P R O T O K Ó Ł Nr V.14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.V.14
P R O T O K Ó Ł Nr V.14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
  w dniu 4 marca 2015 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 11,30
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych.
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy- Aleksandra Wożniak
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
 
Ad. pkt 1.       Otwarcia obrad V sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.      Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt  3.      Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności w załączeniu).                 
 
Ad. pkt  4.      Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie.
Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo za 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Realizacji Programu Integracji Społecznej za 2014 rok.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na 2015 rok.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2025.Podjecie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Boniewo.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/13 z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/13 z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
            odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
            komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej
            stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości
            wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo.
17.  Interpelacje i zapytania radnych.
18.  Wolne wnioski i informacje.
19.  Zakończenie obrad V sesji rady gminy.   
 
Porządek obrad przyjęty został 15 głosami „za”.
 
Ad. pkt 5.       Protokół z obrad III i IV sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.       Przyjęcie informacji wójta z działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od pierwszej sesji nowo wybranej rady tj. od dnia 30 grudnia 2014 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Prowadzeniem inwestycji gminnych tj. modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym. Podkreslił, że odbiór tego zadania odbędzie się w najbliższy poniedziałek, realizacja zadania przebiegała bez większych problemów. Wójt zajmował się budową targowiska i rewitalizacją budynków w Boniewie. Zadanie to jest w trakcie realizacji, przewidywany termin odbioru koniec kwietnia br. nie jest zagrożony, przebudową boisk w miejscowości Boniewo.
Ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Kaniewie przy Pałacu. Złożone zostały cztery oferty, wybrano firmę konsorcjum  Pana Torzewskiego i Żurawskiego, którzy zaoferowali się wykonać to zadanie za cenę 227.664,97 zł z 15 letnim okresem gwarancji i terminem realizacji do 10 maja br. Rozstrzygnięty został przetarg na prasę do odwodnienia osadów w Oczyszczalni Ścieków w Boniewie. Z czterech ofert wybrano firmę Ekofin Pol Braniewo koło Gdańska. Za kwotę 168.510 zł. – realizacja zadania do końca marca br. Uzupełniony został wniosek na budowę drogi w miejscowości Czuple-Sieroszewo-Łąki Markowe w ramach środków RPO.
Wójt Gminy poinformował, że podjął decyzje o rezygnacji z zadania „Internet na terenie Gminy Boniewo” ze względu na to, że firma z Warszawy nie opracowała w terminie dokumentacji. Wystąpiliśmy do firmy o zwrot kosztów. Podjęta też została decyzja
o rezygnacji z zadania ”Budowa boiska do piłki plażowej „ ze względu na brak wykonawcy.
Zorganizowany został przetarg na sprzedaż mieszkania po byłym Ośrodku Zdrowia
w Boniewie. Złożonych zostało 5 ofert.
Wójt brał udział w licznych spotkaniach gdzie reprezentował Gminę i na bieżąco załatwiał sprawy naszych mieszkańców.
Powyższą informację radni przyjęli 15 głosami „za”.
 
Ad. pkt 7.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo za 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Przewodniczący obrad powiedział, że temat ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji. Przytoczył zadania, jakie zostały wykonane w ramach tego programu
w szczególności zadania inwestycyjne.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo za 2014 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/24/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Realizacji Programu Integracji Społecznej za 2014 rok
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że te zagadnienia były omawiane na posiedzeniu komisji. Przypomniał, że w raporcie są zawarte zadania, jakie były realizowane w 2014 r. w szczególności zadania sportowe. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2014 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/25/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
Przewodniczący obrad- temat ten był omawiany na komisjach, wszyscy zapoznani zostali
z projektem programu.
Wójt Gminy poinformował, że zwróciliśmy się do odpowiednich instytucji zgodnie
z zapisami ustawy o zaopiniowanie naszego projektu Programu opieki nad zwierzętami…. i tak od Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Polsce otrzymaliśmy opinię negatywną, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wystawi opinię po zawarciu umowy ze schroniskiem w Kutnie. Pozytywną opinię uzyskaliśmy od Koła Łowieckiego
„Przepiórka” we Włocławku.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/26/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na 2015 rok  
Skarbnik Gminy zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu gminy na 2015 rok.
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejszył się o 32.425 zł ponieważ:
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 lutego 2015 roku Nr WFB.I.3120.1.2015 zmniejszył nam dotację na zadania zlecone o kwotę 203.600 zł, zwiększył natomiast o 400 zł na zadania własne,
- Minister Finansów pismem nr ST3.4750.5.2015 zmniejszył dla naszej gminy subwencję oświatową o kwotę 7.862 zł,
- Minister Administracji i Cyfryzacji przekazał nam promesę na 160.000 zł na remont dachu na budynku Gimnazjum,
- zwiększono środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „Wiedza szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 18.637 zł,
Dochody z opłaty śmieciowej przeniesiono z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” do działu 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionych zmian
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/27/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany zawarte w uchwale budżetowej są odzwierciedleniem
zmian wprowadzanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Wprowadzone zostało zadanie „Remont dachu budynku Gimnazjum w Boniewie”.
Nikt nie wniósł uwag do zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 – 2025 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/28/15 stanowi załącznik do mniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.     Podjecie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad i wyjaśnił, że kończy się kadencja sołtysów i należy podjąć uchwałę w celu zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Zapoznał z projektem uchwały wraz z harmonogramem wyborów, a następnie poddał pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich została podjęta 15 głosami ”za”.
Uchwała Nr V/29/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Boniewo
Przewodniczący obrad poinformował, że sprawa dotyczy działki niezabudowanej usytuowanej w Boniewie pomiędzy tzw. górką a dawnym sklepem żelaznym. Jest propozycja wystawienia tej działki do sprzedaży pod budowę sklepu handlowego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/30/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo 
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Andrzej Kosmalski – pracownik zajmujący się sprawami odpadów komunalnych. Wyjaśnił, że w związku z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzamy opłatę śmieciową dla właścicieli działek rekreacyjnych w Łączenie. By to wprowadzić należy dokonać zmian zapisów
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo, w uchwale
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywołać nową uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo.
Na gruntach gminnych zostaną postawione pojemniki przy wjeździe na działki i przy wyjeździe z działek. Ustala się ryczałtową opłatę w wysokości 108 zł płatną z góry na cały rok, w terminie do końca czerwca.
 
Głos zabrała radna Wojasińska i zaproponowała, by ten ryczałt wprowadzić na cmentarzach – stwierdziła, że byłoby taniej.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że temat można podejmować, ale ustawa nie daje gminie takich możliwości.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIV/156/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/31/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały i poddał głosowaniu.
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/32/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 16.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr V/33/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 17.     Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 18.     Wolne wnioski i informacje
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że nie była wywołana uchwała w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki na 2016 r. ponieważ wcześniej podjęta nie była określona na dany rok tylko bezterminowo i ona nadal obowiązuje.
Głos zabrał radny Bocian i w ramach informacji podzielił się tematem nagminnych włamań na terenie gminy do mieszkań w ciągu nocy. Apelował uczulać mieszkańców na niepokojące fakty i zgłaszanie ich na numer telefonu 997 bez względu na porę dnia czy nocy. Zachęcał do poruszania tych tematów na organizowanych w niedługim czasie zebraniach wiejskich.
 
Radna Wojasińska – „ludzie nie śpią spokojnie. W Lubominie kobiety samotne, starsi ludzie  dzwonią do siebie, boją się, włamywacze wyważają okna, drzwi, wchodzą i rabują”. Poprosiła o pomoc psychologa dla tych osób.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że zgłaszał już ten temat Kierownikowi Posterunku Policji
w Choceniu, na naszym terenie pojawił się nawet nieoznakowany samochód. Trzeba mieć sąsiedzką czujność. Żyjemy w Państwie prawa i należy wierzyć, że patrole policyjne coś zmienią.
 
Radny Piasecki powiedział, że są zgłoszenia od osób starszych, że jeżdżą po wsiach tzw. naciągacze na zakup urządzeń gospodarstwa domowego.
                                                                                                                                                                                                                                                  
Ad. pkt  19.    W wyniku wyczerpania porządku V sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                        Przewodniczący Rady Gminy
 
G. Kwiatkowska                                                                   Adam Ciesielski
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 marca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 kwietnia 2015, 18:23:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834