P R O T O K Ó Ł Nr I/14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 28 listopada 2014


 
P R O T O K Ó Ł  Nr I/14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
Nieobecna Pani Ewa Szadkowska
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy- Aleksandra Wożniak
 
Ad. pkt 1.       Otwarcia obrad inauguracyjnej sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 dokonał radny senior Czesław Kubiak.
Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
Na podstawie listy obecności radny senior stwierdził, iż w sesji inauguracyjnej uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Obecna na sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – pani Ewa Grochowina przedstawiła sprawozdanie z wyborów, a następnie dokonała wręczenia radnym i wójtowi zaświadczeń o wyborze.
 
Ad. pkt 2.       Prowadzący obrady radny senior odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boniewo. Postanowienie stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt 3.       14 radnych złożyło ślubowanie, rotę ślubowania o treści
„ Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
odczytał prowadzący obrady radny senior.
Listę radnych w kolejności alfabetycznej odczytał najmłodszy wiekiem radny Damian Biernacki.
Nieobecna na tej sesji radna – pani Ewa Szadkowska złoży ślubowanie na najbliższej sesji,
w której będzie uczestniczyła.
 
Ad. pkt 4.       Wójt Gminy – p. Marek Klimkiewicz złożył ślubowanie wobec rady gminy poprzez odczytanie treści ślubowania zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami).
 
Ad. pkt 5.       Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.Odczytanie Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku.
a) wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej,
 wręczenie radnym i wójtowi zaświadczeń o wyborze.
Ślubowanie radnych.Złożenie ślubowania przez wójta.Przyjęcie porządku obrad.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
a) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
c) zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady Gminy,
d) przeprowadzenie głosowania ( tajnego ),
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
a) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Zakończenie obrad I sesji.
 Porządek obrad przyjęto14 głosami za.
 
Ad. pkt 6.       Z kolei przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo. Radny senior zaproponował przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gmin, który odczytał i poddał głosowaniu. Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
w brzmieniu jak w załączniku do protokołu został przegłosowany i przyjęty w głosowaniu jawnym 14 głosami za.
            Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano następujących radnych: Urszulę Wójcińską, Andrzeja Pawłowskiego, Elżbietę Nowicką. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Z pośród siebie wybrali Przewodniczącego Komisji w osobie Elżbiety Nowickiej.
Wyżej wymieniony skład został poddany głosowaniu i został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. (14 radnych głosowało za w/w składem ).
Na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo zgłoszono jednego kandydata:
Zgłoszenia dokonał radny Piasecki, który zgłosił kandydaturę radnego Adama Ciesielskiego.
Radny Adam Ciesielski wyraził zgodę na kandydowanie.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
            Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Komisja opieczętowała karty i rozdała radnym. Radni po dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Nowicka odczytała protokół stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Adam Ciesielski.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowi załącznik do protokołu.
            Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
Uchwała Nr I/1/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                
 
Ad. pkt 7.       Prowadzenie dalszych obrad sesji przejął od radnego seniora nowo wybrany przewodniczący rady – Adam Ciesielski.
 
Ad. pkt 8.       Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy dokonuje się wyboru dwóch wiceprzewodniczących.
            Przewodniczący obrad odczytał Regulamin wyboru wiceprzewodniczących rady gminy i poddał głosowaniu. W głosowaniu jawnym za przyjęciem powyższego Regulaminu  głosowało 14 radnych.
Regulamin wyboru wiceprzewodniczących rady gminy został przyjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
            Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do pracy w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę radni wcześniej już wyłonieni do przeprowadzenia głosowania na przewodniczącego rady. Powyższy skład został przegłosowany w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
            Zgodnie z przyjętym regulaminem na każdego z wiceprzewodniczących odbywa się odrębne głosowanie.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur.
Radny Ireneusz Górski zgłosił kandydaturę radnej Wioletty Pietrucha, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radna Elżbieta Nowicka zgłosiła radnego Mirosława Piaseckiego, który wyraził zgodę
Radna Henryka Wojasińska zgłosiła radnego Pawła Bociana – nie wyraził zgody.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
            Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Elżbieta Nowicka przedstawiła wyniki głosowania, stwierdzają, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo została wybrana Wioletta Pietrucha.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu.
            Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
Uchwała Nr I/2/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
            Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatur na drugiego wiceprzewodniczącego.
Radna Wioletta Pietrucha zgłosiła kandydaturę radnego Ireneusza Górskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Wojasińska zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Bociana, który wyraził zgodę
Radny przybysz zgłosił kandydaturę radnego Kubiaka – nie wyraził zgody.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.
 
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Elżbieta Nowicka przedstawiła wyniki głosowania i stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego rady gminy został wybrany Paweł Bocian.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczącego rady gminy stanowi załącznik do protokołu.
            Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
Uchwała Nr I/3/14 stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo radni wybrali radną Wiolettę Pietrucha i radnego Pawła Bociana.
 
Ad. pkt 9.       W wyniku wyczerpania porządku I sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
G. Kwiatkowska                                                                  
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 grudnia 2014, 19:39:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044