P R O T O K Ó Ł Nr XXVII.13 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 12 lipca 2013 r. w sali Urzędu Gminy Boniewo


P R O T O K Ó Ł Nr XXVII.13
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo
odbytej w dniu 12 lipca 2013 r.
w sali Urzędu Gminy Boniewo
 
W obradach uczestniczyło 14 radnych. Radni nieobecni: Pan Zenon Majewski
Osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
 
Ad. 1.  Obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające rade do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy Boniewo przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/164/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową numerze 2914C  Lubraniec - Boniewo- Cetty od km 11 +330 do km 17 +010 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 0  + 000 do 1 + 956. 
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13 + 910 do km 15 + 210  i  nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz  od km  1 + 470 do 1 + 750.
6. Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.
 
Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/164/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową numerze 2914C  Lubraniec - Boniewo- Cetty od km 11 +330 do km 17 +010 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 0  + 000 do 1 + 956.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz i wyjaśnił, że na ostatniej sesji wprowadzona została zmiana do uchwały dotyczącej przejęcia w zarząd dróg powiatowych, zmiana dotyczyła długości poszczególnych odcinków dróg powiatowych i jednocześnie zapis o utracie mocy uchwały pierwotnej – co zostało zakwestionowane
w Starostwie Powiatowym. W związku z czym należy uchylić ostatnio podjętą uchwałę
i wprowadzić zmiany do pierwotnej uchwały.
W powyższy temacie radni nie wnieśli uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/164/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową numerze 2914C  Lubraniec - Boniewo- Cetty od km 11 +330 do km 17 +010 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 0  + 000 do 1 + 956
i poddał głosowaniu. Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXVII/167/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13 + 910 do km 15 + 210  i  nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz  od km  1 + 470 do 1 + 750.
Zgodnie z wcześniejszym wyjaśnieniem złożonym przez Wójta Gminy, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13 + 910 do km 15 + 210 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 1 + 470 do 1 + 750 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych -0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXVII/168/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady zapoznał z pismem skierowanym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie do Rady Gminy z prośbą o użyczenie pomieszczeń ( 2 sale ) w budynku po dawnym GOK-u.
            Radni w tej sprawie wyrazili zgodę po sprawdzeniu spełnienia wymaganych warunków przez stowarzyszenie.
Radna Pietrucha zapytała o kwestię wymaganych worków lub pojemników na śmieci.
Wójt Gminy wyjaśnił, że można składować śmieci w workach foliowych.
 
Wójt pokrótce przekazał informację radnym ze spotkania z Ministrem….. w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Wyjaśnił też temat segregacji śmieci.
Padła sugestia radnych, by firma podobnie jak „Saniko” rozstawiło pojemniki w punktach skupisk mieszkańców w niektórych miejscowościach takich jak na przykład Boniewo na segregację szkła i plastiku.
 
Radni zapytali Wójta o rozwiązanie problemu śmieci z cmentarzy.
Wójt wyjaśnił, że księża sami zawierają odrębne umowy z podmiotem na wywóz tych śmieci.
 
Ad. 5. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:                        
Grażyna Kwiatkowska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2013, 15:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1351