P R O T O K Ó Ł Nr XVIII.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 13 lutego 2017 r.

Or.0002.XVIII.17
 P R O T O K Ó Ł
 Nr XVIII.17 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 13 lutego 2017 r. w sali obrad rady gminy
w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:30

W obradach uczestniczyło 14 radnych osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XVIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietruchę.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Boniewo na 2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przez radę gminy oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznej z mieszkańcami gminy. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Boniewo 2017 -2027. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2016 rok. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 ”. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”. Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 25 listopada 2016 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Przygotowaniem dokumentacji i wniosków o pomoc środków U.E. na inwestycje gminne takie jak: - inwestycje drogowe ( w miejscowości Jerzmanowo, Kaniewo ), - inwestycje wodno - kanalizacyjne ( w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki ) budowę wodociągu w miejscowości Żurawice i modernizację sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Planowaniem dalszych inwestycji drogowych, a także fotowoltaicznych. Są 24 chętne osoby prywatne oraz planowane założenie urządzeń fotowoltaicznych na budynku urzędu gminy, szkoły. Nie będzie można tych urządzeń założyć na budynku oczyszczalni i hydroforni ze względu na to, że nie są one budynkami użyteczności publicznej. Wójt zajmował się przeprowadzeniem przetargów na inwestycje gminne. Ostatni przetarg na inwestycje drogowe na około 13,5 km dróg gminnych musieliśmy unieważnić, bo firma z najniższą ofertą nie chciała wykonać tego zadania, bo nie były w pełni ujęte wszystkie koszty podbudowy w kosztorysie. Obecnie zweryfikowany już został kosztorys i będzie ogłoszony nowy przetarg na te inwestycję. Poza tym brał czynny udział w licznych spotkaniach i szkoleniach. Stwierdził, że jako gmina poszerzamy wiedzę i zacieśniamy współpracę z Powiatem. Pierwsze efekty już są i będzie realizowany wspólny projekt około 1 km drogi na odcinku Boniewo-Otmianowo, jest też zgoda na poszerzenie drogi przy urzędzie gminy oraz przywrócenie ruchu dwukierunkowego. Na bieżąco były prowadzone wszystkie sprawy administracyjne dotyczące mieszkańców gminy. Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Boniewo na 2017 r. Pani Aleksandra Wożniak – Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2017 rok. Powiedziała między innymi, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 11.089,44 zł z tytułu : - decyzji nr WFB.I.3120.1.1.2017, w której ustalił Wojewoda Kujawsko - Pomorski plan dla naszej Gminy wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017, - pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017, w którym zmniejszył dla naszej gminy subwencję oświatową, natomiast zwiększył planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 rok, - decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w której została przyznana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 roku, - decyzji nr WFB.I.3120.3.2.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w której zwiększył plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Po stronie wydatków zabezpieczono środki na zapewnienie realizacji programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" przyjętego Uchwałą Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 roku - zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 mieszkańców Gminy Boniewo. Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/129/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025 Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że przyjęte zmiany do budżetu gminy muszą być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/130/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Przewodniczący obrad – „temat ten był szeroko omawiany i na pewno będzie jeszcze nie raz powracał pod obrady. Parlament wprowadził reformę oświaty i na samorządy został nałożony obowiązek dokonania przekształceń szkół funkcjonujących w naszej gminie”.

Wójt Gminy powiedział, że ogólne założenia są takie, że część gmin nie będzie podejmować tego tematu, bo nowa reforma znacznie utrudni życie gminom. U nas nie ma pewnych problemów, bo mamy tylko jedna szkołę podstawowa i jedno gimnazjum. Inne gminy maja problemy, bo mają więcej szkół i niektóre muszą zamknąć, preferowane będą też małe szkoły, ale dla tych małych szkół nie będzie wystarczającej subwencji. Nowe zasady subwencji to takie, że pieniądze nie będą szły jak dotychczas za uczniem tylko za oddziałem. Reforma będzie za ograniczeniem tematu dowożenia uczniów do szkół. Małych szkół już nie będziemy odtwarzać, ale zrezygnować z dowożenia w naszej gminie też nie możemy. W perspektywach w naszej gminie zgodnie z nowym podziałem subwencji za 9 lat 1/10 subwencji nie będzie i do tego jeszcze pogłębiający się niż demograficzny. Wójt zaznaczył, że zaczyna być tak, że centralizacja jest odgórna. Kurator oświaty będzie decydował o liczbie godzin dla nauczycieli i jakie te godziny mogą być, a gmina będzie tylko kasjerem i dużo dokładać finansów do oświaty. Ma nadzieję, że w naszej gminie nie będzie aż tak tragicznie i nie będzie konieczności dokładania dużych środków własnych do oświaty. Jako wójt jest przeciwny tej reformie, ale z naszą zgodą, czy też bez naszej zgody i tak wprowadzą zmiany za nas. Nie mamy innego wyjścia jak tylko realizować nałożone na nas obowiązki.

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy i powiedziała, że jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać do tego tematu. Pod koniec marca br. będziemy jeszcze raz podejmować uchwały już zaopiniowane przez Związki Zawodowe Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wyjaśniła, że musimy postarać się zrobić te uchwały dobrze, bo Nadzór Wojewody nam cofnie projekt. Każdy z radnych otrzymał stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący obrad zapytał radnych czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym temacie. Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/131/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przez radę gminy oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznej z mieszkańcami gminy Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że do przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boniewo 2017 – 2027 konieczna była konsultacja społeczna z mieszkańcami gminy, ale jej zasady i tryb przeprowadzenia musi być określony uchwałą. Przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/132/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Boniewo 2017 -2027 Przewodniczący obrad dokonał wprowadzenia do tematu i powiedział, że dokument ten opracowywany jest na lata 2017 -2027 i zawiera w szczególności zadania inwestycyjne. Każdy z radnych otrzymał cele strategiczne rozwoju Gminy Boniewo w celu zapoznania się, akceptacji bądź zgłoszenia zmian. Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do proponowanych założeń? Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boniewo 2017 – 2027 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/133/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2016 rok Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedłożonych materiałów. Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2016 r. i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/134/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 ” Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedłożonego sprawozdania. Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 ” i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/135/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 Przewodniczący obrad powiedział, że każdemu radnemu został przekazany projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu zapoznania się, akceptacji bądź zgłoszenia uwag. Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są uwagi do programu. Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 -2020 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/136/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 16. Wolne wnioski i zapytania Głos zabrał Wójt Gminy i zwrócił się do sołtysów o zacieśnianie współpracy w sprawach funduszy. Prosił o osobiste konsultacje w temacie utwardzania dróg w celu skoordynowania działań w poszczególnych miejscowościach w kierunku realizacji inwestycji drogowych.

Przewodniczący obrad poinformował radnych o tym, że nie odbędzie się planowany turniej w piłkę siatkową, ponieważ wycofał się pomysłodawca. Zakomunikował temat bezpieczeństwa przy wjeździe na cmentarz. Będzie to poprawione przy realizacji tego dużego zadania inwestycyjnego „przebudowy dróg lokalnych”. Poinformował, że przeprowadzona została akcja wspólnie z policją „ bezpieczeństwo na drodze” , gmina zakupiła kamizelki, a policjanci je rozdawali naszym mieszkańcom, odbyło się też spotkanie policjantów z dziećmi w szkole.

Radny Bocian podziękował za przychylność w przeprowadzeniu akcji i zakup kamizelek.

Radna Wojasińska poruszyła temat mniejszej dotacji na wypłatę „500 plus” - jak sobie gmina z tym poradzi?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że cyklicznie będą składane zapotrzebowania na środki i nie ma co się martwić, bo z gminnych środków nie będzie ten program realizowany.

Radna Wojasińska zapytała też o Zespół Interdyscyplinarny.

Wójt Gminy odpowiedział, że Zespół będzie poszerzony o policjanta i kuratora w celu realizacji założeń programu, by pomoc dla tych rodzin była skuteczna. Dla rodzin gdzie istnieje przemoc funkcjonuje „Niebieska Linia” z której mogą korzystać.

Głos zabrał sołtys z Anielina i zapytał się, czy jest coś robione w kierunku ostatnich włamań jakie były na terenie gminy?

Wójt Gminy powiedział, że należy uskutecznić współprace z policją.

Sołtys z Kaniewa powiedział, że jest to trudne, bo nie znamy nawet swoich dzielnicowych.

Przewodniczący obrad powiedział, że przy przyjmowaniu sprawozdania o stanie bezpieczeństwa będzie możliwość spotkania z Komendantem i wyjaśnienie pewnych spraw. Ad. pkt 17. Wobec wyczerpania porządku XVIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.


Protokół sporządziła
 Grażyna Kwiatkowska
                                           Sekretarz sesji                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                         Wioletta Pietrucha                                           Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 marca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 marca 2017, 09:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662