P R O T O K Ó Ł Nr XXV/13 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 24 czerwca 2013 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie


 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/13
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 24 czerwca 2013 r.
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad.  1. Obrady XXV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 3.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
 
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.Przyjęcie informacji Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 rok:
a)      przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012r;
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu;
c)      przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej;
d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ;
e)      dyskusja nad sprawozdaniem;
f)       podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 rok;
g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
      z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok..
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2012 rok.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 0+000 do 1 + 956.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.
 
Ad. 4.  Radni po zapoznaniu  15 głosami za przyjęli Protokół z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 5. Przyjęcie informacji Wójta o pracy w okresie między sesjami.
           
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 27 marca 2013 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak: Budową hali sportowej w Boniewie, przeprowadzeniem przetargu i rozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu Termomodernizacja Szkoły Podstawowe w Boniewie wraz z budową kotłowni. Przetarg wygrała firma z Gostynina „Hydropol” za kwotę 632.600 zł przy kontrasygnacie około
1 mln zł – to zadanie objęte jest 95 % dofinansowaniem: 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego i 10% z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Rozstrzygnięciem przetargu na budowę oczyszczalni przyzagrodowych wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Baruchowo za kwotę 382.000 zł przy kontrasygnacie około 800 tys. zł. Wprowadzaniem nowego systemu gospodarki odpadami. Zbieraniem deklaracji i przeprowadzeniem przetargu, który został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny 440 tys. zł za 18 miesięcy. Do przetargu przystąpił tylko jeden podmiot - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Baruchowo. Obecnie zmieniony został przedmiot rzeczowy przetargu od ilości ton zebranych i zagospodarowanych odpadów, myśli, że będzie to korzystniej dla Gminy. Wójt zajmował się prowadzeniem prac projektowych budowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014. Prowadził rozmowy z Powiatem na temat zmiany kwestii przejęcia dróg powiatowych
w szerszym zakresie by wejść w powyższy program z naszymi drogami gminnymi.
Powiedział, że Gminy nie stać na budowę dróg szerokich, będziemy robić węższe, a wtedy dłuższe. Zajmował się zakończeniem prac projektowych drogi w miejscowości Czuple. Złożeniem wniosku na rozbudowę sieci internetowej i zakup komputerów dla całej Gminy
( około 100 szt.).
Wójt poinformował, że będzie złożony wniosek na modernizację hydroforni, by włączyć do użytkowania pobudowaną studnię głębinową w miejscowości Żurawice. Do połowy lipca br. trwają zapisy do Strategii Rozwoju Województwa i chcemy jak najwięcej wprowadzić zadań dla naszych terenów. Poza tym na bieżąco załatwiał wszystkie sprawy mieszkańców.
Powyższą informację radni przyjęli 15 głosami za.
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 r.
a)      przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r;
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu;
c)      przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej;
d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ;
e)      dyskusja nad sprawozdaniem;
f)       podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 rok;
g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
      z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 
 
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak  pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.(sprawozdanie w załączeniu ), przedstawiła Uchwałę Nr 123/2012 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (opinia w załączeniu).
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Ciesielski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo z dnia 14 maja 2013 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 121/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2012 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalno-prawne oraz jest zgodny z ustaleniami zawartymi w sformułowanej przez Komisję opinii o wykonaniu budżetu za 2012 rok. Komisja w swojej ocenie porusza się w granicach określonych obowiązującym prawem, podnosząc tylko zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 rok         i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXV/158/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciwnych– 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXV/159/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wójt Gminy złożył podziękowanie pracownikom urzędu, radnym, sołtysom za współpracę i zaufanie przy realizacji wszystkich mniejszych i większych inwestycjach.
 
Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2012 rok.
 
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że konieczność przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie wynika z zaleceń zawartych w wytycznych do programu. Każdy z radnych zapoznał się z raportem. Zapytał radnych czy są uwagi do przekazanych materiałów. Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2012 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/160/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. „
 
Przewodniczący Rady poinformował, że rada corocznie uchwala taki program. Radni zapoznali się z zapisami współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Zapytał radnych, czy mają uwagi do programu. Nikt nie wniósł uwag.
 
Głos zabrał radny Majewski i zapytał czy program nie powinien być przyjęty do końca listopada 2012 roku ?
 
Przewodniczący odpowiedział, że nie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/161/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013.   
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:
Przeniesienie  środków na remizę strażacką w Boniewie w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie świetlicy.
Wprowadzenia dotacji od Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Boniewie z przeznaczeniem na środki ppoż.
Przekazania środków dla Zespołu Szkół w Boniewie na zakup kserokopiarki.
Dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na Opiekę Społeczną.
Zabezpieczenie środków w formie pożyczki na Spółkę Wodną.
 
            Przewodniczący obrad zapytał radnych czy są uwagi do zmian budżetowych. Nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za -15
Przeciwnych - 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/162/13 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że każdorazowo przyjmując uchwałę zmieniającą budżet
Gminy na 2013 rok  koniecznością jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo  i tak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/163/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 0+000 do 1 + 956
 
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i wyjaśnił, że jak chcemy skutecznie wprowadzić zamierzenia drogowe do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014 to musimy przejąć większą ilość dróg powiatowych. Jako Gmina nie będziemy ich modernizować tylko powiat, ale z korzyścią dla naszych mieszkańców. Przy drogach powiatowych planowana jest ścieżka rowerowa, zatoczki autobusowe, przejście dla pieszych w miejscowości Osiecz Wielki. Gmina przejmie około 7.636 mb, a wartość modernizacji to
6 mln zł. Powiat jest otwarty na współpracę, a dla naszej Gminy jest to korzystne, bo pozyskamy środki z Narodowego Programu….. .
Przewodniczący obrad zapytał radnych czy mają uwagi do projektu uchwały.
Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec - Boniewo – Cetty
od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C – Osiecz Wielki - Chodecz od km 0+000 do 1+956 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciwnych – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXV/164/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania
Radny Majewski zapytał, ile jest w sumie przejętych dróg powiatowych?
 
Wójt odpowiedział, że nie jest przygotowany na taką odpowiedź, ale zostaną policzone kilometry tych dróg.
 
Radna Pietrucha zapytała, czy program „schetynówki” obejmie też miejscowość Sarnowo?
 
Wójt odpowiedział, że tak miejscowość Anielin i Sarnowo.
 
Radna Wojciechowska- Kmieć poruszyła temat docenienia dziewczynek ze Szkoły
w Boniewie, które brały udział w turnieju piłki nożnej i zdobyły nagrody. Nadmieniła, że jedna z uczennic miała propozycję uczęszczania do szkoły sportowej.
 
Radny Sowiński zapytał czy można włączyć do tej „schetynówki” drogę we wsi  Odmianowo?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina nie udźwignie takich kosztów. Można później rozmawiać z Powiatem na temat kolejnych dróg.
 
Radny Majewski zapytał, z jakich środków jest zrobione oświetlenie w Sieroszewie?
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że oświetlenie zostało założone na zakręcie, które jest bardzo niebezpieczny przy drodze powiatowej.
           
Ad. 13. W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:             Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska            Ireneusz Górski                       Jarosław Gazda                     
                       
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 lipca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lipca 2013, 10:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386