P R O T O K Ó Ł Nr XV.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XV.16

 P R O T O K Ó Ł Nr XV.16
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 w dniu 14 listopada 2016 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:40

W obradach uczestniczyło 13 radnych, nieobecna radna Ewa Szadkowska i Wioletta Pietrucha osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
 Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia stawki opłaty za jego realizację.
16.. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
17. Informacja Wójta Gminy Boniewo o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Bonie wo w których 2017 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
18. Przyjęcie Sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.

Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 10 października 2016 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Pracą nad projektem budżetu gminy na 2017 rok. Główną inwestycją planowaną będzie ciąg dróg na odcinku Boniewo -Grójec -Otmianowo -Wólka Paruszewska -Arciszewo. Inwestycja ta została zakwalifikowana na 29 pozycji z możliwością dofinansowania ( najdłuższy odcinek 13,330 km.). Podpisany został aneks na dalsze dofinansowanie naszej drogi Paruszewice -Czuple -Sieroszewo- Łąki Markowe na kwotę 432 tys. zł. W sumie gmina otrzymała dofinansowanie w pełnej wysokości tj. 50 % kosztów tej inwestycji. W tym miejscu złożył podziękowanie Radzie Gminy i współpracownikom za podjęcie wówczas tej ryzykownej decyzji. Opłaciło się to ryzyko i pozwoliło na zbudowanie ponad 6 km drogi w wymienionym regionie. Prowadzone były prace remontowe na wielu drogach gminnych i tak w ramach utwardzenia gruzem i kamieniem zrealizowane zostało około 8 km dróg z gruzu pozyskanego przez zgruzowanie obiektów w Osieczu Małym. Podziękował tym rolnikom i mieszkańcom, którzy włączyli się własnym sprzętem w naprawę dróg w Osieczu Małym. Pozostałe odcinki nawiezione zostały przez firmę Pana Wasilewskiego. Będą jeszcze realizowane utwardzenia na drogach z gruzu i kamienia przez firmę Pana Budzyńskiego za kwotę najniższą 32 tys. zł. za 1 km drogi na około 5 kilometrach. Te wszystkie prace powodują, że w większości będziemy mieli przygotowane podbudowy dróg pod przyszłe asfalty, które będziemy realizować w ciągu najbliższych lat. W planach mamy zbliżyć się do utwardzenia blisko 100 km dróg. Wójt powiedział, że prace trwają nad różnymi dokumentacjami do przyszłych inwestycji oraz innymi dokumentami niezbędnymi do składania przyszłych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych itp. Poza tym realizowane były wszystkie sprawy naszych mieszkańców na bieżąco. Ostatnio remontowane były dachy w naszych mieszkaniach komunalnych w miejscowości Kaniewo, Otmainowo, Osiecz Wielki. Skala potrzeb jest niestety większa niż nasze możliwości budżetowe. Wójt uczestniczył w różnych spotkaniach, szkoleniach oraz uroczystościach gdzie reprezentował Gminę Boniewo. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016 Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 rok, powiedziała, że: Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 316.366,40 zł z tytułu : - końcowej płatności Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu RPO "Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe - Sieroszewo" zrealizowanego w roku 2015 kwota 432.110,40 zł, - wpłat mieszkańców na dokumentację audytowo - projektową na instalacje fotowoltaiczne kwota 12.760 zł, Natomiast zmniejszono dochody z tytułu : - sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ planowana sprzedaż odbędzie się w 2017 roku kwota 100.000 zł - z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota zmniejszenia to 28.504 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie" ponieważ w przetargu koszt zadania uległ zmniejszeniu. Po stronie wydatków zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, remont mieszkań komunalnych, zakup energii i usług oraz naprawa dróg gminnych.

Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. W związku z powyższym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 i poddał pod głosowanie. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/111/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody i wydatki dostosowano do Uchwały Nr XV/111/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 ze zmianami.

Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt z radnych nie wniósł uwag. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami”za”. Uchwała Nr XV/112/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i poinformował, że podatki i opłaty na rok 2017 pozostawiamy na poziomie roku obecnego. Środki finansowe z podatków wracają na budowę dróg utwardzonych. Zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie propozycji podatkowych na 2017 rok. Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do propozycji dotyczących podatków. Nikt nie wniósł uwag. Wobec czego przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta wraz z opinią Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/113/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/114/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że zmiany we wzorach dotyczą tylko jednego zapisu „grunty do rewitalizacji”, nie ma u nas takich gruntów, ale w drukach ten zapis jest konieczny, ponadto została zmieniona podstawa prawna i stąd konieczność przyjęcia nowej uchwały określającej wzory deklaracji i informacji podatkowych. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/115/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Przewodniczący obrad powiedział, że wszystkim radnym przekazany został program do zapoznania się. Zapytał czy ktoś z radnych chciałyby wnieść jakieś uwagi? Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/116/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy i poinformowała, że temat był omawiany na posiedzeniu komisji rady. Ustawa stanowi, że opłatę od posiadania psów rada może wprowadzić, ale nie musi. Borykamy się z problemem, bo coraz więcej jest psów wałęsających się, które zaczynają stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Wstrzymujemy się trochę z decyzją o ich wyłapywaniu, bo to są koszty dla gminy. Żeby zaprzestać temu zjawisku zrodził się pomysł o wprowadzeniu opłaty, by były pieniądze na umieszczenie tych psów w schronisku. Pani Sekretarz zapoznała z górną stawką opłaty i proponowaną przez komisje w wysokości 24 zł od jednego psa. Zapoznała również ze zwolnieniami ustawowymi. Zwolnienie przysługuje płatnikom podatku rolnego na dwa psy w gospodarstwie rolnym i na jednego psa dla osoby samotnej powyżej 65 roku życia i dla osoby niepełnosprawnej.

Głos zabrał wójt i poprosił o rozsądne przeliczenie psów ze względu na to, że zaczyna nam się robić problem z wałęsającymi pieskami, zaczynają one być agresywne wobec mieszkańców, nie ma środków na schronisko. Zaproponował jednak zapisać w uchwale zwolnienie od jednego psa na gospodarstwo domowe.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały z poprawką dotyczącą zwolnienia od opłaty od posiadania psa utrzymywanego dla strzeżenia gospodarstwa domowego niebędącego gospodarstwem rolnym i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/117/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/118/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia opłaty za jego realizację Sekretarz Gminy wyjaśniła temat. Poinformowała, że w 2012 r. były podejmowane uchwały w sprawie ustalenia taryf i opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizy, ale z uwagi na zapisy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest konieczność zmiany uchwał wcześniej podjętych. Zapis z jednej uchwały został przeniesiony do drugiej i jak gdyby temat został uporządkowany i ujednolicony. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia opłaty za jego realizację i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/119/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”. Uchwała Nr XV/120/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 17. Informacja Wójta Gminy Boniewo o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Bonie wo w których 2017 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że podmiotem wyznaczonym przez Wójta Gminy Boniewo do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna jest Urząd Gminy Boniewo. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 18. Przyjęcie Sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 Przewodniczący obrad poinformował, że dyrektor szkoły ma obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych za dany rok szkolny w terminie do końca października . Takie sprawozdanie zostało przekazane radnym do zapoznania się. Zapytał radnych, czy ktoś chce wnieść uwagi. Nikt nie wniósł uwag. Sprawozdanie przedłożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. pkt 19. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 20. Wolne wnioski i zapytania Głos zabrał radny Bocian i złożył podziękowanie wszystkim za zbiórkę pieniędzy na operację dla dziecka z Otmianowa. Poinformował, że rodzice dziecka zebrali już 10 tys. zł na pierwszą operacje, która odbędzie się już w niedługim czasie, kolejna za 3- miesiące, która kosztować będzie 8 tys. zł.

Głos zabrał Pan Pszczółkowski – sołtys z Sarnowa i zakomunikował temat oznakowania zakrętu w Sarnowie na drodze powiatowej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestnikom.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że były już robione uzupełnienia, ale to umknęło uwadze. Postara się jeszcze zgłosić taki wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg.

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do sołtysów o przeanalizowanie tematu odśnieżania dróg. Spotkanie na ten temat zostanie zorganizowane już w niedługim czasie. Ad. pkt 21. Wobec wyczerpania porządku XV sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła         Sekretarz sesji                                Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Kwiatkowska         Mirosław Piasecki                                      Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2016, 14:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608