P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo w dniu 19 grudnia 2014 r.


Or.0002.III.14
P R O T O K Ó Ł Nr III/14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
  w dniu 19 grudnia 2014 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 11,00 do 13,15
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych.
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy- Aleksandra Wożniak
 
Ad. pkt 1.       Otwarcia obrad III sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.      Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. pkt  3.      Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Bocian .Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności w załączeniu).                       
 
Ad. pkt  4.      Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie. Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Przyjęcie informacji wójta z działalności w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
      o wolontariacie”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.”Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2025.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na 2014 rok.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2025.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Boniewo.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2015 rok.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2015 rok.Interpelacje i zapytania radnych.Wolne wnioski i informacje.
      21. Zakończenie obrad III sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami „za”.
 
Ad. pkt 5.       Protokół z obrad II sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.       Przyjęcie informacji wójta z działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od pierwszej sesji nowo wybranej rady tj. od dnia 28 listopada 2014 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Prowadzeniem inwestycji gminnych w tym modernizacją stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym. Przeprowadzeniem przetargów na budowę targowiska w miejscowości Boniewo. Złożonych zostało 11 ofert, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy „ Gilder Tomasz Czynszak ul. Jana Pawła 15
z Włocławka” za kwotę 576.734 zł. Na rewitalizację w Centrum Boniewa złożonych było
9 ofert. Najtańsza oferta została odrzucona i wygrała ten przetarg firma „Gilder Tomasz Czynszak z Włocławka” za kwotę 330.352 zł. Te dwie umowy zostały już podpisane.
Wójt poinformował, że został przeprowadzony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców i działek rekreacyjnych z terenu gminy. Złożone zostały 3 oferty. Najtańszą ofertę złożyła firma Tónsmeier Kutno oddział w Kole na kwotę 12.630 zł -ryczałt miesięczny. Odbył się też przetarg na modernizację boisk w Boniewie. Zostało złożonych 7 ofert. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 194.000 tys. zł, a do dyspozycji w budżecie gminy są środki w wysokości 179.108 zł. Prawdopodobnie będzie konieczność podjęcia przez radę stosownej decyzji finansowej by przystąpić do realizacji tego zadania. Prowadzone były prace
w kierunku rozliczeń pozostałych inwestycji gminnych już zrealizowanych. Wspólnie
z radnymi prowadzone były prace nad budżetem gminy na 2015 rok.
Wójt na bieżąco prowadził różne sprawy naszych mieszkańców, urzędu oraz reprezentował gminę na wielu spotkaniach, a ostatnio szczególnie świątecznych.
Powyższą informację radni przyjęli 14 głosami „za”.
 
Ad. pkt 7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że temat Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był szczegółowo omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady. Pokrótce omówił jego założenia i cele.
Do programu nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/9/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt  8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok”
Podobnie jak w punkcie wyżej wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany corocznie. Pokrótce wyjaśnił diagnozę problemów, cele programu i realizację zadań.
Do programu nikt nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok” i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/10/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt  9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak. Powiedziała, że na rok 2015 ustala się dochody budżetu w wysokości 15.041.304 zł, w tym: bieżące w wysokości 10.236.360 zł, majątkowe w wysokości 4.804.944 zł.
Na rok 2015 ustala się wydatki budżetu w wysokości 16.827.185 zł, w tym: bieżące
w wysokości 8.717.571 zł, majątkowe w wysokości 8.109.614 zł. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 20.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 30.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Deficyt budżetu w wysokości 1.785.881 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu
w kwocie 1.305.949 zł oraz z pożyczki w wysokości 479.932 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do gminnej oczyszczalni w miejscowości Boniewo”. Zapoznała z limitami zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego, planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Pani Skarbnik Gminy zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Boniewo na rok 2015.
i o możliwości sfinansowanie deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2015 rok.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na temat budżetu na 2015 rok.
Głos zabrał Wójt i poprosił radnych o przyjęcie tego budżetu w tej wersji, bo to kolejny rok wyzwań dla naszego budżetu. Nie wszystkie inwestycje w roku bieżącym można było wprowadzić. Poprosił też o pomoc w realizacji zaplanowanych zadań i o wsparcie przy jego zmianach, ponieważ 50 % środków finansowych jest przeznaczanych w ciągu roku na inwestycje.
Do projektu budżetu nikt nie wniósł uwag.
Dyskusję zamknięto.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/11/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest integralną częścią budżetu. Celem sporządzenia WPF jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów
i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy
w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Boniewo.
W WPF wpisana jest planowana spłata kredytu w poszczególnych latach. W poszczególnych przedsięwzięciach zapisane jest ich finansowanie z uwzględnieniem środków własnych.
Pani Skarbnik odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo.
Do przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2025 nikt nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015 -2025 i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/12/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dalsze procedurowanie uchwały budżetowej. Planowana była pożyczka w kwocie 479.932 zł jako wkład własny z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakupem prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni w miejscowości Boniewo”. Realizacja tego zadania jest zgodna z planem zadań inwestycyjnych przyjętym do realizacji w budżecie na rok 2014
i 2015 oraz zgodny z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2025.
Uchwała jest niezbędna w celu uruchomienia procedur związanych z ubieganiem się
o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. Pożyczki te są niskooprocentowane i z możliwością umorzenia do 25 % .
W powyższej sprawie nikt nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/13/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na 2014 rok
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy. Zapoznała ze zmianami po stronie dochodów i wydatków. Wyjaśniła, że dochody i wydatki Gminy zwiększyły się o 10.672 zł
z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne. Ponadto dokonuje się też przeniesień środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zapłacenie zobowiązań.
Do przedstawionych zmian nikt nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014 i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/14/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są integralną częścią uchwały zmieniającej budżet gminy na 2014 rok. Zaznaczyła, że wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej są również odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Do powyższych zmian nikt nie wniósł uwag.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/15/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że temat ten był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady i Pan Wójt prosił o pozostawienie jego wynagrodzenia na poziomie roku obecnego i radni wyrazili na to zgodę.
 
Wójt Gminy –„dziękuję za uszanowanie prośby. Przyjęty został budżet na 2015 rok i jest to budżet wyzwań i niech te wynagrodzenia nie rosną”.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/16/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że na posiedzeniu stałych komisji rady radni zdecydowali o podwyższeniu ryczałtowej diety dla sołtysów do kwoty 200 zł miesięcznie. Decyzja ta została podjęta w związku z szerszym zakresem wykonywania obowiązków przez sołtysów.
 
Wójt Gminy podziękował radnym za przychylenie się do propozycji i obopólne zrozumienie.
Poprosił, by na rok przyszły zaplanować dla załogi podwyżki wynagrodzeń, bo jak widać ciężko pracują przy realizacji zadań inwestycyjnych.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
i wysokości diet dla sołtysów i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/17/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 16.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że diety dla radnych radni na posiedzeniu stałych komisji rady zdecydowali pozostawić na poziomie obowiązującym dotychczas, czyli 400 zł miesięcznie, natomiast dla Przewodniczącego Rady Gminy zaproponowano obniżenie do kwoty 1.200 zł.        
Do przedstawionych propozycji nikt nie wniósł uwag.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/18/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 17.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2015 rok        
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Ireneusz Górski zapoznał z proponowanym  planem pracy na rok 2015, który stanowi załącznik do uchwały.
Do proponowanego planu pracy komisji nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała został przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/19/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 18.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo na 2015 rok
Przewodniczący poszczególnych komisji rady zapoznali z planami pracy stałych komisji, które stanowią załączniki do uchwały.
 
Głos zabrała radna Wojasińska i zapytała o to, „w jaki sposób Komisja może zajmować się regulaminem wynagradzania nauczycieli, dożywianiem uczniów, czy też przeciwdziałać patologii w rodzinie”?
 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Wójt Gminy i powiedział, że członkowie komisji prowadzą negocjacje ze związkami zawodowymi nauczycieli w sprawie dodatków do wynagrodzeń. Komisja może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji d/s przeciwdziałaniu alkoholizmowi i doradzać w kwestii przeznaczania środków z funduszu.
Wójt wyjaśnił, że obecnie ustawodawca świetnie zabezpieczył wynagrodzenia na odpowiednim poziomie dla nauczycieli i nie muszą się już wykłócać o dodatki. Określone zostały dla nauczycieli średnie wynagrodzeń, które muszą osiągnąć, w przeciwnym razie muszą mieć wypłacone dopłaty. By jednak Gmina nie wypłacała nauczycielom wymienionych dopłat, to są prowadzone przez nauczycieli różne kółka zainteresowań ( tzw. dodatkowe zajęcia).
 
Radna Wojasińska zapytała czy nauczyciele pracują w wolontariacie?
 
Odpowiedzi udzielił wójt i powiedział, że „część nauczycieli jest zaangażowanych w pracy
i się poświęcają . Związek Nauczycielstwa Polskiego zabezpieczył wynagrodzenia dla nauczycieli na odpowiednim poziomie i nie muszą się tak bardzo starać”.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2015 rok i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/20/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 19      Interpelacje i zapytania radnych
Głos zabrał radny Piasecki i zapytał Wójta o przetarg na śmieci i czy firma, która wygrała będzie odbierać śmieci z cmentarzy?
 
Szczegółowych informacji udzielił Wójt . Wyjaśnił, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Boniewo w 2015 r. wygrała firma
Tonsmeier  Sp. z o. o. Kutno Oddział Koło za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.636,00 zł  brutto za 1 miesiąc realizacji usługi. „Gmina finansowo zyska, bo poprzedniej firmie płaciliśmy średnio około 16.000 zł miesięcznie. Oprócz tych kosztów płacimy dodatkowo za utrzymanie PSZOK-a wspólnego z Gminą Choceń w miejscowości Niemojewo. Będziemy rozmawiać z firmą na temat odbioru popiołu od naszych mieszkańców. Ponadto stoimy przed podjęciem decyzji ( uchwały ) w sprawie określenia opłat na odbiór odpadów od właścicieli domków letniskowych w Łączewnie i to będą też dodatkowe środki dla gminy. Jeśli chodzi o odbieranie śmieci z cmentarzy to już poza naszym przetargiem, księża mogą się dogadywać z wykonawcą usługi.
 
Radna Wojasińska zapytała „czy prawdą jest to, że pobudowany parking w Lubominie jest nie nasz?”.
 
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Powiedział, że parking został pobudowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, a grunt pod parkingiem został użyczony przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Trwają prace nad formalnym przekazaniem. Nie jest to też parking parafialny.
 
Ad. pkt  20.    Wolne wnioski i informacje
Radny Piasecki poinformował, że przy budynkach komunalnych są już postawione beczki na popiół.
 
Radna Wojasińska zwróciła się do Wójta z prośbą o pomoc przy segregowaniu śmieci cmentarnych w Lubominie, „bo sam ksiądz grzebie w tych śmieciach, a to nie przystoi”.
 
Radny Piasecki powiedział, że w Zgłowiączce jest ten problem tak rozwiązany, że przy cmentarzu są wystawione pojemniki do segregacji, wszyscy się stosują do reguł, firma je odbiera, a każda rodzina płaci 20 zł na rok.
 
Pan Wójt wyjaśnił temat segregacji odpadów z wyszczególnieniem poszczególnych frakcji
i harmonogramu odbioru odpadów od mieszkańców. Ponadto odniósł się do tematu śmieci cmentarnych mówiąc, że jako gmina nie może ingerować w ten temat, ale jego zdaniem wzorcowo powinno tak to wyglądać, by wszyscy, co mają groby na cmentarzu płacili, a nie jak jest teraz, że płacą tylko parafianie.
 
Ad. pkt  21.    W wyniku wyczerpania porządku III sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                        Przewodniczący Rady Gminy
 
G. Kwiatkowska                                                                   Adam Ciesielski
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lutego 2015, 15:05:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930