P R O T O K Ó Ł Nr XXXI.13 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.


Or.0002.XXXI.13
P R O T O K Ó Ł Nr XXXI.13
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.
w Sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 11:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad. 1. Obrady XXXI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radnego Ireneusza Górskiego.
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Wybór sekretarza sesji.
5.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
6.      Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 r.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2021.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Wólka Paruszewska.
13.  Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 r.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu beczkowozu stanowiącego własność Gmin y Boniewo.
16.  Interpelacje i zapytania radnych.
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zakończenie obrad.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.
 
Ad. 5.  Radni po zapoznaniu 15 głosami za przyjęli Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami
           
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 13 listopada 2013 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami: pracą nad budżetem na 2014 rok. Rozliczeniem inwestycji gminnych w tym: oczyszczalni przydomowych, termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Boniewie i budowy kotłowni, budowy sali gimnastycznej.
Złożeniem wniosków na rewitalizację terenów oraz termomodernizację budynku na tzw. górce w miejscowości Boniewo. Podpisaniem wniosku na budowę Internetu w Gminie Boniewo. Zorganizowaniem odśnieżania na ternie Gminy i koordynowanie akcji z usuwaniem skutków orkanu Ksawery. Wójt prowadził prace nad nowym programowaniem środków unijnych w latach 2014 – 2020. Brał udział w wielu spotkaniach i zebraniach w tym czasie i na bieżąco załatwiał sprawy mieszkańców Gminy.
 
Powyższe sprawozdanie przyjęte zostało przez radnych 15 głosami za.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu Gminy na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków. Wyjaśniła, że budżet zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 161.188 zł są to: otrzymane środki od urzędu Marszałkowskiego na refundacje wydatków w części udziału własnego w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej takich jak:
- przedszkole „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych” – 18.100 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Boniewie – 69.270 zł,
Uzyskane ponadplanowe dochody z opłaty śmieciowej – 10.818 zł,
Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne „Modernizacja ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum w Boniewie”. Poza tym dokonane zostały przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań. Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/188/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy i powiedziała, że każda zmiana
w budżecie gminy powoduje te same zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Jest to dostosowanie Wieloletniej Prognozy do uchwały budżetowej. Zmieniły się przedsięwzięcia, zwiększyły się dochody i wydatki – stąd dwa załączniki.
Przewodniczący obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/189/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2014 rok
Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. Poinformowała, że ustala się dochody budżetu w wysokości 12.195.935 zł, wydatki budżetowe w wysokości 13.844.430 zł, rezerwę budżetową w wysokości 14.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 22.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.057.454 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 876.357 zł oraz pożyczki w wysokości 181.097 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pani Skarbnik zapoznała z zadaniami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji w roku przyszłym. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok i Uchwałę w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2014 rok.
            Następnie Wójt Gminy odniósł się do projektu uchwały budżetowej. Powiedział między innymi, że Gmina nasza ma charakterystyczne położenie, ładne, ale nie powoduje to łatwego przebicia się o środki na inwestycje. W rankingach nie jesteśmy na szczytnych miejscach, ale mimo niskich środków własnych rozwijamy gminę. Ogromnym wysiłkiem będzie dofinansowanie do budowy drogi powiatowej, ale my musimy zmieniać warunki infrastrukturalne, by ktoś się tu nami zainteresował. Na tym położeniu tracimy wszyscy mieszkańcy i gmina. Zmienialiśmy i zmieniamy warunki życia mieszkańców, gminy i będziemy robić to nadal. Jesteśmy skazani na budżety intensywne. Nie możemy się oglądać, że ktoś za nas coś zrobi. Musimy sami zadbać o mieszkańców, gminę – i cały czas to robimy.
Wójt poprosił radnych o dalszą pomoc w realizacji zadań przyjętych na 2014 rok i uchwalenie tego budżetu.
Do przedstawionego projektu budżetu gminy na 2014 rok nikt z radnych nie wniósł.
Z kolei przewodniczący obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014 poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/190/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2021
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy. Poinformowała, że jest to uchwała dostosowująca przedsięwzięcia do uchwały budżetowej na 2014 rok. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2021.
            Z kolei przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2014 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/191/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Zofia Boratyńska zapoznała wszystkich z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2014 rok. Pokrótce przedstawiła diagnozę problemów alkoholowych w gminie, źródła finansowania zadań gminnego programu, preliminarz wydatków oraz opis realizacji zadań.
Do przedstawionych założeń programowych radni nie wnieśli uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/192/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Wólka Paruszewska
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że wpłynęła pisemna rezygnacja sołtysa z Wólki Paruszewskiej Pana Zenona Wietrzyckiego i stąd projekt uchwały o zarządzeniu wyborów w celu wyboru nowego sołtysa. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Wólka Paruszewska i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/193/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C
Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo temat. Poinformował, że w związku z tym, że złożony wniosek na modernizację drogi powiatowej nie został zakwalifikowany to stąd decyzja o zwróceniu tej drogi z powrotem Powiatowi w zarząd. Starostwo ma w planie remont tej drogi i jeżeli nie będzie miało jej w zarządzie to tego nie zrobi.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/194/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Ciesielski zapoznał z planem pracy komisji na 2014 rok.
Do planu pracy komisji nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 r. i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/195/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu beczkowozu stanowiącego własność Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że temat wystawienia do sprzedaży beczkowozu był omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji Rady i zaakceptowany przez radnych. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu beczkowozu stanowiącego własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXI/196/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 16. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji i zapytań.
 
Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. 18. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:            Przewodniczący Rady Gminy          
Grażyna Kwiatkowska          Ireneusz Górski          Jarosław Gazda                                 
 
                       
 
                       
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (28 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 stycznia 2014, 21:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025