gminy Boniewo Pani Zdzisława Bywalska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania Funduszy przedstawiła temat. Powiedziała, że partycypacja społeczna zostanie wpisana do programu rewitalizacji jako podstawie działań na każdym etapie procesu realizacji – prowadząc diagnozę, programowanie, wdrażania oraz monitorowanie . Udział społeczeństwa gwarantuje połączenie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru zdegradowanego jest podstawą osiągnięcia sukcesu rewitalizacji. Program rewitalizacji zostanie opracowany przez Gminę Boniewo we współpracy z mieszkańcami, obszarów objętych rewitalizacją organizacjami pozarządowymi formalnymi oraz nieformalnymi, radnymi oraz sołtysami, przedsiębiorcami, celem ustalenia lokalnych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W ramach opracowania i realizacji Programu rewitalizacji przewidziano prowadzenie pogłębionej partycypacji społecznej. Celem szerokiej partycypacji jest poznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy i efektywne wdrożenie Programu . W ramach partycypacji stosowane będą m.in. działania informacyjne i edukacyjne w ramach spotkań bezpośrednich z mieszkańcami na etapie konsultowania propozycji obszaru do rewitalizacji oraz Programu. Konsultacji społeczne prowadzić będzie Wójt gminy. Konsultacje i partycypacja społeczna odbędą się poprzez: ankietowanie, zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej oraz wykorzystanie grup przedstawicielskich mieszkańców lub spotkania, na podstawie wymienionych działań uzyskamy możliwość informacji na temat : • zadowolenia z zamieszkania na danym podobszarze; • atrakcyjności podobszaru pod względem, jakości życia; • obiektów/terenów, działań, które wymagają ożywienia. Na etapie wyboru obszaru dotyczącego rewitalizacji na terenie Gminy, zastosowana zostaną następujące metody: Na najwcześniejszym etapie metoda otwartej przestrzeni, Otwarta przestrzeń jest specyficzną metodą organizacji spotkań i konferencji. Jest ona niezwykle elastyczna pod każdym względem. Spotkania organizowane są wokół jakiegoś wiodącego tematu, w tym przypadku tematem będą negatywne zjawiska społeczne wymagające poprawy oraz rewitalizacja w ogóle. Uczestnicy zgłaszają propozycje poszczególnych wątków rozmowy i namawiają innych, aby przyłączyli się do grupy, która dane zagadnienie omawia. W kolejnej fazie nastąpią konsultacje na podstawie planowania partycypacyjnego Technika ta znajduje swoje zastosowanie, kiedy przedmiotem podejmowania decyzji jest kształt fizyczny i program jakiejś przestrzeni np.: rewitalizacja jakiegoś obszaru, Proces ten składa się z trzech zasadniczych części: Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu badań społecznych (analiza danych wtórnych, badania potrzeb i oczekiwań różnych grup, wstępna analiza zasobów miejsca, analiza aktorów procesu i ich interesów) oraz wykonaniu urbanistycznych prac przygotowawczych (wizja lokalna, zebranie dokumentów, itp.). Drugi etap jest częścią zasadniczą i polega na projektowaniu rozwiązań w ścisłej współpracy z aktorami procesu. Ostatni etap polega na dyskusji nad koncepcjami i podjęciu ostatecznej decyzji zatwierdzonej przez wszystkie strony w tym też przez głównego wykonawcę projektu Na etapie planowania i projektowania konkretnych projektów dla wybranego obszaru podlegającego rewitalizacji możliwe jest wprowadzenie metody Charette, jako rozszerzenie etapu drugiego planowania partycypacyjnego, która zostanie wykorzystywana głównie do planowania zadań w ramach Programu . Pozwali na zebranie w początkowej fazie od osób reprezentujących różne środowiska i będących specjalistami w różnych dziedzinach procesu planowania praktycznych pomysłów i przedstawienie różnych punktów widzenia. Umożliwi włączanie się i współpracę uczestników pochodzących z różnych środowisk, do tej pory ze sobą niewspółpracujących. W jej efekcie powstają konkretne zalecenia i propozycje odnośnie przedmiotu konsultacji (wybranego obszaru). Po zaproponowaniu konkretnej bazy projektów, mogą one zostać przekonsultowane za pomocą metody Future City Game. Warsztaty zostaną przeprowadzone przy udziale społeczności lokalnej z wybranego obszaru podlegającemu rewitalizacji. Metodologia Future City Game polega na tym, że podczas jednodniowego spotkania, na które zaproszeni są różni interesariusze, wypracowywane są konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne dla danego miejsca. Końcowe rozwiązania są oceniane przez uczestników, a następnie wybierane są najlepsze projekt i dyskutuje się o sposobie/możliwościach ich realizacji. Wyniki poszczególnych konsultacji będą po przeanalizowaniu wdrożone w trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji. Po każdym etapie konsultacji ze społecznością gminy, powstanie raport z konsultacji społecznych, którego wyniki w wysokim stopniu i w znacznym zakresie zostaną wykorzystane na następnych etapach tworzenia Programu rewitalizacji oraz w jego wdrażaniu. W przyszłym procesie wdrażania i monitorowania Gmina Boniewo planuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy, aby zaprezentować dotychczasowe dokonania postanowień programu rewitalizacji, zebrać uwagi interesantów, wypracować wspólny konsensus oraz przedstawić plan działań na najbliższy okres. W ramach partycypacji społecznej uczestniczy otrzymują catering materiały promocyjne w tym / teczki, notesy, długopisy/ . W konsultacjach uczestniczy ekspert ds. rewitalizacji Marek Dondelewski .

Ad. pkt 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo Obecny na posiedzeniu Piotr Pawłowski – policjant Posterunku Policji w Choceniu ( dzielnicowy na teren Gminy Boniewo ) zapoznał radnych z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Boniewo w roku 2016. ( załącznik Raport roczny 2016 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z dnia 10 lutego 2017 r. ). Poinformował o stanie kadry na Posterunku w Choceniu. Obecnie jest 9 osób, zabrane zostały 3 etaty w związku z utworzeniem Posterunku Policji w Chodczu i Lubieniu Kujawskim. W swojej wypowiedzi podkreślił, że obecnie jest dużo skarg na temat zanieczyszczenia i uszkodzenia dróg przez rolników spowodowane uprawami na polach. Zwrócił się z prośbą o uzupełnienie numeracji na domach, podkreślił, że bez tej numeracji jest to utrudnienie dla policji.

Wójt Gminy w temacie psucia dróg i ich zanieczyszczenia powiedział, że jest temat utrudniony i nie zawsze można kierować zakazy, ale nie zwalnia to użytkowników z obowiązku szanowania dróg i sprzątania z nich zanieczyszczeń. Zaznaczył, że budowane drogi mają 6 letni okres gwarancji i jak nie będziemy szanować dróg i je niewłaściwie użytkować to skutkuje to nie uznaniem gwarancji przez wykonawcę. Bardzo trudno jest obronić gwarancję w przypadku pewnych widocznych uszkodzeń. Jako przykład tego może być budowa oczyszczalni przyzagrodowych. Gmina skorzystała z gwarancji, naprawione zostały, ale firma pozwała nas do Sądu - koszty zostały podzielone po połowie plus odsetki. Podobnie przedstawia się temat związany z ustawieniem znaków ograniczeń tonażu na pobudowanych nowych drogach. Broniąc finansów gminy musimy dbać o to, co mamy, by nie dokładać do interesu.

Przewodniczący obrad przytoczył przykład w temacie bezpieczeństwa na drogach i zwrócił się do rolników z apelem, by sprzątali po sobie z dróg nawieziony obornik lub ziemię.

Sołtys z Anielina zakomunikował, że w miejscowości Anielin rolnicy przejeżdżają z włączonymi pługami przez drogę z pola na pole i w ten sposób psują nawierzchnię.

Sprawozdanie z działalności Posterunku w Choceniu zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Boniewo na 2017 r Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2017 r. Powiedział między innymi, że budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 136.024,88 zł, natomiast po stronie wydatków o 256.583,88 zł, różnica to 120.559 zł, która zostanie pokryta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmiany dotyczą: - decyzją Nr WFB.I.3120.3.6.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył dla naszej gminy środki w kwocie 42,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, - decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył środki o 10.490 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 45.492 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, - decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 80.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, Gmina zabezpieczyła środki własne w kwocie 20.000 zł. Zabezpieczone również zostały środki w budżecie gminy na: - remont korytarza w Szkole Podstawowej w Boniewie, - zapłatę za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i  Programu ochrony środowiska, - zwrot za naprawę oczyszczalni ścieków i opłatę za korzystanie ze środowiska, - dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych, - na zadanie inwestycyjne " Uzupełnienie brakujących dokumentacji na budowę dróg gminnych w miejscowościach Arciszewo, Jastrzębiec, Michałowo, Łąki Wielkie, Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Sarnowo i Sułkówek”. Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 11 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/137/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025 Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że przyjęte zmiany do budżetu gminy muszą być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025. Zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały. Nikt nie wniósł uwag, a następnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 11 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/138/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Powiedział, że na ostatniej sesji był przyjmowany przez radę projekt uchwały, który został przesłany do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy i Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Boniewie w celu wydania opinii. Przesłane już zostały nam opinie, które są pozytywne. Zapoznał radnych z tymi opiniami, które są załącznikami do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy powiedział, że szkoda iż w oświacie są tak częste zmiany i nie koniecznie korzystne dla gminy i ucznia. Przypomniał wcześniejszą reformę i zmiany jakie zostały wprowadzone, a dziś zmieniane jest wszystko od podstaw. Dużo się dzieje zamieszania wokół oświaty, ale nie wiadomo jak to odniesie się do poziomu nauczania. Problem nie dotyczy wszystkich szkół, bo zabiera się środki dużym szkołom, a daje się małym, gdzie w klasie będzie od 3 do 5 uczniów. W poprzedniej wersji pieniądze szły za uczniem, a teraz za oddziałem. Jako wójt i rodzic będzie się czuł oszukany, bo kosztem naszych dzieci ( uczniów) będzie się wspierało innych. Nowa podstawa programowa ma na celu ograniczenie dowożenia uczniów do szkół. W naszym przypadku nie możemy z tego zrezygnować. Wójt powiedział, że na spotkaniu z Panią Minister Edukacji po zadanym pytaniu wmówiono mu, że nie umie liczyć, bo wypowiedział się w obawie o finanse gminy, z uwagi na niższą subwencję dla naszej gminy. Dotychczas zamykaliśmy się w subwencji oświatowej, a teraz trzeba będzie dokładać. Pani Minister Edukacji powiedziała, że jest to zadanie własne gminy i należy do oświaty dokładać środki własne. Proponowane uchwały musimy przyjąć i realizować, bo jeżeli byśmy się buntowali to i tak w trybie nakazu przez Kuratora Oświaty i Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego to nastąpi.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do projektu uchwały. Nikt nie wniósł uwag. W związku z czym projekt uchwały poddał pod głosowanie. Powyższą uchwałę przyjęto 11 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/139/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Powiedział, że we wcześniej podejmowanej uchwale wkradł się błąd i teraz należy go naprawić. Zmiana dotyczy zapisy w par. 1 pkt 3. obowiązująca stawka pozostaje bez zmian, ale nie od 1 metra sześciennego tylko o osoby. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały. Nikt nie wniósł uwag. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2017 poddał pod głosowanie. Powyższą uchwałę przyjęto 11 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/140/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” Przewodniczący obrad przypomniał, że corocznie w terminie do końca marca danego roku rada jest zobowiązana przyjąć Program opieki nad zwierzętami na obowiązujący rok. Projekt programu został radnym przesłany do zapoznania się, był też omawiany na posiedzeniu komisji rady. Zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do programu. Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 11 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/141/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boniewo na lata 2017 -2019 Przewodniczący obrad powiedział, że to jest kolejny program do przyjęcia i realizacji w latach. Z informacji przedstawionych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że głównym celem programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i profilaktyką środowiska lokalnego w zakresie promowania pożądanego modelu rodziny. Program adresowany jest do rodziny wychowującej dzieci na terenie Gminy Boniewo dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Z projektem założeń programu radni zostali zapoznani i w związku z tym przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do programu. Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2017 – 2019 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 11 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/142/17 stanowi załącznik do do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 16. Wolne wnioski i zapytania Głos zabrał przewodniczący obrad i powiedział, że w związku z napływającymi uwagami od mieszkańców w temacie zbiórki śmieci jest decyzja by zebrać na terenie gminy opony. Temat organizowany jest wspólnie z pracownikiem Panem Andrzejem Kosmalski, który prześle informacje do mieszkańców poszczególnych terenów z harmonogramem odbioru.

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o wielogabaryty i elektrośmieci też będą zbierane, ale w terminie późniejszym. Głos zabrała radna Wojasińska i wnioskowała o dodatkowe pieniądze dla pracownika gminy Pana Kazimierza Modrzejewskiego za to, że oprócz pieniędzy za wodę dodatkowo zbiera opłaty za śmieci.

Pan Pszczółkowski – sołtys z Sarnowa poruszył temat dróg. Powiedział, że pobudowana droga w miejscowości Sarnowo ma dwa lata i już ma pęknięcia na bokach i jak się ma wyegzekwowanie gwarancji od firmy, która już nie istnieje?

Wójt Gminy wyjaśnił temat, że gwarancja jest zabezpieczona w firmach ubezpieczeniowych. Na pewno zdecydowanie lepiej jest jak firma istnieje, ale zabezpieczenie gwarancji jest przez firmę. Dodatkowo jeszcze przytoczył przykład drogi w miejscowości Kaniewo. Zakomunikował, że na pół roku przed kończącym się okresem gwarancji będą robione przeglądy pobudowanych inwestycji drogowych. W przypadku spraw spornych najlepiej jednak dogadywać się z firmą, a nie prowadzać się do Sądu ze względu na wysokie koszty takich procesów. Ad. pkt 17. Wobec wyczerpania porządku XIX sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła Sekretarz sesji Przewodniczący Rady Gminy Grażyna Kwiatkowska Wioletta Pietrucha Adam Ciesielski


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 czerwca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 czerwca 2017, 14:59:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613