P R O T O K Ó Ł Nr II/14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


OR.0002.II.14
P R O T O K Ó Ł  Nr II/14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 11,30
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy- Aleksandra Wożniak
Pani Ewa Grochowina
 
Ad. pkt 1.       Otwarcia obrad II sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielki. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.      Obecna na sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – pani Ewa Grochowina dokonała wręczenia zaświadczenia o wyborze radnej p. Ewie Szadkowskiej.
 
Ad. pkt  3.      Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania w treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a następnie p. Ewa Szadkowska nieobecna na poprzedniej sesji złożyła ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” i tym samym objęła mandat radnej Rady Gminy Boniewo.
 
Ad. pkt  4.      Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrana została radna Wioletta Pietrucha.
 
Ad. pkt 5.       Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności w załączeniu).     
 
Ad. pkt  6.      Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.Złożenie ślubowania przez radną.Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Przyjęcie rezygnacji radnego Pana Pawła Bociana z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy.Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji.Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców komisji.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Boniewo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.Wyznaczenie podmiotów na obszarze Gminy Boniewo, w których w 2015 roku będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.Interpelacje i zapytania radnych.Wolne wnioski i informacje.Zakończenie obrad II sesji rady gminy.
 Porządek obrad przyjęty został 15 głosami za.
 
Ad. pkt 7.       Protokół z obrad I sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt  8.      Przewodniczący obrad przedstawił pismo w sprawie rezygnacji radnego
z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
Radny P. Bocian uzasadnił decyzje o rezygnacji  - „ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje łączenia funkcji Wiceprzewodniczącego z członkowstwem w komisji rewizyjnej. Chciałby pracować w komisji rewizyjnej by tym samym nauczyć się czegoś nowego i zdobyć nowe doświadczenia. Nie wyraził akcesu pracy w Komisji Bezpieczeństwa, ponieważ  bezpieczeństwo ma na co dzień”.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Uchwała Nr II/4/14 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 9.       Z kolei przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo. Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gmin, który odczytał i poddał głosowaniu. Regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w brzmieniu jak w załączniku do protokołu został przegłosowany i przyjęty w głosowaniu jawnym 15 głosami „za”.
            Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano następujących radnych: Urszulę Wójcińską, Andrzeja Pawłowskiego, Elżbietę Nowicką. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Z pośród siebie wybrali Przewodniczącego Komisji w osobie Elżbiety Nowickiej.
Wyżej wymieniony skład został poddany głosowaniu i został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. (15 radnych głosowało za w/w składem ).
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo zgłoszono dwóch kandydatów:
Zgłoszenia dokonała radna Elżbieta Nowicka, która zgłosiła kandydaturę radnej Henryki Wojasińskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Przybysz zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Piaseckiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
            Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Komisja opieczętowała karty i rozdała radnym. Radni po dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Nowicka odczytała protokół stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Mirosław Piasecki.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowi załącznik do protokołu.
            Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
Uchwała Nr II/5/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                
 
Ad. pkt 10.     Przewodniczący obrad poinformował, że radni wcześniej zadeklarowali się do pracy w poszczególnych komisjach. Problem stanowił skład komisji rewizyjnej. Z uwagi na to, że pracę w tej komisji zadeklarowało więcej niż trzy osoby, a § 72 ust. 1 Statutu Gminy Boniewo mówi, że „Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków” radni zdecydowali się o wyłonieniu składu osobowego tej komisji w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący obrad wyjaśnił zasady głosowania:
Głosowanie tajne przeprowadzi Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania. Radni dokonają wyboru poprzez pozostawienie bez skreśleń trzech kandydatów, opowiadając się w ten sposób za ich wyborem do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Za głos nieważny uważa się ten, jeżeli na karcie do głosowania radny nie dokona skreślenia jednego z czterech kandydatów. Do zebrania głosów Komisja posługuje się urną. Za wybranych kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów ( bez skreśleń na kartce).
            Komisja Skrutacyjna w składzie Przewodnicząca Elżbieta Nowicka, członek Urszula Wójcińska i Andrzej Pawłowski przystąpili do przeprowadzenia głosowania tajnego.
W wyniku tajnego głosowania wyłoniony został trzyosobowy skład komisji rewizyjnej
w osobach: Ireneusz Górski, Jerzy Przybysz, Ewa Szadkowska. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
            Po ogłoszeniu wyników głos zabrał radny Bocian i powiedział, że oglądał wywiad Wójta na czerwonej kanapie, gdzie mówił, o jednej drużynę, o współpracy, a to się nie przekłada na zaistniałą sytuację. Tu już stworzone zostały podziały. Jego zdaniem zasadnym byłoby, żeby każdy z pięciu radnych ze wspólnoty znalazł się w składzie po jednym w każdej komisji. Ubolewa nad tym, że stało się inaczej.
Wójt Gminy – „ nie chciałby by w tej radzie były podziały”.
Na Przewodniczącego Komisji rada wybrała radnego Ireneusza Górskiego.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr II/6/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.     Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji, a następnie poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Uchwała Nr II/7/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.     Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie do Internetu szerokopasmowego i jest zmuszona podjąć uchwałę o wpisaniu się do rejestru w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu – by nie wypaść
z kolejki.
Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym temacie?
Nikt nie zabrał głosu.
            Z kolei przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Boniewo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 
Ad. pkt 13.     Przewodniczący obrad zapoznał radnych z pismem skierowanym do Rady Gminy w Boniewie o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo, w których
w 2015 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010 r. przewidywana liczba skazanych ( ukaranych) w roku 2015 przez Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku określana jest na 9.
Podmiotem wyznaczonym przez Wójta Gminy Boniewo na rok 2015 jest Urząd Gminy
w Boniewie ul. Szkolna 28.
 
Ad. pkt 14.     Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 15.     W punkcie tym Wójt powiedział, że wzorem lat ubiegłych chciał wszystkich radnych zaprosić na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. Zwrócił się z prośbą by radni i sołtysi zaprosili mieszkańców gminy na to spotkanie szczególnie osoby samotne, starsze.
 
Ad. pkt .16     W wyniku wyczerpania porządku II sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                        Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                                                                   Adam Ciesielski
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 stycznia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2015, 18:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077