P R O T O K Ó Ł Nr XI.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 31 marca 2016 r.


Or.0002.XI.16
P R O T O K Ó Ł Nr XI.16
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 31 marca 2016 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 11:45

 
W obradach uczestniczyło 13 radnych, nieobecni radni: Ewa Szadkowska, Adam Waliszewski
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt 3.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.  Otwarcie.
2.  Wybór sekretarza sesji.
3.  Stwierdzenie prawomocności.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków         ochotniczych straży pożarnych.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia
     30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy        na lata 2016- 2025.
10.  Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniego Programu
    Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy          Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3      ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie na 2016 r.”.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boniewie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy
    Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3      ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie na 2015”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Integracji Społecznej        w Gminie Boniewo  za 2015  rok.
16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
      wynagradzania nauczycieli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy
      Boniewo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.
20.  Interpelacje i zapytania radnych.
21.  Wolne wnioski i zapytania.
22.  Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.  
 
Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 15 głosami „za” w wersji wyłożonej.   
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 grudnia 2015 r.  zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów na inwestycje gminne w szczególności:
- Na przebudowę drogi Łąki Wielkie, Janowo. Wygrała firma konsorcjum Molewski Włocławek i Inwest Development Chodecz za kwotę 223 tys. zł. Startowały cztery firmy. Planowany termin podpisania umowy 1 kwietnia 2016 r.
- Na podbudowę dróg gminnych. Wygrała firma Pana Krzysztofa Wasilewski Czołpin 12 na kwotę 315 tys. zł. Startowało dziewięć oferentów. Podpisanie umowy planowane na dzień 4 kwietnia br.
Złożony został wniosek na przebudowę dróg w Gójcu, Sułkówku, Otmianowie, Grójczyku
w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji 800 tys. zł, w tym dofinansowanie 500 tys. zł. Przekazany został nam zwrot środków w wysokości 247 tys. zł za inwestycję  Przebudowa dróg gminnych Łaki markowe - Sieroszewo. Dokumentacja powykonawcza jest w trakcie sprawdzania. Jest szansa na dalsze środki, gdyż podpisana umowa to przewiduje.
Przeprowadzona został weryfikacja dróg przez urząd Wojewódzki w ramach środków na usuwanie strat po klęskach żywiołowych . Wskazane zostały do naprawy drogi w Bierzynie i Otmianowie. Jak na razie jest cisza, co do środków finansowych.. Trwają prace koncepcyjne i projektowe nad drogami, które planowane są do zgłoszenia do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i obejmować będzie ta inwestycja drogi w Boniewie, Grójcu, Otmianowie, Wólce Paruszewskiej, Arciszewie i Bierzynie – łącznie około 15 km. Trwają także prace projektowe nad drogami w Jerzmanowie, Kaniewie, które zostaną zgłoszone do programu PROW poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Kontynuowane są prace projektowe nad budową oczyszczalni przyzagrodowej w Osieczu Wielkim. Przeprowadzony został przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych w Osieczu Małym. Sprzedane zostały dwa mieszkania. Jedno mieszkanie za kwotę 28.009 zł plus podatek Vat, to z osobnym wejściem, Drugie za 14.500 zł plus podatek Vat. Pozostałe mieszkania będą sprzedawane
w niedługim czasie. Odbył się przetarg na dzierżawę gruntów gminnych w miejscowości Żurawice.
Wpłynęły cztery oferty. Najwyższa zaoferowana kwota dzierżawy to 5 tys. zł. na rok przez okres 5 lat.
Wójt powiedział, że prowadzone były prace nad przeróżnymi programami i koncepcjami wniosków w ramach nowych środków unijnych. Wspólnie z pracownikami brał udział w licznych spotkaniach, posiedzeniach i zebraniach, gdzie reprezentował gminę. Poza tym na bieżąco prowadził wszystkie sprawy administracyjne należące do kompetencji,w tym przygotowania do wdrożenia programu „Rodzina 500 plus”, który rusza już od 1 kwietnia br. Wnioski będą przyjmowane w dwóch punktach, tu, na tej salce i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto  13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/80/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia
30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2016 rok. Powiedziała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 862.468,54 zł z tytułu: - dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendium socjalnego 100.000 zł, dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na opracowanie programu gospodarki    niskoemisyjnej 7.000 zł, środków z Unii Europejskiej w kwocie 509.040 zł na zadanie inwestycyjne realizowane
w ramach programu PROW „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grojec”.
Do przedstawionych propozycji propozycji nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/81/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2025
Skarbnik Gminy przedstawiła zadania inwestycyjne planowane do realizacji do roku 2019 według Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaznaczyła, że dochody i wydatki dostosowane są do Uchwały
Nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 ze zmianami. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania inwestycyjne i określono w którym roku planuje się wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Głos zabrała radna Wojasińska i zapytała o drogę w Lubominie. Powiedziała, że jest nie skończona podbudowa.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie ta droga w latach następnych.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 - 2025 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/82/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
Przewodniczący obrad powiedział, że co roku jest przyjmowany taki program. Radni na posiedzeniu komisji zajmowali się nim.
Zapytał, czy ktoś z radnych che zabrać głos z w tej sprawie?
Nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/83/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020
Wprowadzenia do temat dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że taka uchwałę już podejmowaliśmy, ale w przyjętym programie zabrakło zapisu, że zasobem mieszkaniowym gminy zarządza wójt przy udziale wyznaczonych pracowników urzędu gminy. Stąd proponowana zmiana do uchwalenia.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/84/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2016 r.”
Przewodniczący obrad poinformował, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi też był już podejmowany, ale nie zostały w nim zapisane planowane środki na realizacje założeń tego programu, stąd propozycja konieczności wprowadzenia zmian.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/85/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości położonej w Boniewie
Przewodniczący obrad powiedział, że projekt uchwały dotyczy działki położonej na osiedlu
w Boniewie o pow. 300 m2. Działka ta była planowana pod budowę transformatora energetycznego, ale został on pobudowany w innych miejscu, stąd propozycja zbycia tej działki.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boniewie i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/86/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015”
Przewodniczący obrad powiedział, że radni na posiedzeniu komisji zajmowali się sprawozdaniem
z realizacji programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
i uchwała dotyczy przyjęcia tego sprawozdania. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/87/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  za 2015  rok
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Powiedział, że to kolejny program, który był realizowany w roku minionym przez gminę i raport z jego realizacji musi być przyjęty przez radę gminy. Poinformował o zadaniach realizowanych w ramach Programu Integracji Społecznej
w Gminie Boniewo w 2015 roku, w szczególności o zadaniach integrujących społeczeństwo.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2015 roku i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/88/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli
Przewodniczący obrad powiedział, że na poprzedniej sesji była przyjmowana zmiana do Regulaminu wynagradzania nauczycieli . Zmiana dotyczyła podwyższenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoły. Obecnie proponowana jest zwyżka dodatku dla wychowawcy klasy i wychowawcy oddziału przedszkolnego ze 105 zł na 120 zł.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych chce w tym temacie zabrać głos?
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/89/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że zaplanowane zostały środki w budżecie na 2016 r. na 10 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy i innych. Stąd ta propozycja podwyżek dla sołtysów, radnych i strażaków.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów i poddał pod głosowanie.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/90/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/91/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta uwzględniający 10 % podwyżkę od 1 stycznia 2016 r.
 
Głos zabrał wójt i zwrócił się z prośbą  do radnych o zmianę zapisu wejścia w życie uchwały
z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 kwietnia br.
Sugestia Wójta została przegłosowana i przyjęta 13 głosami „za”.
Projekt uchwały po wprowadzonej zmianie zapisu” Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą od dnia 01 kwietnia 2016 r.” przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/92/16 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 20. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 21. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał wójt i omówił w skrócie przygotowania dom realizacji programu „Rodzina 500 +”. Powiedział, że w naszej gminie będą dwa punkty poboru i przyjmowania wniosków. W sali rady gminy będzie punkt dla osób, które ubiegać się będą o świadczenie na drugie i kolejne dziecko.
Osoby ubiegające się na drugie i kolejne dziecko będą przyjmowane wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie. Jeśli chodzi o rolników, to jest wymagana informacja o ilości ha przeliczeniowych w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko. Wójt powiedział, ze wniosek jest prosty do wypełnienia. Na wdrożenie programu są trzy miesiące – do końca czerwca br. z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że środki zostały wprowadzone do budżetu gminy. Zabezpieczone są na początkową wypłatę świadczeń, na wynagrodzenie dla pracownika, na urządzenie stanowiska pracy.
 
Wójt Gminy zapoznał z tematem wymarznięć upraw. Zwrócił się do sołtysów o przekazanie rolnikom informacji, że jak ktoś jeszcze nie zdążył  złożyć protokołu, to niech zrobi to jak najszybciej – by jak najszybciej zamknąć ten temat i sporządzić zbiorczy protokół. Jak na razie nie ma żadnych informacji od Wojewody na temat wymarznięć.
 
Głos zabrał sołtys z Sarnowa – Pan Henryk Pszczółkowski, który powiedział, że usłyszeliśmy plan rozwoju Gminy Boniewo na najbliższe lata, ale nie padła miejscowość Sarnowo- jest mu bardzo przykro. Mieszkańcy sami z własnych środków sołeckich robią podbudowę drogi, ale nie usłyszał, że jest planowana inwestycja w Sarnowie – nic nie planuje się w tej miejscowości.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że przedstawiony program można zmienić. Pewne zapewnienia padły i od samego początku jest wiadomo, że pod koniec kadencji zrobimy drogi, ale z płatnością w latach następnych. Jak na razie nie widzi zagrożeń, by tej drogi w Sarnowie nie zrobić. Żyjemy w czasie dynamicznych zmian i z racji tego sytuacja jest nietypowa w kraju i na świecie, to więcej zapewnień nie będziemy składać. Wszystkich dróg na pewno nie zrobimy, ale chcemy tych dróg zrobić jak najwięcej.
 
Pan Pszczólkowski – robimy podbudowę drogi i chcemy by gmina nam położyła asfalt, chodzi
o drogę  o szerokości 3,5 m.
 
Wójt Gminy – mieszkańcy zaczynają kopać studnie głębinowe, jak na razie nie stosujemy ograniczeń, ale musimy myśleć też o wodzie dla wszystkich mieszkańców.. Możemy mieć piękne drogi, ale w kranach suszę. Żeby tylko w Ministerstwie nie zaczęło szukać pieniędzy
w samorządach.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że już jest mniej w Oświacie, a co będzie dalej, jest to nie do przewidzenia.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że w temacie dróg ciągle się coś dzieje, w planach jest modernizacja dróg, ale wystarczy gdy tylko w tych programach coś nie wyjdzie, to zadania przesuwają się w czasie.
 
Głos zabrał sołtys z Anielina – Pan Skrzesiński i zapytał czy na początku maja br. będą już lampy oświetleniowe w Anielinie?
 
Wójt Gminy powiedział, że to zależy od energetyki, ale ma nadzieję, że tak się stanie.
                                                                                                                                                                               
Ad. pkt 22. Wobec wyczerpania porządku XI sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji:                       Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska             Mirosław Piasecki                           Adam Ciesielski
                       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 kwietnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2016, 11:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696