P R O T O K Ó Ł Nr VIII.15 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 7 września 2015 r.

Or.0002.VIII.15

P R O T O K Ó Ł Nr VIII.15
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 7 września 2015 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 9:40

W obradach uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
sołtysi w/g załączonej listy obecności

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad VIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietrucha.

Ad. pkt 3.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015.
8. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów.  
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad VIII sesji rady gminy.

Porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”.    

Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 15 głosami „za” w wersji wyłożonej.    

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 17 lipca br. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych tj. Przebudową drogi Łąki Markowe -Sieroszewo oraz Boniewo-Wólka Paruszewska-Arciszewo. Wyremontowany został dach na budynku gimnazjum.
Rozliczaniem pozostałych tegorocznych inwestycji w tym: targowiska i rewitalizacji centrum Boniewa.
Zorganizowaniem przetargu na sprzedaż ciągnika gminnego MTZ. Złożone zostały dwie oferty. Sprzedany został za cenę 17.200 zł. Pozostaje jeszcze do sprzedaży beczkowóz, jak na razie nie ma chętnych.
Zajmował się bardzo intensywnie prowadzeniem spraw związanych z klęską suszy. Odbyły się trzy spotkania z Wojewodą, dwa spotkania z Ministrem Rolnictwa. W tym temacie jest ścisła współpraca ze Starostwem Powiatowym, Izbami Rolniczymi i Związkami Zawodowymi Rolników w tym: Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego.
W naszej gminie klęską suszy jest objętych 97 % gospodarstw. W dniu dzisiejszym będzie wysłany zbiorczy protokół strat do służb Wojewody. Poza tym Wójt pracował nad dokumentacją i programami pod przyszłe inwestycje. Zorganizowaniem gminno-parafialnych dożynek. Na bieżąco prowadzone były różne sprawy naszych mieszkańców. W Urzędzie Gminy jest prowadzona kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i będzie kontynuowana do końca września br.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy Boniewo.
Zmiany dotyczyły przeniesienia środków na refundacje kosztów budowy oczyszczalni przyzagrodowych w wysokości 4.000 zł na dwie oczyszczalnie pobudowane we własnym zakresie.
    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII /46/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dalsze procedurowanie uchwały budżetowej. Zaciągnięcie kredytu wynika z zapisu uchwały budżetowej, który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego na 2015 r. deficytu budżetowego i spłatę pożyczek. Powiedziała, że zaciągniemy kredyt w wysokości 2.070.136 zł. I będzie to łączne zadłużenie gminy do 38,5 % .
    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/47/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że konieczne zmiany do Regulaminu targowiska  nakreślił nam Urząd Marszałkowski. Zmiany te były omówione na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy.
    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/48/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.  Podjęcie uchwały w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że proponowana uchwała jest do porządkująca, bo z działek letniskowych w Łączewnie są już od 1 maja br.  odbierane odpady komunalne.
    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/49/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.  Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 12.  Wolne wnioski i informacje
Głos zabrał Wójt Gminy i zaprosił plantatorów buraka cukrowego na spotkanie, które odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 19:00 w świetlicy w Arciszewie na temat przesunięcia terminu odbioru buraków od naszych rolników z uwagi na suszę. Zwrócił się też z prośbą do sołtysów o to by zapraszano Wójta na zebrania sołeckiej jak będzie dokonywany podział środków sołeckich. Chciałby, żeby środki były przydzielane na remonty dróg , szczególnie na wykonanie podbudowy  
w przyszłości pod asfalt. Wójt poinformował, że są już pewne zmiany w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych ( tzw. schetynówki ),  nie będzie możliwości przejmowania w zarząd dróg powiatowych. Trochę się to skomplikuje i będą mniejsze możliwości pozyskania tych środków.

Ad. pkt 13. Wobec wyczerpania porządku VIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła            Sekretarz sesji:

Grażyna Kwiatkowska 


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2015, 15:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723