P R O T O K Ó Ł Nr XXXII.14 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 20 stycznia 2014 r.


Or.0002.XXXII.14
P R O T O K Ó Ł Nr XXXII.14
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 20 stycznia 2014 r.
w Sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych. Radni nieobecni: Pan Andrzej Pawłowski
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad. 1. Obrady XXXII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie.
2.      Wybór sekretarza sesji.
3.      Stwierdzenie prawomocności.
4.      Przyjęcie porządku obrad..
5.      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
6.      Informacja na temat inwestycji gminnych.
7.      Wolne wnioski i zapytania.
8.      Zakończenie obrad.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zofia Boratyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, że od stycznia 2014 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. do wysokości 150 % kryterium, jest przyjęcie przez radę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Pani Kierownik zaznaczyła, że Ośrodek realizował pomoc w formie dożywiania i mając na uwadze dobro osób kwalifikujących się od 1 stycznia 2014 r. do pomocy w formie dożywiania zwróciła się z prośbą do rady o przyjęcie uchwały w trybie pilnym. Kryterium dochodowe wynosi 456 zł na osobę w rodzinie, a podwyższając do150 % będzie wynosić
684 zł.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że z dożywiania korzysta 292 uczniów w tym: 113 uczniom płacą za obiady rodzice, a 179 uczniów korzysta z dofinansowania. Cena obiadu wynosi 1,50 zł ( zupa ), a drugie danie 2,61 zł. Sukcesywnie zwiększa się ilość chętnych, którzy korzystają i płacą za obiady.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXII/197/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.  Informacja na temat inwestycji gminnych
Wójt Gminy przedstawił informację na temat inwestycji gminnych. Poinformował, że są kontynuowane prace na hali sportowej. Obecnie są już malowane ściany, na początku lutego  zakładane będą podłogi. Prawdopodobnie nasza droga powróci do realizacji. Ma być zwiększona kwota na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i planowane drogi do realizacji w ramach tzw. „schetynówki” będziemy realizować. Starosta jest na tak, jest jedynie problem finansowy, Jest nam potrzeba 1mln 200 tys. zł, a mamy tylko 700 tys. zł. –zrobione byłoby wszystko to, co planowane. W najbliższym czasie będzie już ogłaszany przetarg przez Starostwo na budowę drogi wspólnej ze Starostwem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest propozycja ogłoszenia przetargu wcześniej z zapisami realizacji zadania ze środków programu. Droga w Anielinie zgłoszona została do realizacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i chcielibyśmy zamienić te środki na drogę w Otmianowie ( jest to kwota 100 tys. zł i dla naszego budżetu to duża kwota).Jest planowany remont dróg powiatowych i będziemy robić wszystko by tego nie stracić. Głownie chodzi o drogę w Sarnowie, by przez całą wieś był zrobiony asfalt – bez środków z tzw. „schetynówki” tego nie udźwigniemy.
Wójt Gminy poinformował o kwestii budowy dróg wojewódzkich i propozycji ich finansowania i utrzymywania przez firmy budujące przez okres 30 lat.
Zadłużenie gminy jest w tym budżecie 17 %, a kolejne 500 tys, zł to kolejne 5% zadłużenia. Wójt proponował radnym przymierzyć się do tych zamierzeń, bo i tak trzeba te drogi zrobić
( w Bierzynie przez las do Osiecza Wielkiego, w Sarnowie i Anielinie ).
Wójt proponował ogłosić przetarg z adnotacją o tym, że droga będzie realizowana
z dofinansowaniem ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Terminy realizacji mogą być na koniec września br.
Wójt powiedział, że gro przetargów przed nami, miedzy innymi na modernizację placu zabaw, budowy boiska do piłki plażowej, siłowni, zakupu stołów do tenisa.
Radny Łukaszewski zapytał czy będzie naprawa dróg bieżących?
 
Wójt odpowiedział, że będzie zorganizowany przetarg na naprawę dróg.
 
Radny Kubiak zakomunikował, że łamie się asfalt w Bninie koło Pana Jabłońskiego.
 
Wójt powiedział, że będzie to zgłoszone firmie do naprawy w ramach gwarancji. Poinformował również, że szykuje się dość kosztowna inwestycja modernizacja hydroforni
w Osieczu Małym w roku przyszłym.
 
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał Wójt i poinformował, że jest już termin oddania do użytku hali sportowej określony na 28 marca br., impreza dla mieszkańców połączona będzie z obchodami 30-lecia Gminy.
 
Radny Łukaszewski poinformował o organizowanym wyjeździe na targi hodowli do Łodzi.
 
Ad. 8. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:            Przewodniczący Rady Gminy          
Grażyna Kwiatkowska          Wioletta Pietrucha      Jarosław Gazda                                 
 
                       
 
                       
           
 
 
 
 
 
     

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 lutego 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2014, 09:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952