P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/13 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XXIX.13
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/13
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 30 września 2013 r.
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 9:50
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
Radny nieobecny – Pan Tomasz Grzelak
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad.  1. Obrady XXIX sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radnego Ireneusza Górskiego..
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Powołanie sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 .Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczek.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo.Interpelacje i zapytania radnych.
      13. Zakończenie
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.
 
Ad. 5.  Radni po zapoznaniu  14 głosami za przyjęli Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami
           
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 19 sierpnia 2013 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych między innymi: budową hali sportowej w Boniewie,
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Boniewie i budową kotłowni, modernizacją drogi w Czuplach. Realizacja tego zadania jest w trakcie. Gruz jest już nawożony i pozostała tylko do położenia wierzchnia warstwa. Koszt modernizacji drogi będzie za 280 tys. zł, a w przetargu koszt wynosił 550 tys. zł. Następne drogi będą realizowane w podobny sposób. Na poszczególne etapy będą odrębne przetargi – wychodzi to taniej. Na tak przygotowany już podkład będzie kładziony asfalt.
Wójt zajmował się też przygotowaniem wniosku na przebudowę dróg gminnych ze środków
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( tzw. Schetynówki) Wnioski dotyczyły dróg na odcinku Bierzyn – Osiecz Wielki, Osiecz Wielki – Anielin – Sarnowo - Łączewna z drogą powiatową od Boniewa do Pyszkowa. Całość zadania szacuje się na kwotę 3.232.301 zł i środki własne w wysokości 50 %.
Drugie zadanie to Przebudowa drogi powiatowej na kwotę 6.213.825 zł. w tym środki gminne w wysokości 674.903,26 zł (tj. 21 % wkładu własnego powiatu .) Nadmienił, że radykalnie są obcięte środki na ten program i bardzo trudno będzie pozyskać takie dofinansowanie.
Ponadto na bieżąco były załatwiane wszystkie sprawy nurtujące mieszkańców Gminy.
Powyższe sprawozdanie przyjęte zostało przez radnych 15 głosami za.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę na 2013 rok
Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu Gminy na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków. Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIX/175/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że każda zmiana
w budżecie gminy powoduje te same zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
i w związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIX/176/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła temat. Powiedziała, że projekt tej uchwały jest konsekwencją zapisów uchwały budżetowej na 2013 rok. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zaciągania kredytu, ale pod koniec roku może być konieczny. Z uwagi na procedury wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię jest konieczność podjęcia tej asekuracyjnej uchwały w dniu dzisiejszym. Gdy zajdzie konieczność zaciągnięcia kredytu rada jeszcze raz podejmie decyzję w tym temacie.
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i zapytał radnych czy są uwagi do projektu uchwały.
Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad projekt uchwały poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIX/177/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że zaciągnięcie pożyczki płatniczej jest konieczne celem sfinansowania wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie”. Pożyczka zostanie spłacona środkami z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z zawartą umową
o przyznanie pomocy.
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zapytał radnych czy są uwagi do projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym przewodniczący obrad projekt uchwały poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIX/178/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt. Wyjaśnił, że temat ten jest związany z finansami, by nie oddawać niewykorzystanych środków z budowy chodnika w Boniewie w wysokości
50 tys.zł, zrodził się pomysł na wybudowanie drogi wewnętrznej za szkołą. Droga ta będzie stanowić dojazd do nowo powstałych nieruchomości i stąd propozycja nadania nazwy ulicy.
Droga ta będzie przedłużeniem ulicy Pocztowej. Nadanie nazwy ulicy nie będzie wiązało się ze zmianą dowodów osobistych, bo nikt tam nie zamieszkuje.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIX/179/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zgłosił interpelacji.
 
Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. 14. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:            Przewodniczący Rady Gminy          
Grażyna Kwiatkowska          Ireneusz Górski                Jarosław Gazda                                 
 
                       
 
                       
           
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 września 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2013, 19:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113