P R O T O K Ó Ł Nr VI.15 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 8 czerwca 2015 r.

Or.0002.VI.15
P R O T O K Ó Ł Nr VI.15
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 8 czerwca 2015 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:0 do 11:0
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
oraz
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska

Ad. pkt 1. Otwarcia obrad VI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.

Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu ).

Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Wybór sekretarza sesji.
Stwierdzenie prawomocności,
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
      i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo.
z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo
na rok 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015-2025.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad VI sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 15 głosami „za”.


Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 15 głosami „za” w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 4 marca br. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Przeprowadzeniem zebrań wiejskich, na których wybierani byli sołtysi
i członkowie rad sołeckich. Dzięki pomocy sołtysów, radnych, mieszkańców oraz pracowników urzędu udało się sprawnie przeprowadzić zebrania, a także dokonać zgodnie z przepisami wyborów.
Na 20 sołectw zmiany sołtysów nastąpiły tylko w dwóch sołectwach i tak w sołectwie Sułkówek wybrano na sołtysa Panią Karolinę Mysior,  w sołectwie Anielin wybrano Pana Stanisława Skrzesińskiego. Wszystkim sołtysom serdecznie pogratulował zaufania społecznego oraz życzył, aby tego zaufania nie zawiedli i żeby się to zrealizowało przy dobrej współpracy z radą gminy, wójtem, urzędem gminy, ale przede wszystkim z mieszkańcami poszczególnych sołectw.
Wójt zaznaczył, że wszystkie zebrania upłynęły w dobrej atmosferze, a wiele z nich wręcz
w rodzinnej  i bardzo serdecznej. Świadczy to o ogromnej więzi społecznej, która w wielu naszych miejscowościach okazuje się nadal mimo trudnych czasów bardzo silna, a z doświadczeń dostrzega się, że wręcz wzrasta, co bardzo cieszy. Na wszystkich zebraniach były poruszane sprawy gminne
i sołeckie. Podziękował wszystkim za cenne porady, spostrzeżenia a czasem i słowa krytyki.
W większości sołectw nadal głównym tematem były drogi gminne, a także bezpieczeństwo, oświetlenie uliczne i wiele innych spraw. Większość z nich starał się na bieżąco wyjaśniać, większość z nich to zadania inwestycyjne na kolejne lata, które wraz z radą gminy postara się zrealizować. Ponadto wójt zajmował się cały czas prowadzeniem inwestycji gminnych i tak:
budową targowiska i rewitalizacją budynków w centrum Boniewa. Inwestycja ta została zakończona i odebrana. Budową oczyszczalni i ścieków w Kaniewie. Inwestycja została zakończona i odebrana. W chwili obecnej  prowadzona jest realizacja kanalizacji w naszych budynkach komunalnych przy współudziale lokatorów z ich dofinansowaniem w wysokości 300 zł od podłączenia. Rozpisany został przetarg na drogi i otwarty będzie w dniu 12 czerwca br. Przetarg dotyczy dróg: Czuple – Sieroszewo – Łąki Markowe oraz w Wólce Paruszewskiej. Prowadzone są prace projektowe nad nowymi drogami w programie Przebudowa Dróg Lokalnych w ciągu komunikacyjnym z Gminą Izbica Kujawska. Dotyczy to w szczególności miejscowości Lubomin Wieś, Lubomin, Bierzyn, Osiecz Mały, Janowo ponadto drogi w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2016 r. w miejscowości Łąki Wielkie.
Poza tym wdrażane były nowe rozwiązania odbioru śmieci na terenie działek rekreacyjnych
w Łączewnie i zorganizowane zostały prace publiczne w urzędzie gminy.
Powyższą informacje radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok
Pani Aleksandra Wożniak – Skarbnik Gminy pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (sprawozdanie w załączeniu), przedstawiła Uchwałę Nr 12/S/2015  Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (opinia w załączeniu).
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.
Nikt nie zabrał głosu.
    Przewodniczący obrad  przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2014 rok
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/34/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Górski zapoznał z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo z dnia 17 kwietnia br. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo
z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

    Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 3/Kr/2015 Składu orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za wykonanie budżetu gminy za 2014 rok stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi  formalno-prawne oraz zgodny jest z ustaleniami zawartymi w sformułowanej przez komisję opinii
o wykonaniu budżetu za 2014 rok . Komisja w swojej ocenie porusza się w granicach określonych obowiązującym prawem, podnosząc tylko zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 15 głosami ”za”.
Uchwała Nr VI/35/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

    Wójt Gminy złożył podziękowanie Pani Skarbnik,Sekretarz, pracownikom urzędu, radnym
i sołtysom za współpracę i zaufanie przy realizacji inwestycji.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
Skarbnik Gminy zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu gminy na 2015 rok.
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 93.400 zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na:
- zalesienie i zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy - 9.600 zł,
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo.
Zmniejsza się o kwotę 790.554 zł z tytułu odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej takich jak:
- zadanie inwestycyjne " Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo"
z uwagi na nieprzygotowanie dokumentacji formalno - prawnej przez wykonawcę Gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę i nie miała możliwości realizacji zadania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - kwota 743.4841 zł,
- zadanie inwestycyjne" Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu
sportowego w miejscowości Boniewo" Gmina pomimo przeprowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie wyłoniła wykonawcy w ramach prowadzonych postępowań, nie złożono ofert na realizację zadania - kwota 47.073 zł. Środki w kwocie 237.615 zł jakie były planowane jako udział własny w wyżej wymienionych inwestycjach przeznacza się :
- na składkę na Izby Rolnicze - 2.700 zł,
- na opracowanie Programu Ewidencji Dróg - 10.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji zadania" Budowa drogi w Łąkach Wielkich" - 12.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji zadania " Modernizacja ciągu komunikacyjnego Lubomin Leśny - Lubomin - Bierzyn - Osiecz Mały - Janowo" -40.000 zł,
- na koszty energii elektrycznej w obiektach komunalnych - 7.000 zł,
- na koszty zatrudnienia pracowników publicznych - 64.615 zł,
- na dożywianie uczniów - 46.300 zł,
- na stypendia dla uczniów jako udział własny - 25.000 zł,
- na koszty energii hali sportowej i boiska Orlik - 20.000 zł,
- na budowę lamp oświetleniowych w Boniewie - 10.000 zł.
Do powyższych zmian nikt nie wniósł uwag.

    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały  zmieniającej uchwałę nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo
na rok 2015 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/36/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015-2025
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 -2025  wraz z uzasadnieniem. Do projektu nikt nie wniósł uwag, w związku z czym poddał projekt  pod głosowanie.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/37/15  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że temat był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady. Uchwała ta jest niezbędna w celu ustalenia maksymalnych stawek opłat stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników dla nieruchomości niezabudowanych.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił wójt i powiedział, że jest to uchwała porządkująca i do podjęcia tej uchwały skłoniły nas wpływające pisma od działkowców z miejscowości Łączewna w sprawie wyjaśnienia kwestii ustalonej ryczałtowej opłaty 108 zł za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Zgodnie z ustawą ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych  na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.
Z naszych wyliczeń ryczałtowa opłata winna być 128 zł, przyjęliśmy kwotę 108 zł - czyli mieszczącą się w granicach w/w iloczynu.

    Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/38/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”
Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i poinformował, że proponowany regulamin został opracowany na podstawie już obowiązujących regulaminów w gminach. Zawiera zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej, a w szczególności nakazy i zakazy.

    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/39/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że uchwała w sprawie opłaty targowej jest podjęta, ale nie było wydzielonego targowiska i ta opłata nie była pobierana od osób handlujących w Boniewie. Ustalona opłata wynosiła 10 zł , obecnie proponuje się stawkę dzienną
w wysokości 5 zł.

Radny Piasecki proponował opłatę pozostawić na tym samym poziomie czyli 10 zł.

Wójt Gminy proponował przyjąć stawkę dzienną  w wysokości 5 zł, by nie odstraszać handlujących- proponuje potraktować tę propozycję jako promocję i zachętę do rozwoju handlu na targowisku. Nadmienił, że będą preferencje dla tych handlujących, którzy zawrzą umowę na wykup miejsca do handlu na dłuższy okres.

Radna Wojasińska – na jakiej podstawie została uchwalona uchwała o opłacie targowej?

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to obowiązek ustawowy.

Radny Górski proponował dla handlujących z terenu Gminy Boniewo pozostawić kwotę 5 zł, a dla przyjezdnych ustalić większą kwotę.

Wójt Gminy proponował jednak pozostawić opłatę w wysokości 5 zł dla wszystkich.

Przewodniczący obrad dwie propozycje zgłoszonych opłat w wysokości 10 zł i 5 zł poddał głosowaniu.

W wyniku głosowania radni 14 głosami „za” opowiedzieli się za kwotą opłaty w wysokości 5 zł.

Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie opłaty targowej i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/40/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Górski poruszył temat z ostatnich dni braku wody z wodociągu. Widział sam jak w jasny dzień niektórzy mieszkańcy odkręcają hydranty i podlewają uprawy, myśli, że kradną wodę.  Uważa, że pracownicy odpowiedzialni za wodociąg powinni kontrolować to.

Wójt Gminy powiedział, że czynione są starania w kierunku wykrycia kradzieży wody. Nie są to łatwe sprawy. Wyznaczona została nagroda dla tego, kto wskaże osobę, która kradnie wodę.
W przypadku wykrycia tzw. „lewego” przyłącza i czerpie duże ilości  wody – będzie karany. . Ustalona wysokość kary to kwota 5.000 zł.
Zaproponował szukać środków na ewentualne przyłączenie się do wodociągu z sąsiednią gminą na wypadek braku wody z naszego wodociągu.

Radna Wojasińska zabrała głos w sprawie opłaty za odpady, zwróciła się z prośbą o zastosowanie ulgi dla babć, które mają działki, ale nie przyjeżdżają na te działki.

Wójt powiedział, że czasami starszym ludziom trzeba pomóc, ale nie należy mylić działki rekreacyjnej z ogródkami. Można tę kwotę podzielić na raty.

Radny Kubiak stwierdził, że nie należy robić wyjątków-wszyscy maja płacić.

Ad. pkt 15. Wolne wnioski i informacje
Głos zabrał Wójt Gminy i złożył podziękowanie od Prezydenta Komorowskiego z racji 25-lecia samorządności.
Wójt poinformował, że w dniu 12 lipca br. będzie piknik „Przegląd zespołów weselnych”, na który wszystkich serdecznie zaprasza. Zaapelował o rozpowszechnianie informacji zakazu wypalania
w piecach co. opakowań plastikowych. Grozi to wysokimi karami.

Radny Waliszewski poruszył temat Stacji Meteorologicznej.

Wójt Gminy wyjaśnił, że próbuje dodzwonić się do Puław, by taka stację postawić z własnych środków na terenie naszej gminy. Nadmienił, że Puławy taką stacje postawiły w sąsiedniej gminie w miejscowości Wietrzychowice.

Ad. pkt 14. Wobec wyczerpania porządku VI sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła                                          Sekretarz sesji:    Przewodniczący obrad
                                                                                                       Adam Ciesielski
Grażyna Kwiatkowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2015, 14:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1045