P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/13 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XXVIII.13
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/13
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 19 sierpnia 2013 r.
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 9:50
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad.  1. Obrady XXVIII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Na sekretarza sesji powołano radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. 3.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych,sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Powołanie sekretarza obrad.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013-2021.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.
 
Ad. 5.  Radni po zapoznaniu  15 głosami za przyjęli Protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami
           
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 12 lipca 2013 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych między innymi: budową hali sportowej w Boniewie,
Termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Boniewie wraz z budową kotłowni ( inwestycja ta jest prowadzona w szybszym tempie, gdyż będzie wcześniej finansowana i rozliczana, a poza tym część prac może być prowadzonych tylko w okresie wakacyjnym),
Budową chodnika w miejscowości Boniewo ( inwestycja ta jest realizowana z opóźnieniem niezależnym od nas).
Rozpoczęta została budowa oczyszczalni przyzagrodowych w ilości 42
i budowa zbiorczej oczyszczalni w miejscowości Osiecz Mały. Oczyszczalnię zbiorczą buduje firma ECOKUBE Technologie Ochrony Środowiska Sp. z o. o Łódź.
Przeprowadzony został przetarg na dowóz uczniów do szkół. Wpłynęło 5 ofert i wybrano najtańszą z nich Pana Kamila Ściślewskiego z Izbicy Kujawskiej. Zadanie to będzie realizowane za kwotę 3,39 zł za 1 km.
Gmina złożyła wniosek na modernizację stacji uzdatniania wody, prasę do osadu i oczyszczalnię zbiorową w miejscowości Kaniewo na kwotę ponad 2 mnl zł.
z dofinansowaniem 1mln 700 tys. zł. – jest w trakcie rozpatrywania.
Podpisana została umowa na modernizację placu zabaw dla dzieci, a w środę podpisana zostanie umowa na boisko do piłki plażowej i na urządzenia sportowe dla dorosłych.
Od 1 lipca br. realizowana jest nowa ustawa śmieciowa. Zadanie to realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Baruchowo. Wszystkie śmieci są od mieszkańców zabierane i pierwszy rachunek został zapłacony w wysokości niecałe 15 tys. zł. (dla przypomnienia ryczałt miesięczny
z I przetargu wynosił 25 tys. zł.). Wójt podziękował sołtysom za zaangażowanie przy pierwszym odbiorze śmieci od mieszkańców przez Zakład Komunalny Baruchowo. Tworzony jest na naszym terenie punkt na popioły przy oczyszczalni w Boniewie do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Niemojewo.
Wójt poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy unieważniony został przetarg na modernizację drogi Czuple – Sieroszewo – Paruszewice. Najniższa złożona oferta była na kwotę ponad 550 tys. zł., a w budżecie gminy zabezpieczonych było 270 tys,. zł. Obecnie są prowadzone rozmowy z firmą Pana Budzyńskiego z Brześcia Kujawskiego, która za kwotę 54 tys. zł. wykona koryto, rozprowadzi i zagęści rozłożony kamień. Ogłoszony został przetarg na dostarczenie gruzu i kamienia. Poza tym Wójt na bieżąco załatwiał wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Gminy.
Powyższe sprawozdanie przyjęte zostało przez radnych 15 głosami za.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak poinformowała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 59.400 zł:
- z dotacji w kwocie 44.400 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- z darowizny w wysokości 5.000 zł od Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier dla Koła Gospodyń Wiejskich w Arciszewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy,
- z FOGRU na modernizację drogi w miejscowości Czuple-Sieroszewo zostały przekazane nam większe środki o 10.000 zł niż były planowane ( 50.000 zł.).
Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag..
            Z kolei przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/169/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013-2021
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak wyjaśniła, że jak jest zmiana w budżecie to i
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy stąd propozycja wprowadzenia zmian do uchwały.Do zmian radni nie wnieśli uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych- 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/170/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy- Pani Anna Kozłowska. Wyjaśniła, że Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym był uchwalony w 2005 roku, do niego wprowadzane były zmiany. Zgodnie z ustawą o publikacji aktów prawnych zmuszeni jesteśmy w terminie do końca grudnia wydać jego tekst jednolity. W związku z tym, że ten regulamin nie jest doskonały to dokonaliśmy pewnych jeszcze dodatkowych zmian i rozwiązań, by uchwalić już nowy jego tekst. Radni zostali zapoznani z projektem regulaminu
i wszystkie zmiany zostały przez nich zaakceptowane.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/171/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska. Powiedziała, że ustawa o transporcie publicznym nałożyła na Gminy obowiązek wzięcia przystanków komunikacyjnych w zarząd przy drogach gminnych i powiatowych. W związku z tym, że powiat zmienił swoja decyzję i wziął w zarząd przystanki przy drogach powiatowych to zaistniała konieczność zmiany naszej wcześniejszej uchwały i pozostawienia dla Gminy
w zarząd przystanków komunikacyjnych tylko tych przy drogach gminnych.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/172/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz wyjaśnił, że została rozdzielona geodezyjnie działka po sklepie „Żelaznym” w Boniewie i stąd prośba o wyrażenie zgody na jej sprzedaż w drodze przetargu. Nadmienił, że czynności te są efektem realizacji założeń budżetu Gminy na 2013 rok, które przewidywały wpływy ze sprzedaży mienia. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/173/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i poinformował, że wydzielona została również działka wzdłuż drogi powiatowej przed przystankiem PKS w miejscowości Boniewo, którą Gmina chce przekazać na rzecz Powiatu Włocławskiego na poszerzenie drogi i pobudowania ronda. Realizacja inwestycji będzie wspólna z Powiatem.
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania.
Za -15
Przeciwnych- 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVIII/174/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13. Interpelacje i zapytania radnych
Nikt nie zgłosił interpelacji.
 
Ad. 14. . Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał Radny Majewski i poinformował, że udało się załatwić z PEFRON-u dla Pana Waldemara Banasiaka zam. Osiecz Wielki ( Oficyna ) dofinansowanie na podłączenie wody do jego mieszkania, zrobienie łazienki i oczyszczalni ścieków.
Nadmienił, że pewna mieszkanka Gminy zwróciła się z prośbą do GOPS o pomoc, ale Pani Kierownik powiedziała, że nie ma pieniędzy. Pani Świerska jest Główna Księgową GOPS, były podwyżki dla pracowników i stąd nie ma pieniędzy dla podopiecznych – ile ta księgowa zarabia. Podobnie było z podaniem na zasiłek socjalny. Pani Kierownik nie przyjęła podania, bo nie było pracownika, który był na urlopie. Zwrócił się do Wójta Gminy by zainteresował się pracą pracowników GOPS-u, bo w czasie godzin jedna jest w sklepie, druga u fryzjera. Stwierdził, że czas zainteresować się praca pracowników Opieki Społecznej.
 
Wójt zobowiązał się wyjaśnić ten temat, a następnie zaprosił wszystkich na dożynki gminne, które odbędą się w dniu 1 września.br.
 
Ad. 15. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:        Przewodniczący Rady Gminy          
Grażyna Kwiatkowska                                             Jarosław Gazda
                       
 
                       
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2013, 20:00:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1462