P R O T O K Ó Ł Nr X.15 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 30 grudnia 2015 r.


Or.0002.X.15
P R O T O K Ó Ł Nr X.15
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 30 grudnia 2015 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 12:00 do 14:30

 
W obradach uczestniczyło 14 radnych, nieobecna radna Elżbieta Nowicka
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad X sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. pkt 3.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
6.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia
       19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2015.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
            2015-2025.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2016 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2025.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania          problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
 zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Żurawice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z       dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.”.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
      wynagradzania nauczycieli.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Grójec,
            Grójczyk, Sułkówek, Otmianowo.
18.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo       na 2016 r.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół
      w Boniewie w roku szkolnym 2014/2015.
21.  Interpelacje i zapytania radnych.
22.  Wolne wnioski i zapytania.
23.  Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
 
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.   
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od 28 października br. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami:
Rozliczeniem inwestycji gminnych, drogi Łąki Markowe - Czuple. Ta droga jest w zawieszeniu, liczymy na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 
Planowaniem i pracami nad dokumentacjami, wnioskami przy kolejnych inwestycjach gminnych
w tym: w szczególności inwestycjach drogowych. Nowe środki są już trudniejsze do osiągnięcia. Są bardziej skomplikowane wnioski – wymagają dużo dokumentów, a środków do pozyskania coraz mniej. W tym czasie odbyło się podsumowanie kompleksowej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Kontrola wypadła bardzo dobrze bez uwag. W minionym czasie były w urzędzie gminy przeprowadzone inne kontrole w szczególności przez Urząd Marszałkowskie w Toruniu. Wójt zajmował się końcowym etapem prac nad budżetem gminy na 2016 r, który musiał być zweryfikowany o inwestycję drogową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina wchodzi w inne zadania. Będzie realizowane zadanie
w Lubominie Wsi od strony Sułkówka, w Grójcu, Gójczyku i Otmianowie. Stąd konieczne są opracowania Planów Odnowy Miejscowości. Planowane są podbudowy dróg- utwardzenia. Drogi będą utwardzane gruzem, kamieniem wapiennym, a w przyszłości będą te drogi pokryte asfaltem.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym  we Włocławku zorganizowana była Wystawa Stołów Wigilijnych. Wójt złożył podziękowanie wszystkim za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej gminy. Poza tym Wójt brał udział w licznych spotkaniach i na bieżąco załatwiał wszystkie sprawy dotyczące naszych mieszkańców należące do jego kompetencji.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy Boniewo i tak dochody i wydatki zwiększono o kwotę 24.355 zł z tytułu odpłatności rodziców i innych gmin za obiady wydawane
w szkole – kwota 19.355 zł, darowizny otrzymanej w kwocie 5.000 zł ze Spółki Polski Cukier dla sołectwa Osiecz Wielki na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zwiększono plan wydatków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.782 zł.
Do powyższych zmian nikt z radnych nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X /66/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący obrad. Powiedział, że zmiany wprowadzone do budżetu gminy skutkują też konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025. Z kolei przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/67/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2016 rok
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt i powiedział, że budżet na rok przyszły planowany jest pod kontem niewielkich inwestycji, bo planowana jest do realizacji tylko jedna większa droga. Większość środków planowane jest na mniejsze zadania w szczególności na utwardzenie dróg
w różnych miejscowościach. Nadmienił, że dodatkowo trzeba też przygotować innych dokumentacji pod konkretne zadania. Będziemy się starać przez to złapać oddech, bo wcześniejsze budżety były pod kontem dużych inwestycji. Mamy jeden z najmniejszych budżetów w powiecie
i przez to musimy skrupulatnie kumulować środki własne. Stwierdził, że budżet na 2016 r. jest na miarę naszych możliwości z pewną rezerwą .
 
Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła założenia inwestycyjne budżetu na 2016 r. Zapoznała
z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat projektu budżetu, który został pozytywnie zaopiniowany.
Do projektu budżetu nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwałę podjęto 14 glosami „za”.
Uchwała Nr X/68/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
           
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2025
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 – 2025 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/69/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.”
Przewodniczący obrad powiedział, że Gminny Program był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy i nikt nie wniósł uwag do projektu. Przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/70/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, powiedział, że temat ten był omawiany na komisjach rady. Program taki jest przyjmowany na 5 lat. Obowiązujący stracił ważność, został opracowany nowy i należy go przyjąć na kolejne 5 lat.
 
Wójt Gminy powiedział, że nasza praktyka gospodarowania zasobem mieszkaniowym idzie
w jednym kierunku. Będziemy intensyfikować tę politykę w innym kierunku. Będziemy sprzedawać lokale komunalne w Pałacu w Kaniewie w celu lepszego dbania o mieszkania. Zachowane są bonifikaty przy sprzedaży lokali z lat poprzednich.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016-2020 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/71/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego
w miejscowości Żurawice
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że sprawa dotyczy działki rolnej wokół studni głębinowej
w miejscowości Żurawice.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że temat wypłynął po posiedzeniu komisji, jest zainteresowanie dzierżawą gruntów przez naszych rolników. Gruty te zostaną wydzierżawione na cele rolnicze w drodze przetargu.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Żurawice i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/72/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że uchwała dotyczy nieruchomości położonych w Osieczu Wielkim dawnego placu buraczanego. Ta duża działka została podzielona na dwie i zostają one wystawione do sprzedaży. Następnie przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/73/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/74/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że program ten jest corocznie uchwalany. Projekt programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.
Do projektu programu nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/75/15 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Przewodniczący obrad powiedział, że przy zmianie organizacji szkół na terenie gminy było trzech zastępców dyrektora , a jeden dyrektor szkoły. Obecnie jest jeden dyrektor i jeden zastępca dyrektora. Środki finansowe przeznaczone na dodatki dla dwóch byłych zastępców komisja oświaty, kultury, zdrowia …. proponuje przydzielić dla Dyrektora Zespołu Szkół i Zastępcy Dyrektora po 600 zł dla każdego. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora będzie wynosić 1700 zł , a dla wicedyrektora 1200 zł.
 
Głos zabrał radny Bocian, przekazał zebranym na sali materiały poglądowe i powiedział, że na posiedzeniu komisji nie prowadził dyskusji na temat dodatków ze względu na brak wiedzy w tym temacie. W okresie od komisji do sesji uzupełnił wiedzę w tej kwestii. Jak podkreślił, z czystej ciekawości postanowił sprawdzić dynamikę wzrostu dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i wychowawców klas na przestrzeni ostatnich lat w Gminie Boniewo i ościennych gminach.
Podnosząc dodatek dla dyrektora i wicedyrektora obciążamy budżet gminy w ciągu jednego roku kwotą 14 400 zł.
Materiał poglądowy w załączeniu do protokołu.
Po przeanalizowaniu danych z tabeli nasunęły się radnemu następujące pytania, na które myśli, że uzyska odpowiedź na dzisiejszej sesji:
Dlaczego wcześniej nie podnoszono dodatku funkcyjnego gdy w latach 2012-2014 był tylko jeden wicedyrektor?
Dlaczego w 2014 r. podniesiono dodatek wicedyrektora z 400 zł na 600 zł skoro zwiększono liczbę dyrektorów do trzech, dotychczasowa praca jednej osoby rozłożyła się na trzy osoby –stwierdził, że nie rozumie jakie są powody tej podwyżki?
Czym była podyktowana konieczność zwiększenia liczby wicedyrektorów w naszym Zespole Szkół? Czy jest potrzeba aż trzech wicedyrektorów w szkole w Boniewie? Czy ktoś przed podjęciem decyzji sprawdzał, jak jest w innych szkołach w powiecie?
Dlaczego po piętnastu miesiącach od powołania trzech wicedyrektorów zmieniamy tę decyzję
i stwierdzamy, że nie jest konieczna liczba trzech wicedyrektorów? Przypomniał propozycję złożoną na posiedzeniu komisji, aby powierzyć obowiązki wicedyrektora innemu nauczycielowi, który z pewnością oczekuje propozycji i zasługuje na awans.
Przy podjęciu decyzji o podniesieniu dodatków funkcyjnych dla dyrektora i wicedyrektora powoływany jest argument, że wcześniej w naszym Zespole Szkół był dyrektor i trzech wicedyrektorów. Aktualnie jest dyrektor i tylko jeden wicedyrektor i w związku z czym nasuwa się myśl, że chcemy przekazać pieniądze wicedyrektorów, których już nie ma, tym osobą którzy dalej piastują swoje funkcje. Pojawia się też pytanie czy podniesienie dodatku zwiększy dynamikę pracy dyrektora i wicedyrektora? Zdaniem radnego nie zwiększy się. Powoływany jest również argument, że praca, która wcześniej rozkładała się na cztery osoby- aktualnie spoczywa na barkach dwóch osób. Zdaniem radnego rozsądnym rozwiązaniem byłoby tak jak już wcześniej wspomniał powierzenie obowiązków wicedyrektora innemu nauczycielowi, a tym samym zwiększylibyśmy  liczbę wicedyrektorów do dwóch osób.
Radny odniósł się również do argumentu przeniesienia dodatków funkcyjnych byłych wicedyrektorów na osoby aktualnie piastujących funkcję dyrektora i wicedyrektora. Stwierdził, że prawda jest taka, że nigdy z budżetu gminy nie były opłacane dodatki funkcyjne dla trzech wicedyrektorów – zadał pytanie dlaczego ?  Po ustaleniu wysokości dodatku dla wicedyrektorów
w wysokości 600 zł Pan Marek Góreczny od dnia 1 września 2014 r. przebywał na urlopie bezpłatnym, a od dnia 1 stycznia 2015 r. został rozwiązany stosunek pracy z Panem Markiem Górecznym – tak naprawdę nigdy on nie pobrał tego dodatku. Drugi zaś z wicedyrektorów pobierał ten dodatek tylko przez trzy i pół miesiąca, ponieważ po wyborach samorządowych objął funkcję Burmistrza Izbicy Kujawskiej i skorzystał z możliwości przejścia na urlop bezpłatny. Z tego wynika, że tylko jeden z trzech wicedyrektorów pobierał ciągle ten dodatek od czasu jego uchwalenia.
Analizując przedmiotową uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli nasunęło się radnemu kolejne pytanie – jak się ma liczba wicedyrektorów do liczby dzieci w naszym Zespole szkół ? Czy liczba dzieci się zwiększa i stąd dużo pracy ? Choć wszyscy dobrze wiedzą, że od kilku lat w Polsce pogłębia się niż demograficzny i liczba dzieci w szkołach zmniejsza się.
Radny zadał też pytanie skąd bierze się taka dynamika podnoszenia dodatków dla dyrektora i wicedyrektora w naszej szkole? Dla dyrektora 1100 zł w siedem lat, dla wicedyrektora 800 zł w trzy lata. Zwrócił uwagę na przedstawioną dynamikę zwiększania dodatku dla nauczycieli na przestrzeni ostatnich lat w Gminie Choceń ( z materiałów poglądowych), gdzie dyrektor Gimnazjum ma od 400 do 1000 zł, dyrektor szkoły podstawowej od 300 do 900 zł, natomiast wicedyrektor od 100 do 500 zł, wychowawca 70 zł. Radnego nurtuje pytanie dlaczego nie ma takiej dynamiki podnoszenia wynagrodzeń dla nauczycieli i wychowawców, dla pracowników szkoły, nie będących nauczycielami, dla pracowników urzędu gminy oraz ochotniczych strażaków, dla których wysokość ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych nie zmieniła się od 2008 r.
Prowadząc dalsze rozważania radny powiedział, że na jednym z posiedzeń komisji Wójt Gminy Boniewo poprosił radnych o znalezienie środków na podniesienie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Boniewie i po tej prośbie temat zniknął, a tu nagle na kolejnym posiedzeniu komisji mamy podjąć decyzję o podniesieniu dodatku tylko dla dwóch osób i to aż o 600 zł dla każdej z osobna.
Radny Bocian zwrócił się do radnych o zdrowy rozsądek i przeznaczenie kwoty w wysokości
14 400 zł rocznie nie na dwie osoby lecz podzielić na więcej. W szkole pracują nie tylko dyrektor
i wicedyrektor ale i nauczyciele, którzy są wychowawcami i pracownicy nie będący nauczycielami.
Zaznaczył, że wprowadzając zmiany do tej uchwały są też  możliwości podniesienia dodatku dla nauczycieli wychowawców, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi. Radny zaproponował obniżenie dodatku dla dyrektora z 1700 zł do 1500 zł, a dla wicedyrektora obniżenie z 1200 zł do 800 zł. Zagospodarowaną kwotę w wysokości 600 zł przeznaczyć i podzielić na dodatki funkcyjne dla nauczycieli wychowawców. Jego zdaniem przedstawione argumenty w pełni uzasadniają  słuszność i celowość wniosku.
 
Przewodniczący obrad- „na pewno kolega radny podjął duży trud by te informację zgłębić. Podwyżki dla pracowników samorządowych będą już po nowym roku. Stwierdził, że podwyżki dla nauczycieli to trudny temat, wyjaśnił, że niespełna 64 % to jest wynagrodzenie zasadnicze, a pozostały procent 36 to są różne dodatki. Nauczyciela chroni Karta Nauczyciela. W przypadku nieosiągania ustalonych ustawowych średnich kwot wynagrodzeń wypłacana jest nauczycielowi tzw. 14 pensja”.
Wójt Gminy – „chylę czoła za taki trud. Utworzone zostało przedszkole i Pani Dyrektor musiała się tym zająć. Krzywda nauczycielom w wynagrodzeniach nigdzie się nie dzieje. Nauczyciele muszą mieć wypłacony dodatek mieszkaniowy w wysokości 10 %. Rzeczywiście odeszło dwóch wicedyrektorów, ale ta praca została podzielona na dwie osoby. Wynagrodzenie dla tych dwóch osób mieści się w subwencji oświatowej, a nie ze środków gminnych. Oprócz szkół i przedszkola jest też hala sportowa i boisko orlik, którymi też trzeba się zajmować. Nauczyciel wyrobi lekcje i idzie do domu, a dyrektor odpowiada za cały majątek”.
 
Radny Bocian uważa, że można dołożyć innemu nauczycielowi , który czeka na awans. Niech Pan Łuczak zajmuje się halą i orlikiem, a drugi wicedyrektor, któremu powierzylibyśmy obowiązki niech odciąży Panią Grochowinę skoro oboje mają tyle pracy. Ponadto chciał podkreślić, że przypadku gdy Pan Marek Dorabiała wraca, to też  ma 1200 zł dodatku funkcyjnego.
 
Pani Sekretarz Gminy powiedziała, że pan Marek Dorabiała jest urlopowany i nie pobiera pensum.
 
Radny Bocian – jak jest możliwość to dajmy innym też zarobić – awansować. Co do Pana Marka Dorobiały to wiem, że jest urlopowany i nie pobiera wynagrodzenia ale nie został odwołany z funkcji wicedyrektora więc jak wróci to z automatu dostanie podwyższony dodatek więc lepiej by było mianować kogoś na pełniącego obowiązki, a gdy Pan Marek Dorabiała wróci mianowany nauczyciel powróciłby do wcześniejszych obowiązków.
 
Wójt Gminy uważa, że dyrektorzy zasługują na takie wynagrodzenie. Pracą musieli się podzielić. Szkoda tylko, że teraz to  wynikło po imprezach jakie były organizowane. Przy organizowanej wystawie stołów wigilijnych bardzo się angażowali.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnego Bociana, czy zgłasza formalny wniosek o obniżenie proponowanego dodatku funkcyjnego dla dyrektora z 1700 zł do 1500 zł i dla wicedyrektora
z 1200 zł do 800 zł, różnicę 600 zł przeznaczyć na dodatek dla wychowawców klas, ewentualnie przydzielić drugiemu wicedyrektorowi.
 
Radny odpowiedział, że tak zgłasza oficjalny wniosek do przegłosowania.
 
Wójt Gminy powiedział, że „lepiej dać te pieniądze pani dyrektor i wicedyrektorowi, bo angażują się w pracę, a inni nauczyciele nie angażują się tak, tylko pobierają pensje i to wszystko”.
 
Na wniosek radnego Piaseckiego ogłoszona została krótka przerwa w obradach.
 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny – Pani Urszula Wójcińska zaapelowała do radnych o przyjęcie uchwały w proponowanej wersji, a po nowym roku proponowała powrócić to tematu.
 
Wniosek radnego Bociana przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
W wyniku głosowania, przy jednym głosie „za” dwunastoma głosami „przeciwnymi” i jednym głosie „wstrzymującym się „  wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr X/76/15 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Grójec,
Grójczyk, Sułkówek, Otmianowo
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że dla potrzeb realizacji inwestycji w sołectwach na terenie gminy konieczne jest zatwierdzenie Planów odnowy miejscowości, w których planowane są do realizacji zadania inwestycyjne. Takie plany zostały już opracowane, skonsultowane i zatwierdzone przez rady sołeckie, a następnie muszą być przyjęte przez radę gminy.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę przyjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr X/77/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2016 r.
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, wyjaśnił, że poszczególne stałe komisje rady opracowały plany pracy na rok 2016, które były omawiane na posiedzeniu komisji przez członków, a następnie przedłożone radzie gminy w dniu dzisiejszym do przyjęcia.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2016 r. i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr 78/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2016 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę przyjęto 14 głosami”za”.
Uchwała Nr X/79/15 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Boniewie w roku szkolnym 2014/2015
Przewodniczący obrad powiedział, że wszystkim radnym zostało dostarczone sprawozdanie
z realizacji zadań edukacyjnych sporządzone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie  w roku 2014/2015. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem i nie wnieśli do niego żadnych uwag.
Sprawozdanie radni przyjęli w wersji jak w załączniku do protokołu jednogłośnie.
 
Ad. pkt 21. Interpelacje i zapytania radnych.
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 22. Wolne wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu.
                                                                                                                                                                                                                            
Ad. pkt 23. Wobec wyczerpania porządku X sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                           Sekretarz sesji:                        Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                      Wioletta Pietrucha                  Adam Ciesielski
 
 
 
  Załącznik do Protokołu - materiał poglądowy dalej (96kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 marca 2016, 09:40:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742