P R O T O K Ó Ł Nr XVII.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 16 grudnia 2016 r.

Or.0002.XVII.16
 P R O T O K Ó Ł Nr XVII.16
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 16 grudnia 2016 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 12:00 do 13:40

W obradach uczestniczyło 13 radnych, nieobecna radna Ewa Szadkowska i Wioletta Pietrucha osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XVII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 – 2025. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2017 rok. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.

Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 25 listopada 2016 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Rozliczaniem inwestycji gminnych w szczególności drogi w ramach PROW. Protokół odbioru był bez zastrzeżeń, ale z uwagi na niespójność przedmiaru robót z dokumentacją techniczną konieczna była korekta robót w wyniku której przebudowano dodatkowe 200 mb. drogi w miejscowości Otmianowo. Pozytywnie zostało rozpatrzone nasze odwołanie w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina Boniewo otrzymała dodatkowo dwa punkty i w związku z tym z pozycji 29 przesunęła się na 23, co okazało się trafnym posunięciem gdyż z informacji z dnia dzisiejszego wiemy, że ze środków na ten program będzie mniej niż pierwotnie zakładano. W sumie dla gmin w naszym województwie 24 mln zł. i zamknie się to na 24 pozycji. Ostateczna lista podpisana przez ministra będzie w terminie do końca roku. Kończymy prace nad różnymi dokumentami i programami, które są niezbędne do aplikacji o środki unijne. Wójt powiedział, że wspólnie z pracownikami brał udział w licznych spotkaniach i szkoleniach reprezentując Gminę Boniewo. Ponadto była świadczona pomoc rolnikom przy składaniu wniosków o pomoc w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wymarznięciem wiosennym upraw rolnych. Na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy administracyjne dotyczące naszych mieszkańców. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i zapoznała ze zmianami do budżetu na 2016 r. Zmiany dotyczyły przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na: - zapłacenie Gminie Lubraniec za pobyt uczniów zamieszkałych na ternie naszej gminy, a uczęszczających do Zespołu Szkół w miejscowości Kłobia kwoty 23.000 zł, - opracowanie dokumentacji na budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice, przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Boniewo – budowa węzłów wodociągowych planowano kwotę 22.000 zł, natomiast po rozszerzeniu zakresu projektowania koszt wyniesie 50.000 zł, opłacenie kontynuacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.500 zł. Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie omawianych zmian? Nikt nie zabrał głosu. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/122/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025 Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że jak są zmiany do budżetu to należy też wprowadzić je do Wieloletniej Prognozy. W związku z czym przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 – 2015 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/123/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 Wprowadzenia do tematu dokonał wójt gminy i powiedział, że przedłożony budżet na 2017 rok będzie rekordowo największym jak dotychczas, mocno inwestycyjny – dużo środków jest planowanych przede wszystkim na budowę dróg gminnych, łącznie na 17 km dróg. Jak będą oszczędności po przetargach to może jeszcze zrobimy więcej. Zmniejszamy zadłużenie gminy do 29 %. Chcielibyśmy zrobić drogi utwardzone szczególnie tam, gdzie jest 4 lub więcej domostw. Budżet gminy jest oszczędny w wydatkach bieżących.

Z kolei Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo wydatki związane z inwestycjami oraz z bieżącymi. Nadmieniła, że zadania są ujęte wszystkie, ale w minimalnych kwotach. Nie są planowane podwyżki dla pracowników ani dla radnych. W gospodarce odpadami trzeba dołożyć 50.000 zł. Wydatkowanie funduszu sołeckiego należy do rady sołeckiej poprzedzone zebraniem wiejskim. Skarbnik Gminy zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział we Włocławku na temat projektu budżetu.

Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie projektu budżetu? Nikt nie zabrał głosu. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/124/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 – 2025 Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że każdy z radnych otrzymał projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017 -2025 i zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi ? Nikt nie wniósł uwag.

Następnie Skarbnik Gminy zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oddział we Włocławku dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025. Wobec braku uwag do Wieloletniej Prognozy przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/125/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2017 rok Przewodniczący obrad wyjaśnił, że każdy z radnych otrzymał projekt Programu i zapytał radnych czy ktoś ma uwagi do tego projektu. Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/126/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Górski przedstawił plan pracy komisji na 2017 rok. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na 2017 rok i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/127/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2017 rok Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali z planami pracy na 2017 rok. Nikt nie wniósł uwag do poszczególnych planów pracy. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2017 rok i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XVII/128/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 15. Wolne wnioski i zapytania W punkcie tym przewodniczący obrad wyjaśnił temat dotyczący radnej Ewy Szadkowskiej. Otóż Pani radna złożyła pisemną rezygnację z pełnienia mandatu radnej i Komisarz Wyborczy we Włocławku wydał Postanowienie Nr 30/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu trzech miesięcy zostaną rozpisane i przeprowadzone wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 6. Przewodniczący obrad zapoznał z treścią Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku ( w załączeniu).

Głos zabrał radny Bocian i zakomunikował, że droga w Kaniewie po odbiorze buraków przez Cukrownie została jeszcze bardziej zniszczona – dziura się powiększyła. Ponadto zaproponował Wójtowi o włączenie się do udziału w akcji „bezpieczeństwo o zmroku”. Poprosił o zakup kamizelek i odblasków, a następnie przy udziale Komendy Policji we Włocławku i pracowników urzędu rozdanie ich mieszkańcom gminy.

Wójt Gminy odpowiedział, że droga jest na gwarancji i będziemy ją poprawiać, ale na wiosnę. Ta droga była już uzupełniana, ale ze względu na podłoże ulega zniekształceniu i wybijają się dziury. Projektant już pracuje nad tym, by ją skutecznie poprawić. Jeśli chodzi o włączenie się do akcji to myśli, że należy się włączyć w to i nadać formę współpracy z Komendą jeszcze w tym roku.

Radna Wojasińska poparła temat do realizacji.

Sołtys z Anielina – p. Skrzesiński poruszył temat wykonania przyłącza wodociągowego do jednej z posesji mieszkanki Anielina. Zakomunikował temat, by wzmóc większą kontrolę na drogach, ponieważ szybką jazdą motocykliści stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że mieszkanka Anielina chciała by to było wykonane na wiosnę i w tym terminie zostanie zrobione.

Radny Bocian powiedział, że taki temat należy zgłosić dzielnicowemu, bądź za pomocą internetu samemu można wprowadzić to zagrożenie na mapie zagrożeń.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący obrad i Wójt Gminy złożyli wszystkim życzenia świąteczne.

Ad. pkt 16. Wobec wyczerpania porządku XVII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła Sekretarz sesji Przewodniczący Rady Gminy Grażyna Kwiatkowska Mirosław Piasecki Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 stycznia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 stycznia 2017, 11:33:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730