P R O T O K Ó Ł Nr XVI.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 25 listopada 2016 r. w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie w godzinach od 9:00 do 9:30

Or.0002.XVI.16

 P R O T O K Ó Ł Nr XVI.16
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 25 listopada 2016 r.
 w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie w godzinach od 9:00 do 9:30

 
W obradach uczestniczyło 14 radnych, nieobecna radna Ewa Szadkowska osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XVI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radna Wiolettę Pietruchę.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boniewo”. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Wolne wnioski i zapytania. 10. Zakończenie obrad sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.
 
Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 14 listopada 2016 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Kontynuowaniem remontów dróg gminnych. Cały czas trwają prace nad niektórych drogach. Pracą nad dokumentacją i innymi dokumentami potrzebnymi do aplikowania o środki pomocowe. Wójt poinformował, że gmina otrzymała zgodę z Nadleśnictwa na budowę oczyszczalni przyzagrodowej przy Pałacu w Osieczu Wielkim. Organizacją odśnieżania dróg gminnych. Ponadto wójt poinformował, że przygotowujemy się do Programu Rewitalizacji Pałaców i Parków w Otmianowie, w Osieczu Wielkim, Boniewie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Przygotowywany jest plan wyrębu topoli w parku w Osieczu Wielkim- na sprzedaż. Na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy administracyjne, uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach reprezentując Gminę Boniewo. Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Boniewo” Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie obecny na sesji specjalista ds. opracowania gospodarki niskoemisyjnej Pan Marek Duda dokonał prezentacji opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boniewo w treści jak w załączniku do projektu uchwały, szczegółowo przybliżył zagadnienia planu.
Wójt odniósł się do tej prezentacji i wyjaśnił, że dokument ten jest wymagany do różnych wniosków, ale bez inwestycji drogowych. Dokument będzie niezbędny przy ubieganiu się o środki na fotowoltaikę, oświetlenie i odnawialne źródła energii. Wiele dokumentów jest traktowane na roboczo i służące w latach następnych do aktualizacji.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie omawianego planu? Nikt nie zabrał głosu. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę przyjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVI/121/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 9. Wolne wnioski i zapytania Nikt nie zabrał głosu. Ad. pkt 10. Wobec wyczerpania porządku XVI sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

 
Protokół sporządziła Grażyna Kwiatkowska 
Sekretarz sesji Mirosław Piasecki
 Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 grudnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 grudnia 2016, 17:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705