P R O T O K Ó Ł Nr XIII.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 22 lipca 2016 r.

Or.0002.XIII.16
P R O T O K Ó Ł Nr XIII.16 
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo 
w dniu 22 lipca 2016 r. 
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie 
w godzinach od 9:00 do 10:15 
  
W obradach uczestniczyło 13 radnych, nieobecna radna Ewa Szadkowska i radny Damian Biernacki
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt 3.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady poinformował radnych, iż wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali porządek obrad bez dwóch punktów tj. „podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Wyjaśnień na temat konieczności podjęcia wymienionych uchwał dokonała Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że nowelizacja do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Rady Gmin do uchwalenia nowych uchwał- istniejące tracą  moc z dniem 31 lipca br. Obowiązywały tylko przez okres dwóch lat. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad wyżej wymienionych punktów. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.                  Otwarcie.
2.                  Wybór sekretarza sesji.
3.                  Stwierdzenie prawomocności.
4.                  Przyjęcie porządku obrad.
5.                  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.                  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.                  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia
            30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016.
8.                  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
            2016-2025.
9.                  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
10.              Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę           Boniewo dla Gminy Lubraniec w 2017 roku.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami           komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy           Boniewo.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.              Interpelacje i zapytania radnych.
14.              Wolne wnioski i zapytania.
15.              Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
 
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.  
 
Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 13 głosami „za” w wersji wyłożonej.   
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 17 czerwca 2016 r.   zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak budową drogi Grójczyk, Grójec, Sułkówek, Otmianowo. Zostały położone dywaniki asfaltowe, są jeszcze do zrealizowania pobocza. Jeśli chodzi o drogę w Łąkach Wielkich to jest zgromadzony materiał i w niedługim już czasie firma przystąpi do realizacji tego zadania. Przeprowadzony został przetarg na dożywianie uczniów na jeden rok. Złożone zostały cztery oferty.  Najkorzystniejszą przedstawiła Pani Jadwiga Kryszkowska zam. Sarnowo. Przygotowywane były dokumentacje i inne wymagane dokumenty do następnych inwestycji w tym w szczególności drogowych. Prowadzone są prace nad przygotowaniem kolejnych inwestycji do realizacji , budową oczyszczalni przyzagrodowej przy budynku komunalnym w Osieczu Wielkim. Są pewne kłopoty, bo Dyrekcja Lasów Państwowych nie wyraziła zgody na budowę oczyszczalni na gruntach gminnych. Złożone zostało dowołanie do dyrekcji lasów w Warszawie i czekamy za odpowiedzią. Przygotowywane były sprawy związane
z dokumentacją na fotowoltaikę. Przygotowany został II Powiatowy Przegląd Kapel Weselnych.
Ponadto wójt zaznaczył, że prowadzone były na bieżąco wszystkie sprawy należące do obowiązków.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 rok. Powiedziała, że
budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 84.968,70 zł z dotacji:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  kwotę 27.389,88 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DW16040/OZ- az,
- od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymaliśmy kwotę 57.578,82 zł zgodnie z decyzjami:
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.44.2016 kwota 683 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2016 kwota 38.970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.46.2016 kwota 8498 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych oraz kwota 8.788 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2016 kwota 639,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 rok.
 
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. W związku z powyższym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 i poddał pod głosowanie.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/98/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w uchwale budżetowej powodują konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025.
 
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt
z radnych nie wniósł uwag. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami”za”.
Uchwała Nr XIII/99/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że przeprowadzona została aktualizacja ewidencji dróg gminnych . Uzyskana została opinia Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia ujętych w załączniku do uchwały dróg do kategorii dróg gminnych. Złożony zostanie  wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o ustalenie przebiegu istniejących dróg i nadanie im numeracji.
 
Wójt Gminy dodatkowo jeszcze wyjaśnił, że dostosowujemy się do wymagań jakie są konieczne przy ubieganiu się o środki unijne na budowę dróg gminnych.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych i poddał głosowaniu
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/100/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Boniewo dla Gminy Lubraniec w 2017 roku
Przewodniczący obrad wyjaśnił temat szczegółowo . Powiedział między innymi, że będzie składany wniosek o środki finansowe na budowę drogi na dłuższym odcinku ( 15 km) i w celu uzyskania więcej punktów na to zadanie konieczne jest współdziałanie z ościennym samorządem.
 
Wójt Gminy –„ kwota jaką gmina nasza daje gminie Lubraniec to 1 mln zł i podobnie Gmina Lubraniec nam przekaże 1 mln zł. Szczegóły przekazania środków będą zawarte w spisanej stosownej umowie zabezpieczające nasze interesy. Takie działania są już praktykowane i dzięki temu pozyskiwane środki”.
 
Skarbnik Gminy – „Gmina Lubraniec jest bogatszą i to pierwsza nam wypłaci środki, a później my im wypłacimy”.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Boniewo dla Gminy Lubraniec w 2017 roku i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/101/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy          Boniewo
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/102/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/103/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 14. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał wójt i udzielił wyjaśnień do interpelacji radnego Bociana z poprzedniej sesji, a następnie przekazał  pisemne wyjaśnienie na ręce radnego.
 
Przewodniczący obrad zaprosił zebranych na obchody „Bitwy pod Szczytnem”, które planowane są na dzień 11 września br. i dożynki , planowane na dzień 28 sierpnia 2016 r.
 
W wyniku dyskusji proponowano zmienić formułę , by jedno sołectwo lub wioska przewodniczyła i prowadziło dożynki. Zdania były podzielone i obchody w tym roku pozostały na dotychczasowych zasadach.
 
Wójt Gminy zapraszał i zachęcał do zaangażowania się i uczestnictwa w organizowanym Święcie Plonów 2016 r.
                                                                                               
Ad. pkt 15. Wobec wyczerpania porządku XIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                           Sekretarz sesji:                             Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                      Mirosław Piasecki                         Adam Ciesielski
           
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 sierpnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 sierpnia 2016, 09:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716