P R O T O K Ó Ł Nr IX.15 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 28 października 2015 r.

Or.0002.IX.15
P R O T O K Ó Ł Nr IX.15 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 28 października 2015 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 11:00 do 13:00

W obradach uczestniczyło 14 radnych, nieobecny radny Bocian osoby uczestniczące: Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz sołtysi w/g załączonej listy obecności
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad IX sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
Ad. pkt 3.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo. 15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 17.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów.
18.Podjęcie uchwały w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boniewie.
20.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na zbycie samodzielnych lokali w budynku nr 32 w Osieczu Małym znajdującym się na działce 136/1 o pow. 0,4455 ha. 21.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację wspólnej inwestycji z Powiatem Włocławskim oraz Miastem i Gminą Izbica Kujawska w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację inwestycji pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny – Osiecz Mały w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. 23.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Wójta Gminy  z analizy oświadczeń złożonych przez sekretarza i skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2014.
24.Informacja Wójta Gminy o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo w których w 2016 r. będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna. 25.Interpelacje i zapytania radnych.
26.Wolne wnioski i zapytania.
27.Zakończenie obrad  sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.   

Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.    
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od 7 września br. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami: Odbiorem inwestycji gminnej budowanej drogi „Paruszewice – Czuple -  Sieroszewo - Łąki Markowe”. W trakcie odbioru ustalono, że pozostały do zrobienia  pobocza. Gmina nadal czeka za dofinansowaniem na tę drogę z Urzędu Marszałkowskiego i czyni wszelkie starania w tym zakresie. Odebrana i zapłacona została droga „Wólka Paruszewska-Areciszewo” z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Droga ta została skontrolowana i odebrana przez Urząd Marszałkowski z dofinansowaniem ponad 130.000 zł. Obecnie są prowadzone prace nad złożeniem wniosku w terminie do końca października do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do Wojewody na drogę Lubomin Leśny-Lubomin-Bierzyn-Janowo-Osiecz Mały. Inwestycja rozważana jest do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Izbica Kujawska. Wójt Poinformował, że w Urzędzie Gminy trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i będzie jeszcze trwała do połowy listopada br. Są także inne kontrole z Urzędu Marszałkowskiego sprawdzające wcześniej zrealizowane inwestycje. Wójt wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy , Skarbnikiem Gminy i Dyrektorem Ośrodka Hodowli Zwierząt w Chodeczku odwiedził Instytut w Puławach, gdzie przedstawione zostało stanowisko z naszego terenu w sprawie suszy i zakwalifikowania niektórych upraw do klęski.
Zaznaczył, że z naszej gminy niemal wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski otrzymają pomoc. Proponował szukać środków na postawienie takiej stacji , by w przyszłości do ogłoszenia klęski suszy nie była u nas brana średnia krajowa, tylko średni z powiatu. Wymieniona wcześniej delegacja uczestniczyła w Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku, gdzie omawiane były tematy związane z przyszłością terenów wiejskich po wyborach z wszystkimi liczącymi się ugrupowaniami politycznymi. Na kongresie wyrazili swoje oczekiwania jeżeli chodzi o środki na rozwój infrastruktury szczególnie jeśli chodzi o środki na budowę dróg. Wójt poinformował, że odbyło się w naszej gminie spotkanie z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem, który poinformował, że wcześniej będą zaliczkowo w wysokości 30 % wypłacane dopłaty obszarowe i wypłaty pomocy „suszowej” w wysokości 160 zł do 1 ha dla rolników, którzy nie ubezpieczyli upraw i 330 zł do 1 ha dla tych, którzy mają polisy ubezpieczeniowe na uprawy. Pan Prezes poinformował, że w okresie zimy będą organizowane przez Biuro Agencji szkolenia dla rolników na temat funduszy. Ponadto wójt poinformował, że trwają prace nad założeniami do budżetu na rok przyszły. Zajmował się na bieżąco sprawami nurtującymi mieszkańców gminy i reprezentował naszą gminę na różnych spotkaniach i szkoleniach. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy Boniewo i tak zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 148.545,86 zł z tytułu: dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 145.145,86 zł, pomocy finansowej w kwocie 3.400 zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z zawartą umową Nr 73/15 z Zarządem Powiatu we Włocławku. Zabezpieczono również środki własne na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo w kwocie 206.000 zł oraz zwiększono środki niewydatkowane w roku 2014 w wysokości 16.544,63 zł z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Do powyższych zmian nikt z radnych nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX /50/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 Wyjaśnień udzielił Przewodniczący obrad. Powiedział, że zmiany wprowadzone do budżetu gminy skutkują też konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025. Z kolei przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025 i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/51/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Zwrócił się do radnych z prośbą o pozostawienie średniej stawki skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązującej w roku obecnym ze względu na dalsze inwestycje planowane do realizacji w roku przyszłym. W przypadku obniżenia średniej ceny skupu żyta tracimy subwencję. Wszystkie środki uzyskane z podatków będą przekazane na infrastrukturę drogową w gminie.
Nikt z radnych nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/52/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku obecnego, niektóre stawki zmuszeni byliśmy nawet obniżyć. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddał pod głosowanie. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/53/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że stawki podatku od środków transportowych pozostają również bez zmian. Przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/54/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/55/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że uchwała w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego już istnieje, ale jest konieczność wprowadzenia do niej zmian. Zmiana jaka jest proponowana, to wprowadzenie zapisu określającego wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia szybkich sieci szerokopasmowych internetu. Proponowana stawka opłaty to 20 zł za 1m2 na rok. Do tej propozycji nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/56/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/57/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił konieczność wprowadzenia
zmian do regulaminu, następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i poddał głosowaniu. Powyższa uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/58/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Przewodniczący obrad wyjaśnił temat. Powiedział, że koniecznością jest wprowadzenie zapisu do obowiązującej uchwały, że realizatorem gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oprócz Gminnej Komisji jest też Urząd Gminy w Boniewie. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok” i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/59/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów Przewodniczący obrad wyjaśnił temat, a następnie przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/60/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/61/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boniewie Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Powiedział, że temat dotyczy działki niezabudowanej położonej przy oczyszczalni ścieków w Boniewie. Nabyciem jej jest zainteresowany właściciel punktu skupu żywca na poszerzenie prowadzonej działalności. Chciałby postawić zbiorniki na skup zbóż. Wymieniona działka będzie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu. W powyższym temacie nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boniewie i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/62/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na zbycie samodzielnych lokali w budynku nr 32 w Osieczu Małym znajdującym się na działce 136/1 o pow. 0,4455 ha Przewodniczący obrad powiedział, że temat dotyczy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osieczu Małym. Jest przyzwolenie radnych, społeczności lokalnej na sprzedaż tego budynku z podziałem na lokale mieszkalne. Dla potrzeb mieszkańców sołectwa nie będzie wystawiona do sprzedaży ta część pomieszczeń, na parterze z zapleczem socjalnym i osobnym wejściem od szosy. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Powiedział, że ubywa nam mieszkańców  i tu chcemy ich zatrzymać przez wykup tanich mieszkań. Zaczęły się tam już dewastacje i żeby uniknąć dalszych trzeba to sprzedać, im wcześniej tym lepiej. W powyższej sprawie nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali w budynku Nr 32 w Osieczu Małym znajdującym się na działce nr 136/1 o pow. 0,4455 ha i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/63/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację wspólnej inwestycji z Powiatem Włocławskim oraz Miastem i Gminą Izbica Kujawska w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Wójt Gminy wyjaśnił temat – powiedział, że konieczna jest zmiana uchwały w sprawie wspólnej inwestycji z Powiatem Włocławskim oraz Miastem i Gminą Izbica Kujawska w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmieniły się przepisy i planowana inwestycja wspólnie ze Starostwem Włocławskim i Gminą Izbica Kujawska  nie będzie realizowana. Składany będzie wniosek na inwestycję planowaną do realizacji tylko przez Gminę Boniewo i w innym zakresie. Stąd konieczność uchylenia obowiązującej uchwały i podjęcia nowej. W powyższej sprawie nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację wspólnej inwestycji z Powiatem Włocławskim oraz Miastem i Gminą Izbica Kujawska w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/64/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 22.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację inwestycji pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny – Osiecz Mały w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie  i realizację inwestycji pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny – Osiecz Mały w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” i poddał głosowaniu. Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”. Uchwała Nr IX/65/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Wójta Gminy  z analizy oświadczeń złożonych przez sekretarza i skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2014 Przewodniczący obrad przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Powiedział że wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie i bez szczególnych zastrzeżeń. Z kolei Wójt Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Panią Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika GOPS w Boniewie, Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Boniewie i Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie. Powiedział, że wszyscy złożyli oświadczenia w terminie i bez zastrzeżeń.
Ad. pkt  24.  Informacja Wójta Gminy o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo w których w 2016 r. będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna Wójt Gminy przedstawił informację o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo, w których w 2016 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna. Wyznaczonym takim podmiotem jest Urząd Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28.
Ad. pkt 25. Interpelacje i zapytania radnych. Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 26. Wolne wnioski i zapytania Nikt nie zabrał głosu.                                                                                                                                                                Ad. pkt 27. Wobec wyczerpania porządku IX sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła Sekretarz sesji:
Grażyna Kwiatkowska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 marca 2016, 09:55:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701