P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV.14 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 10 czerwca 2014 r.


Or.0002.XXXIV.14
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV.14
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 10 czerwca 2014 r.
w sali posiedzeń w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od  9:00 do 10:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni: Pan Roman Sowiński i Mirosław Łukaszewski
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad. 1. Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).
 
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
       w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2013 rok:
a)      przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r;
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu;
c)      przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej;
d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej;
e)      dyskusja nad sprawozdaniem;
f)       podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2013 rok;
g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy społecznej. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boniewo do Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.Interpelacje i zapytania radnych.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie.
 
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych.
 
Ad. 5.  Radni po zapoznaniu 13 głosami za przyjęli Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami
           
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 24 marca 2014 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Odebraniem i rozliczeniem hali sportowej w Boniewie wraz z pozwoleniem na użytkowanie, uroczystym otwarciem połączonym z obchodami 30-lecia reaktywowania Gminy Boniewo.
Przeprowadzeniem przetargu na drogi, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Do przetargu przystąpiło pięć firm na budowę drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Anielin-Bierzyn-Osiecz Wielki-Sarnowo oraz cztery firmy na II przetarg na drogę w Otmianowie i remonty dróg.
Wójt poinformował, że Gmina przystąpiła do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego i trwają prace. Do strategii przystąpiło sześć gmin i powiat. Podpisana została umowa na targowisko gminne. Złożony został wniosek na wydanie książki śp. ks. Jarosława Włodarza oraz tablicę pamiątkową bitwy pod Szczytnem.
W najbliższym czasie będzie złożony wniosek na budowę drogi w miejscowości Czuple.
Ponadto Wójt załatwiał wszystkie inne sprawy dotyczące mieszkańców Gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak przestawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2014 rok. Poinformowała, że dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 119.684,69 zł z tytułu:
- podpisania umowy na realizację projektu „Wiedza szansą na lepszą przyszłość”, kwota na rok 2014 wynosi 94.851,89 zł,
- dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 15.675 zł na zatrudnienie asystenta rodziny,
- dotacji ze Starostwa Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych naszej Gminie w zarząd.
Zabezpieczone zostały również środki na bieżące utrzymanie hali sportowej.
Do wyżej przestawionych zmian do budżetu radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/190/13
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/212/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2025
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że dochody i wydatki dostosowano do uchwały budżetowej Nr XXXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku ze zmianami.
Do załącznika wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:
- Budowa targowiska w miejscowości Boniewo, koszt zadania wynosi 623.254 zł w roku 2014 kwota 20.000 zł, a w roku 2015 kwota 603.254 zł.
- Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo koszt zadania 460.300 zł, z tego w roku 2014 kwota 10.000 zł, a w roku2015 kwota 450.300 zł.
Do przedstawionych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad przestawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 -2025 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/213/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2013 rok:
a)      przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,
c)      przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej,
d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
e)      dyskusja nad sprawozdaniem,
f)       podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2013 rok,
g)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.(sprawozdanie w załączeniu ), przedstawiła Uchwałę Nr 12/S/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia  2014 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ( opinia w załączeniu).
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Ciesielski przedstawił wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo
za wykonanie budżetu Gminy za rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 1/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2013 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalno-prawne oraz jest zgodny z ustaleniami zawartymi w sformułowanej przez Komisję opinii o wykonaniu budżetu za 2013 rok.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2013 rok         i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/214/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/215/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że temat skreślenia zapisu „ pomoc finansowa dla rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem” w wyżej wymienionym programie był omawiany na posiedzeniu komisji – zapis był niezgodny z ustawą, następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 i poddał głosowaniu .
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/216/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy społecznej
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi o podjęcie uchwały umożliwiającej umarzanie należności z tytułu zaległości w opłacie czynszu za wynajem mieszkań komunalnych.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/217/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boniewo do Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt. Poinformował, że temat dotyczy szczególnie pozyskiwania środków na projekty miękkie. Środki te przyznawane będą w przeliczeniu na mieszkańca. Zaznaczył, że do tego Obszaru przystąpiło sześć gmin i powiat.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boniewo do Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/218/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Wójt Gminy poinformował, że uchwała dotyczy zawarcia porozumienia z Gminą Choceń
w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Niemojewo, który pełnił będzie funkcję PSZOK dla Gminy Boniewo i Choceń. Gmina Boniewo jest właścicielem w 21 % działki, gdzie znajduje się zamknięte składowisko odpadów. Dlatego na podstawie podpisanego porozumienia będzie uczestniczyła w kosztach uporządkowania i rekultywacji terenu zamkniętego wysypiska.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/219/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że do Rady Gminy wpłynęła pisemna skarga od Pani Renaty Głowackiej zam. Arciszewo na działalność Wójta Gminy Boniewo i Kierownika GOPS
w Boniewie. Jako Przewodniczący Rady przekazał sprawę do Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia kontroli i ustalenia zasadności zarzutów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Ciesielski zapoznał wszystkich z opinią Komisji w sprawie zarzutów zawartych w skardze wniesionej przez panią Renatę Głowacką, która stanowi załącznik do uchwały.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boniewo i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boniewie i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 12
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących- 1 ( radny Majewski)
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/220/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania
Głosu udzielono Panu Stanisławowi Budzyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu, który złożył podziękowanie wszystkim tym, którzy pomogli przy zorganizowaniu konkursu historycznego „Mój ci on, mój ci on jest – powiat włocławski”.
 
Ad. 17. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:             Przewodniczący Rady Gmin
Grażyna Kwiatkowska          Wioletta Pietrucha                 Jarosław Gazda
 
                       
 
                       
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:45:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2014, 21:55:27)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 971