P R O T O K Ó Ł Nr IV/14 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.


Or.0002.IV.14
P R O T O K Ó Ł Nr IV/14
z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 13,00 do 13,30
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych.
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy- Aleksandra Wożniak
 
Ad. pkt 1.       Otwarcia obrad IV sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.      Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radnego Mirosława Piaseckiego.
 
Ad. pkt  3.      Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecna radna Elżbieta Nowicka .Obrady są wiec prawomocne
( lista obecności w załączeniu).                     
 
Ad. pkt  4.      Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy- wnioskodawcy zwołania  sesji nadzwyczajnej  o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad sesji nadzwyczajnej dwóch dodatkowych punktów: ” podjęcie uchwały
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji i podjęcie uchwały
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo.
Wójt Gminy wyraził zgodę. Następnie radni 14 głosami „za” wyrazili zgodę na poszerzenie porządku obrad.
 
Ad. pkt 5.       Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek sesji nadzwyczajnej uwzględniając proponowane zmiany i ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie. Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Wyrażenie zgody wnioskodawcy na wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo”. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji.Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych
Komisji Rady Gminy Boniewo.
 
      9.    Zakończenie obrad IV sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami „za”.
 
Ad. pkt 6.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo”
Wprowadzenia do tematu dokonał wójt i szczegółowo temat ten wyjaśnił. Powiedział, że
w poprzedniej kadencji rady złożony był wniosek na budowę boisk i placu zabaw, zostały pobudowane i przez wiele lat użytkowane przez mieszkańców. Nawierzchnia na boiskach zniszczyła się i teraz planowana jest ich modernizacja. Odbyły się już 4 przetargi, dwa bez złożonych ofert, na trzeci złożone były oferty, ale z wysoką ceną i został unieważniony. Obecnie zorganizowany został kolejny przetarg, ale wartość złożonej oferty przekroczyła środki zaplanowane na to zadanie w budżecie. Różnica brakującej kwoty to 1.141,59 zł.
Z uwagi na to wójt zaproponował przesunięcie środków w ramach zadania z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w części przebudowy placu zabaw na przebudowę boisk sportowych w miejscowości Boniewo.
W wyniku tych przesunięć nie zmieni się ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania.
Wójt wyjaśnił, że problem stanowi termin wykonania tego zadania, określony jest do marca przyszłego roku. Ryzyko jest dla firmy wykonującej zadanie. Są tu naliczane duże kary za nieterminowe wykonanie inwestycji. Zadanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy i środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
            Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy i powiedziała, że zmiany do budżetu można zmienić w roku przyszłym. Ta brakująca kwota zostanie przeniesiona
z rezerwy budżetowej na najbliższej sesji po nowym roku.
W powyższym temacie nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo” i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 14 głosami ”za”.
Uchwała Nr IV/21/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji
Wyjaśnień do uchwały udzielił przewodniczący obrad, który powiedział, że Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował zapisy wcześniej podjętej uchwały i zmuszeni jesteśmy uchylić ją we własnym zakresie i podjąć nową zgodnie z przepisami.
W uchwale z dnia 8 grudnia 2014 r. dotyczącej powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji rady gminy nie powinno być zapisu „wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji”. To członkowie komisji spośród siebie wybierają przewodniczących i zastępców, a nie rada.
Do powyższego tematu nikt nie wniósł uwag.        
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/14 Rady gminy Boniewo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących
i zastępców przewodniczących komisji i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IV/22/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych
Komisji Rady Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została podjęta 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IV/23/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt  9.      W wyniku wyczerpania porządku IV sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                        Przewodniczący Rady Gminy
 
G. Kwiatkowska                                                                   Adam Ciesielski
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lutego 2015, 15:04:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 867