P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI.14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XXXVI.14
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI.14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 26 września 2014 r.
w sali posiedzeń w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od  9:00 do 10:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni: Pan Tomasz Grzelak
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad. 1. Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie.
2.      Wybór sekretarza sesji.
3.      Stwierdzenie prawomocności.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia
      2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2021.
9.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze
      2014 r.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Choceń w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym Gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń oraz udzielenia Gminie Choceń pomocy finansowej.
11.  Podjęcie uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
12.  Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
14.  Interpelacje i zapytania radnych.
15.  Wolne wnioski i zapytania.
16.  Zakończenie.      
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.
                                                                                        
Ad. 5.  Radni po zapoznaniu 14 głosami za przyjęli Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 6 sierpnia 2014 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak
budową dróg na odcinku Boniewo, Osiecz Mały, Sarnowo, Anielin, Bierzyn. Modernizacją stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym. Odbiorem inwestycji:
- oczyszczalni przyzagrodowych i wspólnej inwestycji z Powiatem budową drogi Szczytno-Boniewo.
Wójt poinformował, że podpisana została umowa na termomodernizację budynków „na górce” w Boniewie. Złożony został wniosek do RPO na Przebudowę dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo  o długości 4,5 km. Prowadzone były prace nad nowym programowaniem do środków unijnych i prace nad wnioskiem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do Rozwoju Obszaru Gospodarczego Powiatu Włocławskiego został wybrany na wiceprzewodniczącego.
Poza tym Wójt na bieżąco rozwiązywał problemy i załatwiał różne sprawy naszych mieszkańców.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak przestawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2014 rok. Poinformowała, że budżet zwiększa się o kwotę 88.409 zł i tak:
- z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 46.569 zł zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2013,
- środki z UE w wysokości 41.840 zł na Projekt „ Publikacja książki oraz wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bitwy pod Szczytnem” całkowity koszt projektu to 64.329 zł w tym udział gminy 22.489 zł,
- wprowadzono zadanie z programu RPO „Przebudowa drogi gminnej łąki Markowe – Sieroszewo. Koszt całkowity 2.394.209 zł. Finansowanie odbywać się będzie w roku 2014 r. – 20.972 zł i w roku 2015 – 2.373.237 zł w tym jest planowane 50 % środków UE.
Do wyżej przestawionych zmian do budżetu radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/231/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że dochody i wydatki dostosowano do uchwały budżetowej Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zmianami. W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono nowe zadania:
- „Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe-Sieroszewo”. Koszt całkowity 2.394.209 zł,
z tego rok 2014 – 20.972 zł, rok 2015 – 2.373.237 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin Włocławek, Lubraniec, Boniewo i Choceń”. Wniosek na realizacje tego zadania składa Gmina Choceń, a my jako partnerzy. W ramach tego współdziałania na terenie Gminy Boniewo realizowana będzie przebudowa drogi gminnej Kaniewo-Gołębin 191125C. Koszt 355.000 zł, finansowanie
w roku 2015 z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- Publikacja książki oraz wykonanie i uroczyste odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Bitwy pod Szczytnem” współfinansowany ze środków UE, całkowity koszt to 64.329 zł.
Do przedstawionych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad przestawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 -2025 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/232/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2014 r.
Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze br. Plan na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie dochodów wynosił 15.726.478,26 zł, wydatki wynosiły 17.416.137,26 zł. Dochody uzyskane zostały
w wysokości 7.030.879,24 zł co stanowi 44,70 %. Wydatki wykorzystane zostały na kwotę 6.125.716,05 zł co stanowi 35,17 %. Pożyczki na prefinansowanie zostały spłacone w kwocie 1.138.931,45 zł, pożyczki długoterminowe spłacono w kwocie 56.154 zł oraz kredyty długoterminowe spłacono na kwotę 247.000 zł. Udzielona została pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo na sfinansowanie Projektu „Udostępnienie sprzętu sportowego oraz organizacja turnieju tenisa stołowego w hali widowiskowo-sportowej
w Boniewie”.
Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jest w kwocie 2.940.429,83 zł w tym: w Banku Spółdzielczym Lubraniec – 2.333.894 zł, krótkoterminowy 1.000.000 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 606.535,83 zł, są to pożyczki długoterminowe
z możliwością umorzenia do 30 %.
Skarbnik Gminy odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze br. Opinia jest pozytywna.
Powyższe sprawozdanie przyjęte zostało przez radnych 14 głosami za.
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Choceń w wykonaniu zadania  publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym Gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń oraz udzielenia Gminie Choceń pomocy finansowej
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że ze strony Lubrańca i Chocenia wyszedł temat wspólnego przedsięwzięcia schetynówki  w rejonie komunikacyjnym od strony Gołębina i Kaniewa. Dla nas będzie naprawiony dojazd do Humlina, a dalej do Włocławka. W miejscowości Kaniewo droga pęka, robi się szczelina i to wszystko trzeba naprawić
i usprawnić. Wyjaśnił szczegółowo temat współfinansowania i kosztów naprawy naszej drogi gminnej. Zaproponował przystąpienie do tego partnerskiego współdziałania.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania
z Gminą Choceń w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu
p.n. „ Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń oraz udzielenia Gminie Choceń pomocy finansowej i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/233/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.11 Podjęcie uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że Związek Gmin Wiejskich ma ogromną siłę przebicia poprzez swoich delegatów. Stowarzyszenie służy na rzecz społeczności wiejskiej. Podstawowym ich celem jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Działania prowadzą na wielu płaszczyznach. Uczestniczył
w Kongresie i jest za przystąpieniem do takiego Stowarzyszenia.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/234/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.12 Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie przedstawił projekt uchwały i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/235/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/236/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.14 Interpelacje i zapytania radnych
Głosu udzielono radnemu Majewskiemu, który w imieniu mieszkańców ul. Kolejowej zapytał czy Gmina nie mogłaby wykupić mieszkań po PKP. Obecnie Kolei nalicza bardzo wysokie czynsze dla tych lokatorów, którzy nie byli ich pracownikami. Sam zrobił rozeznanie i Kolej jest chętna na sprzedaż tych mieszkań, natomiast grunt pod nieruchomościami jest własnością Gminy.
 
Wójt Gminy wyjaśnił temat. Powiedział, że wcześniej byliśmy zainteresowani przejąć te budynki, ale Kolej nie była chętna. Teraz są za tym byśmy je wykupili.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że są też takie mieszkania w Jerzmanowie.
 
Wójt powiedział, że Kolej nie robi żadnych remontów tych budynków, a nalicza czynsze na poziomie miasta Bydgoszczy.
 
Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał Wójt Gminy i skierował apel do członków „Wspólnoty”, żeby go nie oszczędzali tylko wystawili swojego kandydata do wyborów o stanowisko Wójta Gminy i niech to mieszkańcy zadecydują o wyborze. Nie chce litości, bo takie słuchy dochodzą do niego. Prosił o czystość kampanii wyborczej- nie należy zastraszać ludzi, bo to jest karalne. Apelował by uczciwie podejść do wyborów i ten dzień ustanowić świętem demokracji.
 
Głos zabrał Pan Pszczółkowski -sołtys z Sarnowa, który jest zdziwiony tym, co usłyszał.
Od lat jest sołtysem, uczestniczył w obradach sesji i zawsze podziwiał tę jedność wśród radnych w podejmowaniu decyzji, gdzie wszystkim chodziło o dobro mieszkańców i gminy.
W ościennej Gminie Chodecz zaczęli się spierać i przepychać i do czego to doprowadziło. Wszyscy zazdroszczą nam tego, że gmina tak mała a bardzo prężnie się rozwija. Jest mu bardzo przykro, że zaczynają się w naszej gminie takie podziały.
 
Głos zabrała też radna Pietrucha i prosiła o uczciwe zachowania i większe poszanowanie dla mieszkańców gminy w tej kampanii wyborczej.
 
Ad. 16. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                        Przewodniczący Rady Gmin
Grażyna Kwiatkowska          Wioletta Pietrucha                 Jarosław Gazda
                       
 
 
                       
 
                        
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 października 2014, 12:21:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899