P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII.14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 7 listopada 2014 r.


Or.0002.XXXVII.14
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII.14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 7 listopada 2014 r.
w sali posiedzeń w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od  12:00 do 13:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni: Pani Magdalena Wojciechowska-Kmieć
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad. 1. Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radnego Ireneusza Górskiego.
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
       w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu w drodze przetargu.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieskia Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2015 - 2020.Przedłożenie informacji przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, sekretarza i skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych.Przyjęcie informacji (zgodnie z art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) z realizacji zadań oświatowych złożonej przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym 2013/2014.Interpelacje i zapytania radnych.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie.
 
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.
 
Ad. 5.  Radni po zapoznaniu 14 głosami za przyjęli Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami
           
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 26 września 2014 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak
modernizacją stacji uzdatniania wody, odbiorem drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg na odcinku Boniewo, Osiecz Mały, Sarnowo-Anielin-Bierzyn, Prowadzeniem zadania budowa miejsc postojowych przy hali sportowej, urzędzie gminy elementów chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej za 69 tys. zł.
Ponadto Wójt  Gminy przedstawił informację o sytuacji finansowej gminy na dzień 30 września 2014 r. Powiedział, że  budżet gminy wynosi po stronie dochodów na plan 16.196.521,84 zł wykonanie 10.798.773,75 zł  tj. 66,67 %, po stronie wydatków na plan 17.886.180,84 zł wykonanie 8.930.423,54 zł tj. 49,92 %. Planowany deficyt to 1.689.659 zł, wykonanie – nadwyżka 1.868.350,21 zł i z tego spłacono kredyty do Banku Spółdzielczego w Boniewie i pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu oraz w BGK w Toruniu w kwocie 1.593.662,45 zł.
Środki finansowe na kontach bankowych Gminy i jednostek budżetowych na 30 września br. -543.658,10 zł.
Kredyty i pożyczki – 1.838.763,83 zł tj. 11,37 % do planowanych dochodów, natomiast do wykonanych dochodów 17,02 %.
Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
z 30 % umorzeniem na oczyszczalnie przyzagrodowe, sieć wodociągową, termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz zakup ciągnika i przyczepy asenizacyjnej kwota 628.369,83 zł.
Kredyty w Banku Spółdzielczym w Boniewie :
- długoterminowy 1.210.394 zł,
-  krótkoterminowy 1.000.000 zł ( kredyt w koncie z którego nie korzystaliśmy, ponieważ była wypracowana nadwyżka operacyjna).
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł, podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Boniewie 20 października 2014 r. na w/w kwotę, zadłużenie będzie zwiększone o 2.000.000 zł i będzie wynosiło do planowanych dochodów 23,7 %.
Zadłużenie:
Rok 2010
Kredyty i pożyczki 3.045.330,05 z, dochody wykonane 11.096.215,77 zł tj. 27,44 %
Rok 2014
Kredyty i pożyczki 3.682.186,83 zł, dochody planowane 16.541.828 zł tj. 22,25 %
 
 
Wydatki na inwestycje
Wydatki na inwestycje                    Dochody wykonane                           %
Rok 2011       plan 4.530.393 zł                        plan 11.864.278 zł                         38,18
Rok 2012               3.376.604 zł                                12.246.934 zł                         27,57
Rok 2013               3.765.611 zł                                12.589.007 zł                         29,91

Rok 2014               8.071.522 zł                                16.196.522 zł                         49,83

Razem                  19.744.130 zł                                52.896.741 zł                         37,32
 
Pozyskane środki
 
    Środki UE i krajowe na inwestycje           Środki na programy POKL      Razem
Rok 2011                    2.436.349 zł                           102.409 zł                   2.538.758 zł
Rok 2012                    1.060.951 zł                           173.086 zł                   1.234.037 zł
Rok 2013                    1.205.553 zł                           196.742 zł                   1.402.295 zł

Rok 2014                    4.866.075 zł                           296.640 zł                   5.162.715 zł

Razem                        9.568.928 zł                           908.723 zł                 10.337.805 zł
 
Inwestycje
 
Drogi:
1.      Modernizacja drogi gminnej Kolonia Odmianowo – Nowa Kłobia, koszt zadania 365.719 zł.
2.      Podbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnowo, koszt zadania188.529 zł.
3.      Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy- Grójec, koszt zadania 572.059 zł
4.      Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chocen-Kaniewo-Gołębin, koszt zadania 79.609 zł.
5.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin, koszt zadania 930.082 zł.
6.      Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej, koszt zadania 2.265.917 zł.
7.      Podbudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Grójec, koszt zdania 158.355 zł.
8.      Podbudowa i remont drogi Osiecz Wielki-Sarnowo-Bierzyn-Anielin, koszt zadania 557.816 zł.
9.      Modernizacja drogi gminnej Osiecz Mały – Bnin oraz budowa sieci Wodociągowej Żurawice – Osiecz Mały, koszt zadania 820.161 zł.
10.  Podbudowa drogi gminnej miejscowości Anieli, Sarnowo, Osiecz Wielki i w miejscowości Bierzyn, koszt zadania 557.816 zł.
11.  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czuple – Sieroszewo, koszt zadania 306.725 zł.
12.  Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej, koszt zadania 198.083 zł.
13.  Przebudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie, koszt zadania 515.262 zł.
14.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odmianowo oraz remont dróg w Arciszewie i Bierzynie, koszt zadania 411.200 zł.
15.  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn – Osiecz Wielki-Anielin- Sarnowo, koszt zadania 3.256.263 zł.
Ogółem wydatki 11.183.596 zł.
 
Zadania komunalne
Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Boniewo, koszt zadania 43.500 zł.Budowa targowiska w miejscowości Boniewo, koszt zadania 623.254 zł.Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo, koszt zadania 460.300 zł.
Ogółem wydatki 1.128.554 zł.
 
Woda i oczyszczalnie ścieków
 
Budowa przydomowych przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, koszt zadania 1.245.201 zł.Budowa wód podziemnych w Żurawicach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt zadania 1.160.870 zł.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Osieczu Małym, koszt zadania 34.880 złZakup ciągnika i przyczepy asenizacyjnej, koszt zadania 206.025 zł.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo – zakupiono w 2013 r. ciągnik z przyczepą asenizacyjną za 206.025 zł. Całość inwestycji to 625.000 zł.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaniewo oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, koszt zadania 2.273.640 zł.
Ogółem wydatki 5.545.616 zł.
Świetlice
Rozbudowa i remont świetlicy pod potrzeby działalności społeczno-kulturalnej w miejscowości Lubomin, koszt zadania 289.160 zł.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bierzynie, koszt zadania 32.880 zł.Remont remizy OSP w miejscowości Boniewo, koszt zadania 35.860 zł.Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Arciszewo i Kaniewo, koszt zadania 39.229 zł.Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Grójczyk, Łąki Wielkie i Odmianowo, koszt zadania 34.886 zł.
Ogółem wydatki 432.035 zł.
Oświata
Adaptacja strychu na budynku Gimnazjum w Boniewie, koszt zadania 278.908 zł.Zakup tablic interaktywnych 3 sztuk z projektorami notebookami i 2 wizualizery (2010-2012), koszt zadania 39.702 zł.Rozbudowa, przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Boniewie, koszt zadania 711.986 zł.
Ogółem wydatki 1.030.596 zł.
Sport
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”, koszt zadania 1.093.808 zł.Budowa hali sportowej w miejscowości Boniewo, koszt zadania 5.115.517 zł.Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo, koszt zadania 72.376 zł.Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Boniewo, koszt zadania 242.747 zł.Siłownia wewnętrzna ( zakup sprzętu sportowo-siłowego ), koszt zadania 62.389 zł.Siłownia zewnętrzna w partnerstwie z Gminami LGD Dorzecza Zgłowiączki.
Ogółem wydatki 6.586.837 zł.
Poza tym Wójt na bieżąco rozwiązywał problemy i załatwiał różne sprawy naszych mieszkańców.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak przestawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2014 rok. Poinformowała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków z tytułu otrzymania :
1)      od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją WFB.I.3120.3.69.2014/77 kwoty -1.603 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników GOPS’,
2)      od Starosty Powiatu pomoc finansową w kwocie 35.000 zł na zadanie inwestycyjne ”Parking przy drodze powiatowej w miejscowości Boniewo,
3)      od Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Toruniu otrzymano dotację na usuwanie azbestu w kwocie 18.022 zł,
4)      zwiększono dochody z tytułu odpłatności rodziców za obiady w szkole w kwocie 10.000 zł,
5)      odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego ‘częściowe uregulowanie linii brzegowej jeziora w miejscowości Grójec” z  przyczyn niezależnych od Gminy.
      Gmina przystępując do realizacji zadania została zobowiązana do uzyskania zgodnie
      z pozwoleniem wodno-prawnym od właściciela gruntu oraz wody na realizację
      zadania, po wystąpieniu do Mazowieckiego Związku Wędkarskiego otrzymaliśmy
      zgodę na realizację zadania pod warunkiem wykonania przy jeziorze Grójec miejsc
      parkingowych oraz drogi do kąpieliska oraz ustanowienie drogi koniecznej do jeziora
      w miejscowości Łąki Zwiastowe.
Dokonano przeniesień środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zwiększając środki:
- na zakup energii na Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym,
- na zakup energii w domach komunalnych,
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych i zatrudnienie po ustaniu     umowy z Biurem Pracy,
- na dowożenie uczniów do szkoły i na basen do Radziejowa Kujawskiego,
-na umowy zlecenia z instruktorami z programów „Umiem pływać”, „Mały Mistrz”
i „Multisport”.
Do wyżej przestawionych zmian do budżetu radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/237/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że dochody i wydatki dostosowano do Uchwały budżetowej Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zmianami.
Do przedstawionych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad przestawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 -2025 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/238/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że corocznie Główny Urząd Statystyczny ogłasza średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na następny rok podatkowy. Taka cena została ogłoszona
i wynosi 61,7 zł za 1 dt. Wyjaśnił, że rada gminy ma uprawnienie do jej obniżenia. Na posiedzeniu stałych komisji rady gminy radni zdecydowali tę cenę obniżyć do kwoty 43,00 zł za 1 dt., do poziomu roku obecnego.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu:
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 1 ( radny Kubiak)
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/239/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Przewodniczący obrad poinformował, że radni na posiedzeniu stałych komisji rady gminy zdecydowali o pozostawieniu stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 na poziomie roku obecnego.
Wójt Gminy powiedział, że dla naszych mieszkańców stawki pozostają te same, ale od domków letniskowych proponuje się przyjąć maksymalne.
Innych propozycji do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/240/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu w drodze przetargu
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt. Poinformował, że w wyniku modernizacji hydroforni powstał złom, który musimy uporządkować, by nie został rozgrabiony. Część tego złomu zostało już sprzedane. Proponował zmianę do projektu uchwały, by usunąć zapis, że zostanie sprzedany na zasadzie zapytania o cenę.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę zapisu w projekcie uchwały.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/241/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieskia Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2015 - 2020
Wprowadzenia do temat dokonała Sekretarz Gminy, a następnie kilka słów na temat praktyk stosowanej pomocy rodzinom, w których jest przemoc powiedział Grzegorz Safianowski -Kierownik Posterunku Policji w Choceniu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieskia Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2015 – 2020 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/242/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
 
Ad. 13. Przedłożenie informacji przez przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, sekretarza i skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych
W związku z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy przedłożył informację radzie
o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2013 rok, a następnie Wójt Gminy złożył informację radzie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Sekretarza, Skarbnika Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych. Oświadczenia majątkowe zostały złożone
w terminie.
Informacje stanowią załączniki do protokołu.
 
Ad. 14. Przyjęcie informacji (zgodnie z art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty) z realizacji zadań oświatowych złożonej przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Boniewie w roku szkolnym 2013/2014
Informacja złożona przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie została przyjęta przez radnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania
Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom, mieszkańcom gminy i pracownikom urzędu za współpracę.
 
Ad. 17. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                        Przewodniczący Rady Gmin
Grażyna Kwiatkowska          Ireneusz Górski                      Jarosław Gazda
                       
 
 
                       
 
                       
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2014, 19:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863