P R O T O K Ó Ł Nr XIV.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 10 października 2016 r.

Or.0002.XIV.16

P R O T O K Ó Ł Nr XIV.16
 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 10 października 2016 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:30


W obradach uczestniczyło 14 radnych, nieobecna radna Ewa Szadkowska osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XIV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietrucha.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie. Wybór sekretarza sesji. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów w Boniewie. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów w Osieczu Wielkim. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 –2023. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych przez radnych. Informacja Wójta Gminy Boniewo z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad sesji rady gminy. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.

Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 22 lipca 2016 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak : - budową drogi Grójec – Grójczyk – Sułkówek – Otmianowo jej rozliczeniem i odebraniem. Cała inwestycja zamknęła się w kwocie 800 tys. zł. z udziałem naszych środków w wysokości 400 tys. zł; - budową drogi Łąki Wielkie – Janowo, inwestycja jest zakończona i zapłacona; - przygotowaniem dokumentacji, złożeniem wniosku do Narodowego Programu Modernizacji dróg gminnych i powiatowych na drogi Boniewo- Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszewska – Arciszewo – Bierzyn, wniosek został złożony w terminie; - zgruzowaniem budynków w Osieczu Małym za kwotę 43.500 zł przez firmę P. Jabłońska Baruchowo; - zorganizowaniem zapytania o cenę na rozwożenie gruzu na drogi, wygrała firma Pan Wasilewski z Dobrego za kwotę 11.400 zł za 1 km, będą robić podbudowy dróg pod asfalt. Zrobiona została modernizacja chodnika przy Urzędzie Gminy i szkole przez Zakład Komunalny z Fabianek. Prowadzeniem prac projektowych nad inwestycjami fotowoltaiką , modernizacją sieci wodociągowej, budową oczyszczalni ścieków w Osieczu Wielkim. Nadal są problemy z Nadleśnictwem , które nie wyraża zgody na budowę oczyszczalni na gruntach gminnych. Podpisana została umowa na tworzenie Programu Rewitalizacji Gminy z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 83 tys. zł. Wójt poinformował, że spotkał się z Dyrektorem Agencji Nieruchomości w Bydgoszczy i przeprowadził rozmowę na temat nabycia bądź przejęcia od Agencji budynków mieszkalnych po RSP. Rozmowy są pozytywne, być może będzie to przekazanie za darmo, a później te mieszkania sprywatyzujemy. Ponadto wójt brał udział w licznych spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim , Starostwie Powiatowym i u Wojewody Kujawsko- Pomorskiego odnośnie nowych programów i środków unijnych. Ponadto wójt zaznaczył, że prowadzone były na bieżąco wszystkie sprawy należące do obowiązków. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016 Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 rok, powiedziała, że: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 88.198,10 zł z tytułu: - decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2016, dotacja w kwocie 63.770,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku; - podpisanej umowy na przygotowanie programu rewitalizacji Nr UM-RR.052.134.2016 w dniu 20 września 2016 roku na kwotę 83.349 zł wkład własny 9.261 zł całość projektu wynosi 92.610 zł. Na rok 2016 planuje się dochody w wysokości 7.128 zł natomiast wydatki w ramach tego projektu wynoszą 7.920 zł; - ponadplanowych dochodów w kwocie 17.300 zł z podatku leśnego osób prawnych, z odsetek od lokat oraz z usług opiekunek domowych. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 36.040,10 zł na: - opracowanie dokumentacji termomodernizacji urzędu - 25.000 zł; - koszty w/w programu rewitalizacji 7.920 zł; - za wykonanie oczyszczalni przyzagrodowych zgodnie z zawartą umową 2.000 zł; - zwiększono środki na opiekę społeczną 51.361 zł zmniejszając plan wydatków w Zespole Szkół o kwotę 30.240,90 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł. Również zwiększono rozchody o kwotę 52.158 zł celem zabezpieczenia spłatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. W związku z powyższym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 i poddał pod głosowanie. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIV/104/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w uchwale budżetowej powodują konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt z radnych nie wniósł uwag. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami”za”. Uchwała Nr XIV/105/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo Przewodniczący obrad powiedział, że projekt Regulaminu omawiany był na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy. Projekt regulaminy przedłożony został Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku w celu wydania opinii. Projekt został zaopiniowany bez zastrzeżeń. Zaznaczył, że obowiązujący Regulamin stracił ważność i stąd konieczność uchwalenia nowego.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIV/106/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przewodniczący obrad wyjaśnił, że podobnie jak regulamin tak i ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy, projekt został też przekazany do Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w celu wydania opinii. Projekt uchwały został zaopiniowany bez zastrzeżeń.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIV/107/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów w Boniewie Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że dotychczas grunty te wydzierżawiał Pan Wójciak, kończy się umowa dzierżawy i stąd temat do rozważenia. Temat był omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIV/108/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów w Osieczu Wielkim Przewodniczący obrad wyjaśnił temat i następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów w Osieczu Wielkim i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIV/109/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 –2023 Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i poinformował, że z tego programu można wykorzystać dużo środków finansowych na zmiany w miejscowościach Kaniewo, Osiecz Wielki, Osiecz Mały przy udziale środków własnych, planowana jest rewitalizacja pałaców, budynków. W ramach tego programu planowana jest pomoc dla osób bezrobotnych, jeśli się uda to w planach jest stworzenie spółdzielni socjalnej. Wójt zaznaczył, że dokument ten będzie dopiero tworzony i zaprosił wszystkich do współpracy i pomocy przy realizacji założeń.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2023 z uzasadnieniem i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIV/110/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych przez radnych Przewodniczący Rady Gminy przedłożył informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok. Oświadczenia radni złożyli w terminie i bez większych zastrzeżeń. Ponadto przewodniczący poinformował o informacji otrzymanej od Wojewody na temat złożonych oświadczeń przez Przewodniczącego rady gminy i wójta.

Ad. pkt 15. Informacja Wójta Gminy Boniewo z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Wójt Gminy przedłożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 r. przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie, Wicedyrektora Zespołu Szkół w Boniewie. Oświadczenia majkowe wyżej wymienione osoby złożyły w terminie i bez zastrzeżeń.

Ad. pkt 16. Interpelacje i zapytania radnych Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 17. Wolne wnioski i zapytania Głos zabrał radny Bocian , który przybliżył temat z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy dotyczący pomocy finansowej dla rodziny z Otmianowa na operację dziecka. Wyjaśnił temat bardzo szczegółowo i zaznaczył,że operacja jest konieczna jak najwcześniej, by dziecko mogło się normalnie rozwijać, ma zrośnięte palce u rączek i nóżce, oraz obręcz na nóżce która zacieśnia przepływ krwi w żyłach. Operacja refundowana z Funduszu może być dopiero za trzy-cztery lata. Rodzina ta jest biedna, skromnie żyje. Ojciec dziecka wyjechał za granicę do pracy. Zaapelował o pomoc, zbiórkę wśród zebranych na sesji. Podziękował za pomoc w wysokości 2 tys. zł środków zaplanowanych w budżecie gminy.

Ad. pkt 18. Wobec wyczerpania porządku XIV sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła  Grażyna Kwiatkowska
Sekretarz sesji: Wioletta Pietrucha
 Przewodniczący Rady Gminy
 Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 listopada 2016, 09:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617