P R O T O K Ó Ł Nr XXVI.13 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 28 czerwca 2013 r. w sali Urzędu Gminy Boniewo


P R O T O K Ó Ł Nr XXVI.13
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo
odbytej w dniu 28 czerwca 2013 r.
w sali Urzędu Gminy Boniewo
 
W obradach uczestniczyło 14 radnych. Radni nieobecni: Pani Ewa Dolata vel Dolatowska
Osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
 
Ad. 1.  Obrady XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2. Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające rade do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu).
 
Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy Boniewo przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Informacja na temat rozpatrzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
a)      podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021;
b)      podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013.
Zakończenie.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.
 
Ad. 4.  Informacja na temat rozpatrzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych .
Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z tym jak już wcześniej informował radnych kwota jaką Gmina przeznaczyła na realizację zadania odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w budżecie Gminy stanowiła 150 tys. zł. Po otwarciu ofert w dniu 18 czerwca 2013 r. najkorzystniejsza wyniosła 442.989,80 zł, co przekroczyło zaplanowane środki na 18 miesięcy. Z uwagi na to ogłoszony został drugi przetarg i w dniu 27 czerwca 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wykonawcą, który złożył ofertę była firma Zakład Gospodarki Komunalnej Baruchowo. Zaoferowana cena to 679 zł za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów, co dało ogólną wartość oferty 300.661,20 zł. Ponownie wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła zabezpieczone środki na realizację zamówienia.
 
W wyniku dyskusji i głosowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Rada Gminy zdecydowała zwiększyć kwotę na finansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
            Wobec powyższego Skarbnik Gminy omówiła zmiany do budżetu gmina na 2013 r.
po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Boniewo na lata 2013 r.
 
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/165/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXVI/166/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 5. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:                      
Grażyna Kwiatkowska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2013, 15:16:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302